مقایسۀ هشیاری درون‌بدنی و توازن مبتنی بر تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) در زنان با تمرین یوگا و گروه بدون تمرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی شناختی، مؤسسۀ آموزش علوم شناختی، تهران، تهران.

چکیده

هدف مطالعۀ پیش‌رو، مقایسۀ دو شاخص هشیاری درون‌بدنی و توازن میان افرادی بود که تمرین یوگا را به‌صورت مرتب انجام می‌دهند و گروهی که این تمرین را انجام نمی‌دهند. این پژوهش از نوع بنیادی بود و به روش پس‌رویدادی انجام گرفت. روند کار در شهر تهران و در آزمایشگاه دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرا شد. جامعۀ آماری، زنان ساکن شهر تهران بودند و نمونۀ آماری آن نیز زنانی (17n=) بودند که تمرین یوگا را به‌صورت منظم انجام می‌دادند و گروه مقایسه را زنانی (16n=) شکل دادند که این تمرین‌ها را نداشتند. از جمله ابزارهای این پژوهش «مقیاس ارزیابی چندبعدی هشیاری درون‌بدنی (عمقی) (MAIA)» بود. این مقیاس برای سنجش میزان هشیاری درون‌بدنی و زیرمقیاس‌های هشت‌گانۀ آن به‌کار رفت. علاوه بر آن از شاخص فیزیولوژیکی تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) نیز استفاده شد تا سنجش مؤلفۀ توازن به شکلی دقیق و عینی میسر شود. درنهایت داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (با کنترل نمرات اضطراب و افسردگی) و در نرم‌افزار IBM SPSS Statistics 26 مقایسه شدند. نتایج تحلیل آماری، تفاوت معنادار بین دو گروه در میزان هشیاری درون‌بدنی و چهار مورد از زیرمقیاس‌های آن (تنظیم توجه، خودتنظیمی، گوش‌دادن به بدن و اعتمادداشتن) را نشان داد. به این معنی که افراد گروه با تمرین یوگا در مقایسه با گروه دیگر، نسبت به احساسات درونی خود ادراک هشیارانه دارند و دارای درکی کلی از شرایط فیزیولوژیکی درونی خود هستند. نتایج مقایسۀ HRV در حالت استراحت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه در شاخص LF-HRV نشان داد. این یافته تفاوت فعالیت سیستم خودمختار را در دو گروه نشان می‌دهد که می‌تواند شاهدی بر تأثیر توازن باشد. کاربردهای این یافته‌ها به بحث گذاشته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Interoceptive Awareness and Equanimity Based on Heart Rate Variability (HRV) Between Women Who Practice Yoga and Those Who Do Not

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Samiei 1
  • Maryam Abbasi Sooreshjani 2
  • Reza Kazemi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Cognitive Psychology, Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study is to compare the two indicators of interoceptive awareness and equanimity between yoga practitioners and non-practitioners. This is fundamental research conducted using a post-event methodology. During April and May of 2022, the research was conducted in Tehran and the laboratory of the Faculty of Psychology and Educational Sciences at Tehran University. The sample consisted of women who routinely practiced yoga (n=17) and women who did not (n=16). The target population consisted of Tehran-dwelling women. Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) was among the instruments utilized in this study. This instrument was utilized to assess interoceptive awareness and its eight subscales. In addition, the physiological index of heart rate variability (HRV) was used to accurately and objectively measure the equanimity component. The obtained data were then compared using an analysis of covariance test (with anxiety and depression scores as controls) and IBM SPSS Statistics 26 software. Interoceptive awareness and four of its subscales (attention regulation, self-regulation, listening to the body, and trust differ significantly between these two groups, according to the results. This indicates that, compared to the other group, those who practice yoga have a more conscious perception of their inner emotions and a general understanding of their inner physiological conditions. LF-HRV index differed significantly between the two groups based on comparison of HRV in the quiescent state. This information demonstrates various autonomic nervous system activities, which could be interpreted as evidence for the effect of equanimity. Various applications of the results are discussed in conclusion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equanimity
  • Heart Rate Variability
  • Interoceptive Awareness
  • Yoga
منابع
رجبی، غ.، کارجو کسمایی، س. (1391). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ افسردگی بک ـ ویرایش دوم (BDI-II). فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 3(10)، 158-139. https://jem.atu.ac.ir/article_5657.html
عباسی، م.، قربانی، ن.، حاتمی، ج.، و غلامعلی لواسانی، م. (1397). بررسی روایی و پایایی مقیاس چندبعدی هشیاری درون‌بدنی در دانشجویان ایرانی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 25(1)، 59-47. https://jsums.medsab.ac.ir/article_1029.html
