درمان یکپارچۀ شناختی، بین‌فردی و سیستمی افسردگی زنان: ساخت بسته و بررسی اثربخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده ۀ روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه روان‌شناسی بالینی، مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و بررسی اثربخشی بستۀ یکپارچۀ درمان شناختی، بین‌فردی و سیستمی بر علائم افسردگی و مهارت‌های مقابله‌ای زنان افسرده بود. طرح پژوهش از نوع طرح‌های آزمایشی گسترش‌یافتۀ پیش‌آزمون-پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعۀ آماری پژوهش زنانی بودند که در سال 1398-1397 به مرکز درمان آتیه در شهر تهران مراجعه کرده بودند که از این میان 60 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره قرار گرفتند. پس از گروه‌بندی، گروه اول درمان شناختی، گروه دوم درمان بین‌فردی، گروه سوم درمان سیستمی و گروه چهارم بستۀ یکپارچۀ درمان شناختی، بین‌فردی و سیستمی را در 12 جلسۀ 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای یک بار دریافت کردند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ افسردگی بک-ویرایش دوم (BDI-II) و مقیاس راهبردهای مقابله‌ای (CRI) استفاده شد. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیختهبا استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد آموزش بستۀ یکپارچۀ درمان تأثیر معناداری بر کاهش علائم افسردگی و بهبود مهارت‌های مقابله‌ای زنان افسرده در پس‌آزمون دارد (P<0.001). (اما این نتایج برای مرحلۀ پیگیری تأیید نشد. پژوهش حاضر از به‌کارگیری بسته‌های درمان یکپارچه برای بهبود افسردگی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Cognitive, Interpersonal, and Systemic Treatment for Women with Depression: Development and Efficacy Evaluation

نویسندگان [English]

  • Rohullah Haddadi 1
  • Mina Mojtabaei 2
  • Amirhoushang Mehryar 3
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Clinical Psychology, Institute of Management and Planning Studied. Tehran. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to develop and evaluate the efficacy of an integrated package of cognitive, interpersonal, and systemic therapy on the depressive symptoms and coping skills of women with depression. The research design is an extended pre-test-post-test design with multiple groups. The statistical population of the study consisted of the women referred to the Atieh treatment center in Tehran in 2017 and 2018, and 60 of them were randomly divided into four groups of 15 participants.Following grouping, the first group received cognitive therapy, the second group received interpersonal therapy, the third group received systemic therapy, and the fourth group received an integrated bundle of cognitive, interpersonal, and systemic therapy over the course of 12 weekly 90-minute sessions. Data was collected using the Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) and the Coping Responses Scale (CRI). The data were analyzed using SPSS-23 statistical software and mixed variance analysis. Post-test results indicated that integrated treatment package training has a significant impact on reducing depressive symptoms and enhancing coping skills among depressed women (P<0.001), but these results were not substantiated during the follow-up phase. This study is founded on the utilization of integrated treatment packages to improve Depression supports services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Effectiveness
  • Integrated Cognitive-Interpersonal-Systemic Treatment
  • Package Construction
حسینی قدمگاهی، ج.، دژکام، م.، بیان‌زاده، ا.، و فیض، ا. (1377). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران عروقی قلب. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 4(1)، 25-14.
دابسون، ا. ک.، محمدخانی، پ.، و مساح‌چولابی، ا. (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامۀ افسردگی بک-۲ در یک نمونۀ بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی. مجلۀ توان‌بخشی. ۸(39)، 86-80.
دلاور، ع. (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
فتی، ل.، بیرشک، ب.، عاطف وحید، م. ک.، و دابسون، ک. ا. (1384). ساختارهای معناگذارطرحواره‌ها، حالت‌های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسۀ دو چارچوب مفهومی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. ۱۱(۳)، ۳26-۳12.
