ارائۀ مدل وابستگی عامل-شریک در بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران. ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش خودشفقت‌ورزی بر سبک‌های حل تعارض متقابل زوجین بود. طرح پژوهش، همبستگی چندمتغیری و از نوع مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ زوجین ساکن شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند. نمونۀ پژوهش 167 زوج (334 نفر) بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامۀ سبک‌های حل تعارض (ROCI-II) و مقیاس خودشفقت‌ورزی (SCS) بود. تحلیل مقدماتی داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS-23 انجام گرفت. سپس به‌منظور مطالعۀ تأثیرات متقابل ویژگی‌های همسران، از دستورالعمل روش مدلسازی وابستگی متقابل و نرم‌افزار R استفاده شد. اثر عامل در مدل اول نشان داد خودشفقت‌ورزی مردان می‌تواند سبک‌های حل تعارض سازنده را در او به‌صورت مستقیم و معنادار پیش‌بینی کند. اما در زنان، قابلیت این پیش‌بینی را ندارد. همچنین در اثر عامل مدل دوم، خودشفقت‌ورزی قابلیت پیش‌بینی سبک حل تعارض اجتناب همسران را نداشت. اثر عامل در مدل سوم نیز نشان داد خودشفقت‌ورزی می‌تواند سبک حل تعارض سلطۀ همسران را به‌صورت معکوس و معنادار پیش‌بینی کند. این نتایج نویدبخش آن است که با ارتقای مهارت خودشفقت‌ورزی حتی در یکی از همسران، می‌توان انتظار داشت که حل تعارض زوجین سازنده‌تر شود و رابطۀ آنان بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Actor-Partner Interdependence Model in Examining the Role of Self- Compassion on Dyadic Conflict Resolution Styles for Couples

نویسندگان [English]

  • Somayeh Saeeda 1
  • Fereshteh Mootabi 2
  • Mina Pahlavan 3
  • Hamidreza Hasanabadi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Department of psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 , Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of psychology and Educational Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of self-compassion on couples’ dyadic conflict resolution strategies. This study involved multivariate correlation and an actor-partner interdependence model. In 2020, the statistical population consisted of all Tehran-dwelling couples. The research sample consisted of 167 couples (334 individuals) selected using the available sampling method. Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) and Self-Compassion Scale (SCS) were utilized. The collected data were initially analyzed using the SPSS-23 software. Then, in order to study the dyadic effects of couples’ characteristics, the actor-partner interdependence model and the R programming language were utilized. The actor effect of the first model demonstrated that a man’s self-compassion can directly and significantly predict his constructive conflict resolution manner, whereas this is not the case for women. In addition, due to the actor effect of the second model, self-compassion was unable to predict the couples’ manner of avoiding conflict resolution. Self-compassion can significantly predict the dominant conflict resolution style of couples, as demonstrated by the third model's actor effect. By promoting self-compassion skills in even one spouse, it is likely that couples’ conflict resolution will be more productive and their relationship will improve, as suggested by these encouraging results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actor-Partner Interdependence Model
  • Conflict Resolution Styles
  • Couple
  • Self-Compassion
باباپورخیرالدین، ج. (1385). بررسی رابطۀ بین شیوه‌های حل تعارض ارتباطی و سلامت روان‌شناختی دانشجویان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز). 1(4)، 46-27.
تیرچ، د.، شاندورف، ب.، و سیلبرلستین، ل. (1396). درمان متمرکز بر شفقت برای درمانگران کت: روش‌های تقویت انعطاف‌پذیری شناختی. ترجمۀ سعیده دانشمندی، راضیه ایزدی و محمدرضا عابدی. اصفهان: کاوشیار.
حقیقی، ح.، زارعی، الف.، و قادری، ف. (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 1(4)، 561-534.
رزم‌گر، م.، و اصغری ابراهیم‌آباد، م. ج. (1399). نقش سبک‌های حل تعارض در پیش‌بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی‌گری شادکامی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان18(1)، 200-169.‌
مؤمنی، ف.، شهیدی، ش.، موتابی، ف.، و حیدری، م. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودشفقت‌ورزی. روان‌شناسی معاصر. 8(2)، 40-27.
میرز، ل.، گامست، گ.، و گارینو، ا. ج. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمۀ مجتبی حبیبی، ولی‌الله فرزاد، حمیدرضا حسن‌آبادی، حسن پاشا‌شریفی، سیمین‌دخت رضاخانی و بلال ایزانلو. تهران: رشد.