کاویانی، ح.، و موسوی، ا. (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی، 66(2)، 140-126.  http://tumj.tums.ac.ir/article-1-641-fa.html
 
References
Abbasi, M., Ghorbani, N., Hatami, J., & Gholamalilavasani, M. (2018). Validity and reliability of Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) in Iranian students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(1), 47-59.https://jsums.medsab.ac.ir/article_1029.html (in Persian)
Avcu Meriç, I., & Sönmez, M. B. (2022). Decision-making, interoceptive awareness and mindful attention awareness in male patients with alcohol use disorder. Cognitive Neuropsychiatry, 27(1), 35–48. https://doi.org/10.1080/13546805.2021.2011183
Barrett, L. F., & Simmons, W. K. (2015). Interoceptive predictions in the brain. Nature Reviews Neuroscience, 16(7), 419–429. https://doi.org/10.1038/nrn3950
Basel, A., Kirellos Said, A., Nouraldeen, M., Mostafa Atef, A., Suhaila Mamdouh, M., & Mostafa Reda, M. (2022). Yoga as a treatment for vasovagal syncope: a systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice, 48, 101579. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101579
Basu-Ray, I., Metri, K., Khanra, D., Revankar, R., Chinnaiyan, K. M., Raghuram, N., ... & Hongasandra, N. R. (2022). A narrative review on yoga: a potential intervention for augmenting immunomodulation and mental health in COVID-19. BMC Complementary Medicine and Therapies, 22(1), 191. https://doi.org/10.1186/s12906-022-03666-2
Beck, A. T., Steer, R. A., & Garbin, M. G. (1988) Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8(1), 77-100. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0272-7358(88)90050-5
Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897. https://doi.org/10.1037//0022-006x.56.6.893
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1993). Beck anxiety inventory manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Büssing, A., Michalsen, A., Khalsa, S. B., Telles, S., & Sherman, K. J. (2012). Effects of yoga on mental and physical health: a short summary of reviews. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: eCAM, 2012, 165410. https://doi.org/10.1155/2012/165410
Cattaneo, L. A., Franquillo, A. C., Grecucci, A., Beccia, L., Caretti, V., & Dadomo, H. (2021). Is low heart rate variability associated with emotional dysregulation, psychopathological dimensions, and prefrontal dysfunctions? an integrative view. Journal of Personalized Medicine, 11(9), 872. https://doi.org/3390/10/jpm11090872
Chalmers, J. A., Quintana, D. S., Abbott, M. J., & Kemp, A. H. (2014). Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: a meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 5, 80. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00080
Chapman, H. A., Woltering, S., Lamm, C., & Lewis, M. D. (2010). Hearts and minds: coordination of neurocognitive and cardiovascular regulation in children and adolescents. Biological Psychology, 84(2), 296–303. https://doi.org/1016/10/j.biopsycho.03/001/2010
Cheng, Y. C., Su, M. I., Liu, C. W., Huang, Y. C., & Huang, W. L. (2022). Heart rate variability in patients with anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 76(7), 292-302. https://doi.org/10.1111/pcn.13356
Chetry, D., Telles, S., & Balkrishna, A. (2021). A PubMed-based exploration of the course of yoga research from 1948 to 2020. International Journal of Yoga Therapy, 31(1), Article_22. https://doi.org/17761/10/2021-D-21-00017
Cramer, H., Lauche, R., Langhorst, J., & Dobos, G. (2013). Yoga for depression: a systematic review and meta-analysis. Depression and Anxiety, 30(11), 1068–1083. https://doi.org/10.1002/da.22166
Daubenmier, J. J. (2005). The relationship of yoga, body awareness, and body responsiveness to self-objectification and disordered eating. Psychology of Women Quarterly, 29(2), 207–219. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2005.00183.x
Demaree, H. A., Schmeichel, B. J., Robinson, J. L., & Everhart, D. E. (2004). Behavioural, affective, and physiological effects of negative and positive emotional exaggeration. Cognition and Emotion, 18(8), 1079–1097. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/02699930441000085
Desbordes, G., Gard, T., Hoge, E. A., Hölzel, B. K., Kerr, C., Lazar, S. W., Olendzki, A., & Vago, D. R. (2014). Moving beyond mindfulness: defining equanimity as an outcome measure in meditation and contemplative research. Mindfulness, 6, 356–372. https://doi.org/1007/10/s12671-013-0269-8
Dunne, J., Flores, M., Gawande, R., & Schuman-Olivier, Z. (2021). Losing trust in body sensations: interoceptive awareness and depression symptom severity among primary care patients. Journal of Affective Disorders, 282, 1210–1219. https://doi.org/1016/10/j.jad.12/092/2020