ونتلینگ، ت. ال. (1375). برنامه‌ریزی آموزشی اثربخش. ترجمۀ محمد چیذری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
References
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Babl, A., Holtforth, M., Heer, S., Lin, M., Stähli, A., Holstein, D., Belz, M., Egenolf, Y., Frischknecht, E., Ramseyer, F., Regli, D., Schmied, E., Flückiger, C., Brodbeck, J., Berger, T. y Caspar, F. (2016). Psychotherapy integration under scrutiny: investigating the impact of integrating emotion-focused components into a CBT- based approach: a study protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 16(1), 423. https://doi.org/10.1186/s12888-016-1136-7
Baert, S., De Raedt, R., Schacht, R., & Koster, E. H. W. (2010). Attentional bias training in depression: therapeutic effects depend on depression severity. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 41(3), 265-274. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2010.02.004
Beck, A. T. (1967). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York, NY: International University Press.
Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of Psychiatry, 165(8), 969–977. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.08050721
Beck, A. T., & Dozois, D. J. A. (2011). Cognitive therapy: current, status and future directions. The Annual Review of Medicine, 62, 397–409. https://doi.org/10.1146/annurev-med-052209-100032
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. (1996). Beck depression inventory–II [Database record]. APA PsycTests. https://doi.org/10.1037/t00742-000
Bell, C. M., Ridley, J. A., Overholser, J. C., Young, K., Athey, A., Lehmann, J., & Phillips, K. (2018). The Role of perceived burden and social support in suicide and depression. Suicide Life Threat Behav, 48(1), 87-94. https://doi.org/10.1111/sltb.12327
Billings A. G., & Moos R. H. (1984). Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 877-891. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.46.4.877
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson
Boswell, J. F., Nelson, D. L., Nordberg, S. S., McAleavey, A. A., &Castonguay, L. G. (2010). Competency in integrative psychotherapy: Perspectives on training and supervision. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(1), 3–11. https://doi.org/10.1037/a0018848
Browning, M., Holmes, E. A., Charles, M., Cowen, P. J., & Harmer, C. J. (2012). Using
attentional bias modification as a cognitive vaccine against depression. Biological Psychiatry. 72(14), 572-579. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.04.014
Buckman, J. E. J., Underwood, A., Clarke, K., Saunders, R., Hollon, S. D., Fearon, P., & Pilling. S. (2018). Risk factors for relapse and recurrence of depression in adults and how they operate: A four-phase systematic review and meta-synthesis. Clinical Psychology Review.64,13–38. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.07.005
Campbell-Sills, L., Barlow, D. H., Brown, T. A., & Hofmann, S. G. (2006). Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders. Emotion, 6(4), 587–595. https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.4.587
Castonguay, L. G., Eubanks, C. F., Goldfried, M. R., Muran, J. Ch., & Lutz, W. (2015). Research on psychotherapy integration: building on the past, looking to the future, Psychotherapy Research, 25(3), 365-382. https://doi.org/10.1080/10503307.2015.1014010
Coifman, K. G., & Summers, C. B. (2019). Understanding emotion inflexibility in risk for affective disease: integrating current research and finding a path forward. Frontiers in Psychology, 10. Article 392. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00392
Chow, K. W., & Lo, B. C. (2017). Parental factors associated with rumination related metacognitive beliefs in adolescence. Frontiers in Psychology, 8, 536. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00536
 
Cuijpers, P., van Straten, A., Andersson, G., & van Oppen, P. (2008). Psychotherapy for depression in adults: A meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(6), 909–922. https://doi.org/10.1037/a0013075
Dajani, D. R., & Uddin, L. Q. (2015). Demystifying cognitive flexibility: implications for clinical and developmental neuroscience. Trends Neurosciences, 38(9), 571–578. https://doi.org/10.1016/j.tins.2015.07.003.
Delawar, A. (2001). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publications.