هاشمی‌نیک، الف.، حیدری، ح.، داودی، ح.، و جعفری، الف. (1400). الگوی پیش‌بینی سبک‌های حل تعارض براساس ابعاد تمایزیافتگی و انعطاف‌پذیری شناختی با نقش میانجی شفقت‌ورزی به خود زوجین. مجلۀ تحقیقات علوم رفتاری. 19(1)، 23-13.‌
References
Aliakbari, M. & Amiri, M. (2016). Personality, face concern, and interpersonal conflict resolution styles: A case of Iranian college students. Personality and Individual Differences, 97, 266–271. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.03.068
Babapour, J. (2007). Study of Relationship between communicational conflict resolution styles and psychological well- being among university students. Journal of Modern Psychological Researches, 1(4), 27-46. (In Persian)
Ben-Ari, R., & Hishberrg, I. (2009). Attachment styles, conflict perception, and adolescents, strategies of coping with interpersonal conflict.Negotiation Journal. 25(1), 59-82. https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2008.00208.x
Breines, J. G, & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality & Social Psychology Bulletin. 38(9), 1133-1143. https://doi.org/10.1177/0146167212445599
Budzan, B. N., & Van Vliet, K. J. (2021). The Influence of a Self-Compassion Training Program on Romantic Relationship Conflict: An Exploratory Multiple-Case Study. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy55(3), 315-333. https://doi.org/10.47634/cjcp.v55i3.71052
Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 14(3), 464–504. https://doi.org/ 10.1080/10705510701301834
Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 9(2), 233–255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5
Cordova, J. V., Gee, C. B. & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(2), 218-235. https://doi.org/10.1521/jscp.24.2.218.62270
Davis, C. A. K. (2015). An evaluation of the impact of a couple’s enrichment program
on relationship satisfaction, communication, conflict resolution, and forgiveness
. Unpublished, Doctoral Dissertation, Major: Psychological Studies in Education. Faculty of the Graduate College, University of Nebraska – Lincoln. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=cehsdiss
Dion, P.A. (2008). Interpreting Structural equation modeling result: A reply to Martin and Cullen. Journal of Business Ethics. 83(3), 365-368. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9634-7.
Fincham, F.D. & Beach, S. (2010). Marriage in the New Millenium: A Decade in Review. Journal of Marriage and Family, 72(3),630-649. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x.
Haghighi, H., Zareeie, E., & Ghaderi, F. (2012). Factor structure and psychometric characteristic conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II)) in Iranian couples. journal of family counselling and psychotherapy. 1 (4), 534- 561. (In Persian) SID. https://sid.ir/paper/201834/en
Halperin, E. (2014). Emotion, Emotion Regulation, and Conflict Resolution. Emotion Review, 6(1), 68–76. https://doi.org/10.1177/1754073913491844
Hashemi Nik, A., Heidari, H., Davoodi, H., & Jafari A. (2021). Predicting Model of Conflict Resolution Styles Based on Differentiated Dimensions and Cognitive Flexibility with the Mediating Role of Self-Compassion of Couples. Journal of Research in Behavioral Science,19(1), 13-23. http://rbs.mui.ac.ir/article-1-965-fa.html (In Persian)
Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
Jacobson, E. H. K., Wilson, K. G., Kurz, A. S., & Kellum, K. K. (2018). Examining self-compassion in romantic relationships. Journal of Contextual Behavioral Science, 8, 69-73. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.04.003
Kenny, D. A., & Cook, W. L. (1999). Partner effects in relationship research: Conceptual issues, analytic difficulties, and illustrations. Personal Relationships, 6(4), 433-448. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6811.1999.tb00202.x
Kenny, D. A., & Cook, W. L. (2005). The Actor–Partner Interdependence Model: A model of bidirectional effects in developmental studies. International Journal of Behavioral Developmen, 29(2), 101–109. https://doi.org/10.1080/01650250444000405
Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Cook, W. L. (2006). Dyadic data analysis. New York: The Guilford Press.
Klein, S. R., Renshaw, K. D. & Curby, T. W. (2016). Emotion Regulation and perceptions of hostile and constructive criticism in romantic relationships. Behavior Therapy, 47(2), 143-154. https://doi.org/10.1016/j.beth.2015.10.007
Klimecki, O. M. (2019). The role of empathy and compassion in conflict resolution. Emotion Review11(4), 310-325. https://doi.org/10.1177/1754073919838609
Lathren, C. R., Rao, S. S., Park, J., & Bluth, K. (2021). Self-compassion and current close interpersonal relationships: A scoping literature review. Mindfulness, 12(5), 1078-1093. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01566-5
Meyers, L. S., Gamst, G. C., & Guarino, J. A. (2012). Applied multivariate research design and interpretion. Translated by: M. Habibi, V. Farzad, H. R. Hassanabadi, H. Pasha Sharifi, S. Rezakhani & B. Izanlou. Tehran: Roshd.