Feruglio, S., Matiz, A., Pagnoni, G., Fabbro, F., & Crescentini, C. (2021). The impact of mindfulness meditation on the wandering mind: a systematic review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 131, 313–330. https://doi.org/1016/10/j.neubiorev.0/2021
Francis, S. E. B., Shawyer, F., Cayoun, B., Enticott, J., & Meadows, G. N. (2022). Group mindfulness-integrated cognitive behavior therapy (MiCBT) reduces depression and anxiety and improves flourishing in a transdiagnostic primary care sample compared to treatment-as-usual: a randomized controlled trial. Frontiers in Psychiatry, 13, 815170. https://doi.org/3389/10/fpsyt.815170/2022
Garfinkel, S. N., Barrett, A. B., Minati, L., Dolan, R. J., Seth, A. K., & Critchley, H. D. (2013). What the heart forgets: cardiac timing influences memory for words and is modulated by metacognition and interoceptive sensitivity. Psychophysiology, 50(6), 505–512. https://doi.org/10.1111/psyp.12039
Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive awareness. Biological Psychology, 104, 65–74. https://doi.org/1016/10/j.biopsycho.11/004/2014
Gothe, N. P., Khan, I., Hayes, J., Erlenbach, E., & Damoiseaux, J. S. (2019). Yoga effects on brain health: a systematic review of the current literature. Brain Plasticity, 5(1), 105–122. https://doi.org/10.3233/BPL-190084
Gramzow, R. H., Willard, G., & Mendes, W. B. (2008). Big tales and cool heads: academic exaggeration is related to cardiac vagal reactivity. Emotion (Washington, D.C.), 8(1), 138–144. https://doi.org/1037/10/1528-8/138/3542/1
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299. https://doi.org/1037/10/1089-2/271/2680/3
Grossman, P. (2008). On measuring mindfulness in psychosomatic and psychological research. Journal of Psychosomatic Research, 64(4), 405–408. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2008.02.001
Impett, E. A., Daubenmier, J. J. & Hirschman, A. L. (2006). Minding the body: yoga, embodiment, and well-being. Sex Res Soc Policy, 3, 39–48. https://doi.org/1525/10/srsp.3/39/2006/4
Kang, E. H., Lee, I. S., Park, J. E., Kim, K. J., Yu, B. H. (2010). Platelet serotonin transporter function and heart rate variability in patients with panic disorder. Journal of Korean Medical Science, 25(4), 613–618. https://doi.org/10.3346/jkms.2010.25.4.613
Kaviani, H., & Mousavi, A.S. (2008). Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal (TUMJ), 66(2), 136-140. http://tumj.tums.ac.ir/article-1-641-fa.html (in Persian)
Kemp, A. H., Quintana, D. S., Felmingham, K. L., Matthews, S., & Jelinek, H. F. (2012). Depression, comorbid anxiety disorders, and heart rate variability in physically healthy, unmedicated patients: implications for cardiovascular risk. PLoS ONE, 77(2), e30777. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030777
Khalsa, S. S., Adolphs, R., Cameron, O. G., Critchley, H. D., Davenport, P. W., Feinstein, J. S., ... & Zucker, N. (2018). Interoception and mental health: a roadmap. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging3(6), 501-513.           https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.12.004
Kim, S., Zemon, V., Lehrer, P., McCraty, R., Cavallo, M. M., Raghavan, P., Ginsberg, J. J., & Foley, F. W. (2019). Emotion regulation after acquired brain injury: a study of heart rate variability, attentional control, and psychophysiology. Brain Injury, 33(8), 1012–1020. https://doi.org/10.1080/02699052.2019.1593506
Kirkwood, G., Rampes, H., Tuffrey, V., Richardson, J., & Pilkington, K. (2005). Yoga for anxiety: a systematic review of the research evidence. British Journal of Sports Medicine, 39(12), 884–891. https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.018069
Lakusic, N., Fuckar, K., Mahovic, D., Cerovec, D., Majsec, M., & Stancin, N. (2007). Characteristics of heart rate variability in war veterans with post-traumatic stress disorder after myocardial infarction. Military Medicine, 172(11), 1190–1193. https://doi.org/10.7205/milmed.172.11.1190
 
Lane, R. D., McRae, K., Reiman, E. M., Chen, K., Ahern, G. L., & Thayer, J. F. (2008). Neural correlates of heart rate variability during emotion. Neuroimage, 44(1), 213–222. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.07.056
Long, C., Ye, J., Chen, M., Gao, D., & Huang, Q. (2022). Effectiveness of yoga therapy for migraine treatment: a meta-analysis of randomized controlled studies. The American Journal of Emergency Medicine, 58, 95–99. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.04.050
