اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف انجام گرفت. پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری دوماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کودکان دورۀ ابتدایی دارای خودکنترلی ضعیف شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش 26 کودک دارای خودکنترلی ضعیف با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جای‌دهی شدند. گروه آزمایش، آموزش کارکردهای اجرایی را طی دو ماه در هشت جلسۀ 75 دقیقه‌ای دریافت کرد. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ خودکنترلی کودکان (CSQ) و پرسشنامۀ شایستگی اجتماعی (SCQ) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف تأثیر معنادار دارد (001/0>p). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت آموزش کارکردهای اجرایی با بهره‌گیری از فنونی مانند افزایش توجه، تمرکز و دقت، سازمان‌دهی فعالیت‌ها، بازداری پاسخ و کنترل تکانشگری می‌تواند به‌عنوان روشی کارآمد برای افزایش خودکنترلی و شایستگی اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی ضعیف مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Executive Functions Training on Self-Control and Social Competence for Children with Low Self-Control

نویسندگان [English]

  • Nikoo Farahzadi 1
  • Shohreh Ghorbanshiroudi 2
  • Javad Khalatbari 3
  • Mohamma Reza Zarbakhsh 4
1 Department of Counseling, Faculty of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of executive functions training on the self-control and social competence of children with low self-control. It was an experimental study consisting of pre-test, post-test, control group, and two-month follow-up period. In the academic year 2021-2022, the statistical population of the study consisted of Tehran primary school children with low self-control. 26 children with limited self-control were randomly assigned to experimental and control groups through multistage cluster sampling. The experimental group received eight 75-minute executive functions training sessions. This research employed the Children’s Self-control Questionnaire (CSQ) and the Social Competence Questionnaire (SCQ). Using SPSS-23, the data were analyzed using a mixed ANOVA and Bonferroni Follow-up test. Executive functions training has a significant effect on the self-control and social competence of children with limited self-control (p<0.001). Using techniques such as increasing attention, concentration, and accuracy, organizing activities, avoiding response, and controlling impulsivity, the present study concludes that executive functions training is an effective method for increasing self-control and social competence in children with low self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Functions Training
  • Self-Control
  • Social Competence
ابوالقاسمی، ع.، رضایی جمالویی، ح.، نریمانی، م.، و زاهدبابلان، ع. (1390). مقایسۀ شایستگی اجتماعی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا. مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری. 1(1)، 23-6. https://doi.org/jld-1-1-90-7-1
پرندین، ش. (1385). ساخت و هنجاریابی کفایت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
توکلی‌زاده، ج.، زنگنه‌فر، ا.، و صفرزاده، س. (1397). اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی بر افزایش عزت‌نفس و کاهش کمرویی دانش‌آموزان با ناتوانی متعدد شهرستان قاین. مجلۀ پرستاری کودکان. 4(4)، 8-1. http://jpen.ir/article-1-226-fa.html
خاکپور، ف.، عابدی، ا.، و منشئی، غ. (1397). اثربخشی برنامۀ آموزشی کارکردهای اجرایی براساس مدل Anderson بر رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی توجه. مجلۀ تحقیقات علوم رفتاری. 16(1)، 45-33. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1397.16.1.1.7
دهقانی، ی.، حکمتیان‌فرد، ا.، و کامران، ل. (1397). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر شایستگی اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری. مطالعات ناتوانی. 8(2)، 45-36. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.82.7
دهقانی، ی.، و حکمتیان‌فرد، ص. (1398). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(34)، 158-137. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961
رضایی، ص.، افتخارصعادی، ز.، حافظی، ف.، و حیدرئی، ع. (1398). تدوین برنامۀ مداخله به هنگام مبتنی بر کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود عملکرد عصب‌شناختی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62(1/4)، 212-199. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14315
شهبازی، ف.، احمدی، ر.، چرامی، م.، و غضنفری، ا. (1400). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل والد-کودک و رفتارهای اجتماعی کودکان دارای خودکنترلی پایین. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی. 11(42)، 60-49. https://doi.org/10.22054/jpe.2021.59359.2294
صاحبان، ف.، امیری، ش.، کجباف، م. ب.، و عابدی، ا. (1389). بررسی اثر کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه‌های کمبود توجه و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پسر دورۀ ابتدایی شهر اصفهان. تازه‌های علوم شناختی. 12(1)، 58-52. http://icssjournal.ir/article-1-81-fa.html
عیسی‌زادگان، ع.، سلیمانی، ا.، خسرویان، ب.، و شیخی، س. (1395). مقایسۀ شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در افراد متقاضی و غیرمتقاضی جراحی زیبایی بینی. مجلۀ مطالعات علوم پزشکی. ۲۷(۹)، ۷43-۷35. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3475-fa.html