Dobson, K. S., Mohammadkhani, P., & Massah-Choulabi, O. (2007). Psychometrics characteristic of beck depression inventory-ii in patients with magor depressive disorder. Iranian Journal of Rehabilitation in Mental Disorders, 8, 80-86. (In Persian)
Everaert, J., Grahek, I., & Koster, E. H. W. (2017). Individual differences in cognitive control over emotional material modulate cognitive biases linked to depressive symptoms. Cognitive Emotion, 31(4), 736–746. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1144562
Fata, L., Birashk, B., Atef-vahid, K., & Dobson, K. (2005). Meaning assignment structures/ schemas, emotional states and cognitive processing of emotional information: comparison of two conceptual framework. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 11(3), 312-326. (In Persian)
Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745–774. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141456
Fonagy, P., Lemma, A., Target, M., O’Keeffe, S., Constantinou, M. P., Wurman, T. V., ... & Pilling, S. (2019). Dynamic interpersonal therapy for moderate to severe depression: A pilot randomized controlled and feasibility trial. Psychological Medicine, 50(6), 1010-1019. https://doi.org/10.1017/S0033291719000928
Goldfried, M. R. (1980). Toward the delineation of therapeutic change principles. American Psychologist. 35(11), 991–999. https://doi.org/10.1037/0003-066X.35.11.991
Goldfried, M. R., Pachankis, J. E., & B ell, A. C. (2005). A history of psychotherapy integration. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.). Oxford University Press.
Grahek, I., Everaert, J., Krebs, R. M., & Koster, E. H. W. (2018). Cognitive control in depression: toward clinical models informed by cognitive neuroscience. Clinical Psychological Science, 21(67), 1–17. https://doi.org/10.1177/2167702618758969
Greenberg, L., Rice, L., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change. The moment by moment process. New York: Guilford Press.
Gross, J. J. (2015). The extended process model of emotion regulation: elaborations, applications, and future directions. Psychological Inquiry, 26(1), 130–137. https://doi.org/10.1080/1047840X.2015.989751
Hammar, A., & Ardal, G. (2009). Cognitive functioning in major depression - a summary. Frontiers in Human Neuroscience, 3, 26. https://doi.org/10.3389/neuro.09.026.2009
Heffer, T., & Willoughby, T. (2017). A count of coping strategies: A longitudinal study investigating an alternative method to understanding coping and adjustment. PLOS ONE, 12(10), e0186057. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186057
Hertel, P. (2004). Memory for emotional and nonemotional events in depression: a question of habit? In Memory and Emotion, Eds. D. Reisberg, & P. Hertel (186-216). New York, NY: Oxford University Press.
Hertel, P. T., & Mathews, A. (2011). Cognitive bias modification: Past perspectives, current findings, and future applications. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 521-536. https://doi.org/10.1177/1745691611421205
Hofmann, W., Schmeichel, B. J., & Baddeley, A. D. (2012). Executive functions and self regulation. Trends Cognitive Science, 16(3), 174–180. https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.01.006
Holubova, M., Prasko, J., Ociskova, M., Grambal, A., Slepecky, M., Marackova, M., Kamaradova, D., & Zatkova, M. (2018). Quality of life and coping strategies of outpatients with a depressive disorder in maintenance therapy – a cross-sectional study, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 73–82. https://doi.org/10.2147/NDT.S153115.
Hosseini Kadamgahi, J., Dezhkam, M., Bayanzadeh, A., & Faiz, A. (1997). The quality of social relationships, the amount of stress and coping strategies in cardiovascular patients. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 4(1), 14-25.
Hsu, K. J., Caffey, K., Pisner, D., Shumake, J., Risom, S., Ray, K. L., & Beevers, C. G. (2018). Attentional bias modification treatment for depression: Study protocol for a randomized controlled trial. Contemporary Clinical Trials. 75, 59-66. https://doi.org/10.1016/j.cct.2018.10.014
Huibers, M. J. H., Cohen, Z. D., Lemmens, L. H. J. M., Arntz, A., Peeters, F. P. M. L., Cuijpers, P., & DeRubeis, R. J. (2016). Correction: Predicting optimal outcomes in cognitive therapy or interpersonal psychotherapy for depressed individuals using the personalized advantage index approach. PLOS ONE, 11(2), 0148835. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148835
Hyde, J. S. & Mezulis, A.H. (2020). Gender differences in depression: biological, affective, cognitive, and sociocultural factors. Harvard Review of Psychiatry, 28(1), 4-13. https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000230
Jones, E. B., & Sharpe, L. (2017). Cognitive bias modification: a review of meta-analyses. Journal of Affective Disorders, 223, 175–183. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.034
Joormann, J., & Tanovic, E. (2015). Cognitive vulnerability to depression: Examining cognitive control and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 4, 86–92. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2014.12.006
Kazdin, A. E. (2007). Mediators and Mechanisms of Change in Psychotherapy Research. Annual Review of Clinical Psychology, 3(1), 1–27. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091432.