Mehling, W. E., Acree, M., Stewart, A., Silas, J., & Jones A. (2018) The multidimensional assessment of interoceptive awareness, version 2 (MAIA-2). PLoS ONE, 13(12), e0208034. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208034
Mehling, W. E., Gopisetty, V., Daubenmier, J., Price, C. J., Hecht, F. M., & Stewart, A. (2009). Body awareness: construct and self-report measures. PLOS ONE, 4(5), e5614. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005614
Mehling, W. E., Price, C., Daubenmier, J. J., Acree, M., Bartmess, E., & Stewart, A. (2012). The multidimensional assessment of interoceptive awareness (MAIA). PLoS ONE, 7(11). e48230. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048230
Moccia, L., Quintigliano, M., Janiri, D., De Martin, V., Rogier, G., Sani, G., ... & Di Nicola, M. (2021). Heart rate variability and interoceptive accuracy predict impaired decision-making in Gambling Disorder. Journal of Behavioral Addictions, 10(3), 701–710. https://doi.org/10.1556/2006.2021.00067
Murphy, J., Brewer, R., Catmur, C., & Bird, G. (2017). Interoception and psychopathology: a developmental neuroscience perspective. Developmental Cognitive Neuroscience, 23, 45–56. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2016.12.006
Paulus, M. P., & Stein, M. B. (2010). Interoception in anxiety and depression. Brain Structure & Function, 214(5-6), 451–463. https://doi.org/10.1007/s00429-010-0258-9
Quattrocki, E., & Friston, K. (2014). Autism, oxytocin and interoception. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 47, 410–430. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.09.012
Rajabi, G., & Karju Kasmai, S. (2012). Psychometric properties of a Persian language version of the beck depression inventory second edition. Quarterly of Educational Measurement3(10), 139-158. https://jem.atu.ac.ir/article_5657.html (in Persian)
Rani, N. J., & Rao, P. V. (1994). Body awareness and yoga training. Perceptual and Motor Skills, 79(3), 1103 - 1106. https://doi.org/10.2466/pms.1994.79.3.1103
Rivest-Gadbois, E., & Boudrias, M. H. (2019). What are the known effects of yoga on the brain in relation to motor performances, body awareness and pain? A narrative review. Complementary Therapies in Medicine, 44, 129–142. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.03.021
Selvan, P., Hriso, C., Mitchell, J., & Newberg, A. (2022). Systematic review of yoga for symptom management during conventional treatment of breast cancer patients. Complementary Therapies in Clinical Practice, 48, 101581. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101581
Sgoifo, A., Carnevali, L., Pico Alfonso, M. D. L. A., & Amore, M. (2015). Autonomic dysfunction and heart rate variability in depression. Stress (Amsterdam, Netherlands), 18(3), 343–352. https://doi.org/10.3109/10253890.2015.1045868
Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Frontiers in Public Health, 5, 258. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258
Visted, E., Sørensen, L., Osnes, B., Svendsen, J. L., Binder, P.-E., & Schanche, E. (2017). The association between self-reported difficulties in emotion regulation and heart rate variability: The salient role of not accepting negative emotions. Frontiers in Psychology, 8, Article 328. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00328
Wang, F., & Szabo, A. (2020). Effects of yoga on stress among healthy adults: a systematic review. Alternative Therapies in Health and Medicine, 26(4), AT6214.
Wang, G., Liang, C., & Sun, G. (2022). Yoga's Therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina, 34(2), 195–204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195
Werner, N. S., Jung, K., Duschek, S., & Schandry, R. (2009). Enhanced cardiac perception is associated with benefits in decision-making. Society for Psychophysiological Research, 46(6), 1123-1129. https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2009.00855.x
Wiese, C., Keil, D., Rasmussen, A. S., & Olesen, R. (2019). Effects of yoga asana practice approach on types of benefits experienced. International Journal of Yoga, 12(3), 218–225. https://doi.org/10.4103/ijoy.IJOY_81_18
Xiu, L., Zhou, R., & Jiang, Y. (2016). Working memory training improves emotion regulation ability: evidence from HRV. Physiology & Behavior, 155, 25–29. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.12.004
Zou, L., Sasaki, J. E., Wei, G. X., Huang, T., Yeung, A. S., Neto, O. B., Chen, K., & Hui, S. S. (2018). Effects of mind-body exercises (Tai Chi/Yoga) on heart rate variability parameters and perceived stress: a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Clinical Medicine, 7(11), 404. https://doi.org/10.3390/jcm7110404