قاسمی، خ.، کجباف، م. ب.، قمرانی، ا.، و ترکان، ه‍. (1399). اثربخشی بستۀ بومی آموزش کارکردهای اجرایی ویژۀ معلمان بر نشانه‌های اختلال کم‌توجهی و فزون‌کنشی کودکان. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 19(90)، 763-755. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.90.3.9
کاویانپور، ف.، ملک‌پور، م.، و عابدی، ا. (1392). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ) بر میزان تکانشگری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال هماهنگی رشد: پژوهش موردی. مجلۀ توان‌بخشی. 14(1)، 86-76. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1049-fa.html
نورانی جورجاده، س. ر.، مشهدی، ع.، طبیبی، ز.، و خیرخواه، ف. (1395). اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی. تازه‌های علوم شناختی. 18(1)، 78-68. http://icssjournal.ir/article-1-433-fa.html
همتی علمدارلو، ق. (1383). تأثیر آموزش خودکنترلی بر بهبودبخشی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
یغمایی، س.، ملک‌پور، م.، و قمرانی، ا. (1398). میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی. نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی. 10(1)، 27-15. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.91927
References
Abolghasemi, A., Rezaei Jamaloei, H., Narimani, M., & Zahed Bobolan, A. (2012). A comparison of social competence and its components in students with learning disability and students with low, average and high academic achievement. Journal of Learning Disabilities, 1(1), 6-23. https://doi.org/jld-1-1-90-7-1 (In Persian)
Aslan, S., & Cheung-Blunden, V. (2012). Where does self-control fit in the five-factor model? Examining personality structure in children and adults. Personality and Individual Differences, 53(5), 670-674. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2012.05.006
Basu, S., & Banerjee, B. (2020). Impact of environmental factors on mental health of children and adolescents: A systematic review. Children and Youth Services Review, 119, 105515. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105515
Berenguer, C., Roselló, B., Colomer, C., Baixauli, I., & Miranda, A. (2018). Children with autism and attention deficit hyperactivity disorder. Relationships between symptoms and executive function, theory of mind, and behavioral problems. Research in Developmental Disabilities, 83, 260-269. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.10.001
Bertrams, A. (2012). How Minimal Grade Goals and Self-Control Capacity Interact in Predicting Test Grades. Journal of Learning and Individual Differences. 22(6), 833-838. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.lindif.2012.07.003
Bureau, J., Trepiak, P., Deneault, A., & Boulerice, K. (2021). Stability of father- and mother-child synchrony in a playful setting from preschool to middle childhood: Associations with children's behavior problems. Early Childhood Research Quarterly, 57, 167-177. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.ecresq.2021.04.009
Cáceres, I., Moreno, C., Román, M., & Palacios, J. (2021). The social competence of internationally-adopted and institutionalized children throughout childhood: a comparative and longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 57, 260-270. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.07.002
Ciuhan, G. C., & Iliescu, D. (2021). Depression and learning problems in children: Executive function impairments and inattention as mediators. Acta Psychologica, 220, 103420. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103420
De Bruijn, A. G. M., Hartman, E., Kostons, D., Visscher, C., & Bosker, R. J. (2018). Exploring the relations among physical fitness, executive functioning, and low academic achievement. Journal of Experimental Child Psychology, 167, 204-221. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.10.010
Dehghani, Y., & Hekmatiyanfard, S. (2019). The Effectiveness of Executive Functions Training on Attention and Response Inhibition in Students with Dyscalculia. Psychology of Exceptional Individuals, 9(34), 137-158. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961 (In Persian)
Dehghani, Y., Hekmatiyanfard, S., & Kamran, L. (2018). The effect of resilient training on social competence and self-esteem of students with learning disabilities. Journal of Disability Studies, 8(2), 36-45. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.82.7 (In Persian)
Dougherty, D., & Sharkey, J. (2017). Reconnecting Youth: Promoting emotional competence and social support to improve academic achievement. Children and Youth Services Review, 74, 28-34. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.01.021
Felner, R. D., Lease, A. M., & Philips, R. C. (1990). Social Competence and the Language of Adequacy as a Subject Matter for Psychology: A Quadripartite Travel Framework. In T. P. Gullotta. G. R. Adams, & R Montemayor (Eds), The development of social competence (pp. 254-264). Beverly Hills, CA: Sage.