Kendler, K., Kuhn, J., & Prescott, C. (2004). Childhood sexual abuse, stressful life events and risk for major depression in women. Psychological Medicine34(8), 1475-1482. https://doi.org/10.1017/s003329170400265x
Kendler, K. S., Thornton, L. M., & Gardner, C. O. (2000). Stressful life events and previous episodes in the etiology of major depression in women: an evaluation of the “kindling” hypothesis. American Journal of Psychiatry, 157(8), 1243-1251. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.8.1243
Kovacs, L. N., Takacs, Z. K., Toth, Z. O., Simon, E., Schmelowszky, A., & Okonyei, G. K. (2020). Rumination in Major Depressive and Bipolar Disorder – a Meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 276, 1131-1141. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.131
Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2012). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioners guide. New York: Guilford Press.
Lemmens, L. H. J. M., Arntz, A., Peeters, F., Hollon, S. D., Roefs, A., & Huibers, M. J. H. (2015). Clinical effectiveness of cognitive therapy v. interpersonal psychotherapy for depression: Results of a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 45(10), 2095–2110. https://doi.org/10.1017/S0033291715000033
Lewinsohn, P. M., Allen, N. B., Seeley J. R., & Gotlib, I. H. (1999). First onset versus recurrence of depression: differential processes of psychosocial risk. Journal of Abnormal Psychology, 108(3), 483-489. https://doi.org/10.1037//0021-843x.108.3.483
Liu, D. Y., & Thompson, R. J. (2017). Selection and implementation of emotion regulation strategies in major depressive disorder: An integrative review. Clinical Psychology Review, 57, 183–194. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.07.004
Mathers, C. D., & Loncar, D. (2006). Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLOS Medicine, 3(11), e442. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030442
Markowitz, J. C., & Weissman, M. M. (2004). Interpersonal psychotherapy: principles and applications. World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 3(3), 136–139.
Michl, L. C., McLaughlin, K. A., Shepherd, K., & Nolen-Hoeksema, S. (2013). Rumination as a mechanism linking stressful life events to symptoms of depression and anxiety: Longitudinal evidence in early adolescents and adults. Journal of Abnormal Psychology, 122(2), 339–352. https://doi.org/10.1037/a0031994
Min, J. A., Lee, N. B., Lee, C. U., Lee, C., & Chae, J. H. (2012). Low trait anxiety, high resilience, and their interaction as possible predictors for treatment response in patients with depression. Journal of Affective Disorders, 137(1-3), 61–69. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.12.026
Morris, M. C., Evans, L. D., Rao, U., & Garber, J. (2015). Executive function moderates the relation between coping and depressive symptoms. Anxiety, Stress, & Coping, 28(1), 31–49. https://doi.org/10.1080/10615806.2014.925545
Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (2005). Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.) Oxford: Oxford University Press.
Normann, N., & Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy: a systematic review and meta-analysis. Frontier in Psychology, 9, 2211. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02211
Nolen-Hoeksema, S., & Jackson, B. (2001). Mediators of the gender difference in Rumination. Psychology of Women Quarterly, 25(3), 37–47.