Momeni, F., Shahidi, SH., Mootabi, F., Heydari, M. (2014). Psychometric properties of Farsi version of the self-compassion scale (SCS). Contemporary Psychology, 8(2), 27-40. https://sid.ir/paper/120141/en (In Persian)
Monti, J. D., & Rudolph, K. D. (2014). Emotional awareness as a pathway linking adult attachment to subsequent depression. Journal of Counseling Psychology, 61(3), 374-382. https://doi.org/10.1037/cou0000016
Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28–44. https://doi.org/10.1002/jclp.21923
Neff, K. D., & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity9(3), 225-240. https://doi.org/10.1080/15298860902979307
Neff, K. D. & Dahm, K.A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does and how it relates to mindfulness. In Handbook of mindfulness and self-regulation (121-137). Springer, New York.
Neff, K. D. (2003a). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. https://doi.org /10.1080/15298860309027
Neff, K. D. (2003b). Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude towards oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101. https://doi.org/10.1080/15298860309032
Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The Role of Self-compassion in Romantic Relationships. Self and Identity, 12(1), 78-98. https://doi.org/10.1080/15298868.2011.639548
Pepping, C. A., Davis, P. J. O., Donovan, A. & Pal, J. (2015). Individual differences in self-compassion: The role of attachment and experiences of parenting in childhood. Self and Identitym 14(1), 104-117. https://doi.org/10.1080/15298868.2014.955050
Polak, S., & Saini, M. (2019). The complexity of families involved in high-conflict disputes: A postseparation ecological transactional framework. Journal of Divorce & Remarriage60(2), 117-140. https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1488114
Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handing interpersonal conflict. Academy of Management Journal, 26(2), 368- 376. https://doi.org/10.2307/255985
Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. Intractional Journal of Conflict Management, 13(3), 206-235. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.437684
Razmgar, M., & Asghari Ebrahim Abad, M. (2020). Studying the role of conflict management styles in prediction of life Satisfaction with mediation of happiness in married women. Women's Studies Sociological and Psychological18(1), 169-200. doi: 10.22051/jwsps.2020.29143.2120 (In Persian)
Rusu, P. P., Bodenmann, G., & Kayser, K. (2019). Cognitive emotion regulation and positive dyadic outcomes in married couples. Journal of Social and Personal Relationships, 36(1), 359–376. https://doi.org/10.1177/0265407517751664
Schellekens, M. P., Karremans, J. C., van der Drift, M. A., Molema, J., van den Hurk, D. G., Prins, J. B., & Speckens, A. E. (2017). Are mindfulness and self-compassion related to psychological distress and communication in couples facing lung cancer? A dyadic approach. Mindfulness8(2), 325-336. https://doi.org/10.1007/s12671-016-0602-0
Schoebi, D., & Randall, A. K. (2015). Emotional dynamics in intimate relationships. Emotion
Review
, 7(4), 342–348. https://doi.org/10.1177/1754073915590620
Taggart, T. C., Bannon, S. M., & Hammett, J. F. (2019). Personality traits moderate the association between conflict resolution and subsequent relationship satisfaction in dating couples. Personality and Individual Differences, 139, 281-289. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.11.036
Tandler, N., Krüger, M., & Petersen, L. E. (2021). Better battles by a self-compassionate partner? The mediating role of personal conflict resolution styles in the association between self-compassion and satisfaction in romantic relationships. Journal of Individual Differences, 42(2), 91-98. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000333
Tirdch, T., Shandorf, B., & Silbrastin, L. R. (2017). Compassion focused therapy for coat therapist: methods to enhanced psychological resilience. Translated by: S. Daneshmandi, R. Izadi, & M. R. Abedi. Tehran: Kavoshyar.
Van de Vliert, E., & Kabanoff, B. (1990). Toward theory-based measures of conflict management. Academy of Management Journal, 33(1), 199-209. https://doi.org/10.2307/256359
Yarnell, L. M., Stafford, R. E., Neff, K. D., Reilly, E. D., Knox, M. C., & Mullarkey, M. (2015). Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self and Identity14(5), 499-520. https://doi.org/10.1080/15298868.2015.1029966
Yarnell, L. M. & Neff, K. D. (2013). Self-compassion, Interpersonal Conflict Resolutions, and Well-being. Self and Identity, 12(2), 146-159. https://doi.org/10.1080/15298868.2011.649545