Fischer, M., Barkley, R, A., Smallish, L., & Fletcher, K. (2005). Executive functioning in hyperactive children as young adults: Attention, inhibition, response perseveration, and the impact of comorbidity. Developmental Neuropsychology, 27(1), 107-133. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2701_5
Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control Me or I Will Control You: Impulses, Trait Self Control, and The Guidance of Behavior. Journal of Research in Personality, 43(5), 795-805. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.07.004
Ghasemi, K., Kajbaf, M. B., Qamarani, A., & Torkan, H. (2020). Effectiveness of domestic package of training executive functions specific for teachers on the signs of attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) of the children. Journal of Psychological Science, 19(90), 755-763. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.90.3.9 (In Persian)
Gorlin, R. I., Dalrymple, K., Chelminski, I., & Zimmerman, M. (2016). Reliability and validity of a semi-structured DSM-based diagnostic interview module for the assessment of attention deficit hyperactivity disorder in adult psychiatric outpatients. Psychiatry Research, 242, 46–53. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.05.020
Gunzenhauser, C., & Nückles, M. (2021). Training Executive Functions to Improve Academic Achievement: Tackling Avenues to Far Transfer. Frontal Psychology, 24, 624008. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.624008
Ha, O., Lim, S., Bruce, J. M., & Bruce, A. C. (2019). Unhealthy foods taste better among children with lower self-control. Appetite, 139, 84-89. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.04.015
Hemti Alamdarlu, Q. (2004). The effect of self-control training on improving the social skills of students with attention deficit hyperactivity disorder. Master's thesis in the field of general psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. (In Persian)
Hill, C. M., Bucks, R. S., Kennedy, C. R., Harrison, D., Carroll, A., Upton, N., & Hogan, A. M. (2017). Hearing loss mediates executive function impairment in sleep-disordered breathing. Sleep Medicine, 34, 18-23. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.sleep.2017.02.008
Isazadegan, A., Soleymani, E., Khosravian, B., & Sheikhi, S. (2016). The comparison the social competence and emotional regulation in rhinoplasty cosmetic surgery applicants and normal individuals. Studies in Medical Sciences, 27(9), 735-743. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3475-fa.html (In Persian)
Jakobsen, A. V., & Elklit, A. (2021). Self-control and coping responses are mediating factors between child behavior difficulties and parental stress and family impact in caregivers of children with severe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 122, 108224. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108224
Kavianpour, F., Malekpour, M., & Abedi, A. (2013). Efficacy of executive functions training (response inhibition) on the rate of impulsivity in preschool children with developmental coordination disorder: A single-subject research. Rehabilitation, 14(1), 70-80. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1049-fa.html (In Persian)
Kendall, P. C., & Wilcox, L. E. (1979). Self-control in children: Development of a rating scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(6), 1020-1029. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.47.6.1020
Keute, M., Krauel, K., Heinze, H., & Stenner, M. (2018). Intact automatic motor inhibition in attention deficit hyperactivity disorder. Cortex, 109, 215-225. https://doi.org/10.1016/j.cortex.2018.09.018
Khakpour, F., Abedi, A., & Manshaei, G. H. (2018). The effectiveness of executive function instruction based on the anderson’s model on learning behaviors and academic performance among the students with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(1), 1-7. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1397.16.1.1.7 (In Persian)
Marceau, E. M., Kelly, P. J., & Solowij, N. (2018). The relationship between executive functions and emotion regulation in females attending therapeutic community treatment for substance use disorder. Drug and Alcohol Dependence, 182, 58-66. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.008
McDermott, P. A., Watkins, M. W., Rovine, M. J., Rikoon, S. H., Irwin, C. W., Reyes, R., & Chao, J. L. (2019). Emergent growth patterns of early education self-control problems among children from under resourced American families. Early Childhood Research Quarterly, 48, 1-13. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.ecresq.2018.08.010
Meng, H., Ma, J., Shen, Y., & Chang, R. (2020). The influences of father absence on primary school children's pedestrian behaviors: The mediating effect of self-control. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 7, 100202. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100202