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400–424. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x
Orzechowska, A., Zajączkowska,M., Talarowska, M., & Gałecki, P. (2013). Depression and ways of coping with stress: A preliminary study. Medical Science Monitor, 19, 1050–1056. https://doi.org/10.12659/MSM.889778
Preston, J. (2003). Integrative brief therapy: Cognitive, psychodynamic, humanistic, and neurobehavioral approaches (Vol. 2). Impact Publishers.
Qualls, S. H., & Edwards, L. (2019). Family systems therapy. Oxford: Oxford University Press.
Rodríguez-Alejo, D. I., Cisneros-Ramos, M. C., & Robles-Cedeño, L. A. (2018). Integrative psychotherapy in a case of persistent depressive disorder. Electronic Journal of Psychology Iztacala, 21(1), 355-385.
Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. The Annual Review of Clinical Psychology, 11(9), 379–405. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739.
Sarokhani, D., Parvareh, M., Hasanpour Dehkordi, A., Sayehmiri, K., & Moghimbeigi, A. (2018). Prevalence of Depression among Iranian Elderly: Systematic Review and Meta-Analysis. Iran J Psychiatry, 13(1), 55-64.
Siegle, G. J., Thompson, W. K., Collier, A., Berman, S. R., Feldmiller, J., Thase, M. E., & Friedman, E. S. (2012). Toward clinically useful neuroimaging in depression treatment: Prognostic utility of subgenual cingulate activity for determining depression outcome in cognitive therapy across studies, scanners, and patient characteristics. Archives of General Psychiatry, 69(9), 913-924. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2012.65
Stange, J. P., Alloy, L. B., & Fresco, D. M. (2017). Inflexibility as a vulnerability to depression: A systematic qualitative review. Clinical Psychology: Science and Practice, 24(3), 245–276. https://doi.org/10.1111/cpsp.12201
Teasdale, J. D. (1988). Cognitive vulnerability to persistent depression. Cognition & Emotion, 2(3), 247-274. https://doi.org/10.1080/02699938808410927
Van Rijn, B. Y., & Wild, C. (2013). Humanistic and integrative therapies for anxiety and depression: practice-based evaluation of transactional analysis, gestalt, and integrative psychotherapies and person-centered counseling. Transactional Analysis Journal. 43(2), 150-163. https://doi.org/10.1177/0362153713499545.
Ventling, T. L. (1995). Effective Educational Planning. Translated by M. Chizari. Tehran: Tarbiat Modares University. (In Persian)
Villalobos, D., Pacios, J., & Vázquez, C. (2021). Cognitive control, cognitive biases and emotion regulation in depression: A new proposal for an integrative interplay model. Frontier in Psychology, 12, 628416. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628416
Wante, L., Mueller, S. C. D., Emeyer, I., Naets, T., & Braet, C. (2017). Internal shifting impairments in response to emotional information in dysphoric adolescents. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 57, 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2017.04.002
Watson, J. C., & Bedard, D. L. (2006). Clients’ Emotional Processing in Psychotherapy: A Comparison Between Cognitive-Behavioral and Process-Experiential Therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(1), 152–159. https://doi.org/10.1037/0022-006X.74.1.152
Wells, T. T., & Beevers, C. G. (2010). Biased attention and dysphoria: manipulating selective attention reduces subsequent depressive symptoms. Cognition & Emotion, 24(26), 719-728. https://doi.org/10.1080/02699930802652388
Wiser, S. L., & Goldfried, M. R. (1993). Comparative study of emotional experiencing in
psychodynamic-interpersonal and cognitive-behavioral therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(5), 892–895. https://doi.org/10.1037/0022-006X.61.5.892
World Health Organization. (2013). Mental health: suicide prevention (SUPRE). https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_1
Yang, Y., Cao, S., Shields, G. S., Teng, Z., & Liu, Y. (2017). The relationships between rumination and core executive functions: a meta-analysis. Depression and Anxiety. 34(10), 37–50. https://doi.org/10.1002/da.22539
Yang, W., Ding, Z. H., Dai, T., Peng, F., Zhang, J. X. (2015). Attention bias modification training in individuals with depressive symptoms: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 49(10), 101-111. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2014.08.005