Murray, L. K, (2002). Self-control training in young children. Dissertation, Degree of doctor of Philosophy. Department of Psychology. Faculty of the Graduate college, Western Michigan University. https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2297&context=dissertations
Noorani Jurjadeh, S. R., Mashhadi, A., Tabibi, Z., & Kheirkhah, F. (2016). Effectiveness of executive functions training based on daily life on executive functioning in children with attention deficit/ hyperactivity disorder. Advances in Cognitive Sciences, 18(1), 68-78. http://icssjournal.ir/article-1-433-fa.html (In Persian)
Ozyurt, G., Ozturk, Y., Appak, Y. C., Arslan, F. D., Baran, M., Karakoyun, I., Tufan, A. E., & Pekcanlar, A. A. (2018). Increased zonulin is associated with hyperactivity and social dysfunctions in children with attention deficit hyperactivity disorder. Comprehensive Psychiatry, 87, 138-142. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2018.10.006
Parandin, S. H. (2006). Construction and normalization of social competence in teenagers of Tehran city. Master’s thesis in the field of general psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Rezaei, S., Eftekhar Saadi, Z., Hafezi, F., & Heydarei, A. (2019). Development of early intervention program based on executive functions and its effectiveness on improving the neurological function of children with intellectual disability. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 199-212. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14315 (In Persian)
Rosová, D. (2014). Preventive program aimed at development of social and emotional competence of first grade pupils at primary schools who suffer from behavioral disorders. Procedia Social Behavior Science, 132, 589-595. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.358
Saheban, F., Amiri, S., Kajbaf, M. B., & Abedi, A. (2010). The efficacy of short-term executive functions training on the reduction of symptoms of attention deficit and hyperactivity of elementary boy students in Esfahan metropolitan area. Advances in Cognitive Sciences, 12(1), 52-58. http://icssjournal.ir/article-1-81-fa.html (In Persian)
Shahbazi, F., Ahmadi, R., Chorami, M., & Ghazanfari, A. (2021). Effectiveness of executive functions training on the parent-child interaction and social behaviors of the children with low self-control. Psychology of Exceptional Individuals, 11(42), 49-60. https://doi.org/10.22054/jpe.2021.59359.2294 (In Persian)
Sicouri, G., Sharpe, L., Hudson, J. L., Dudeney, J., Jaffe, A., Selvadurai, H., & Hunt, C. (2017). Parent-child interactions in children with asthma and anxiety. Behaviour Research and Therapy, 97, 242-251. https://doi.org/10.1016/j.brat.2017.08.010
Stabouli, S., Gidaris, D., Printza, N., Dotis, J., Papadimitriou, E., Chrysaidou, K., Papachristou, F., & Zafeiriou, D. (2019). Sleep disorders and executive function in children and adolescents with chronic kidney disease. Sleep Medicine, 55, 33-39. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.sleep.2018.11.020
Tavakolizadeh, J., Zanganefar, E., & Safarzade, S. (2018). Effectiveness of social competence training on increasing self-esteem and reduce shyness of students with multiple disabilities of Qaen county. Iranian Journal of Pediatric Nursing, 4(4), 1-8. http://jpen.ir/article-1-226-fa.html (In Persian)
Thorell, L. B., & Rydell, A. M. (2008). Behaviour problems and social competence deficits associated with symptoms of attention‐deficit/hyperactivity disorder: effects of age and gender. Child: Care, Health and Development, 34(5), 584-595. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00869.x
Ugur, Z. B. (2021). Does self-control foster generosity? Evidence from ego depleted children. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 90, 101652. https://doi.org/10.1016/j.socec.2020.101652
Vaisarova, J., & Carlson, S. M. (2021). When a spoon is not a spoon: Examining the role of executive function in young children’s divergent thinking. Trends in Neuroscience and Education, 25, 100161. https://doi.org/10.1016/j.tine.2021.100161
Yaghmaei, S., Malekpour, M., & Ghamarani, A. (2019). Effectiveness of Barkley’s parental training on self-control of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Empowering Exceptional Children, 10(2), 15-27. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.91927 (In Persian)
Yang, J., Zhao, Z., Wu, X., & Zhang, W. (2021). WITHDRAWN: Recognizing the children depressive state to develop the children social competence. Aggression and Violent Behavior, 29, 101668. https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101668
Yarmolovsky, J., Szware, T., Schwarte, M., Tirosh, E., & Geva, R. (2017). Hot executive control and response to a stimulant in a double-blind randomized trial in children with ADHD. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 276 (1), 73-82. https://doi.org/10.1007%2Fs00406-016-0683-8
Zhong, S., Wang, Y., Lai, S., Liu, T., Liao, X., Chen, G., & Jia, Y. (2018). Associations between executive function impairment and biochemical abnormalities in bipolar disorder with suicidal ideation. Journal of Affective Disorders, 241, 282-290. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.08.031