تجربۀ زیستۀ نوجوانی در نوجوانان با تأکید بر ظرفیت ذهنی‌سازی: یک مطالعۀ کیفی پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تجربۀ زیستۀ نوجوانی براساس ظرفیت ذهنی‌سازی در نوجوانان بود. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعۀ مطالعه‌شده، نوجوانان 15 تا 18 سالۀ شهر تهران در سال 1400 بودند. مشارکت‌کنندگان با استفاده از آزمون ذهن‌خوانی از روی تصاویر چشم‌ها (RMET) و در نظر گرفتن ملاک‌های ورود و خروج به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از اجرای مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته با 8 نوجوان (4 دختر و 4 پسر) شهر تهران که بیشترین و کمترین نمرات را در آزمون کسب کرده بودند، اشباع نسبی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش کلایزی از نرم‌افزار MAXQDA-2020 استفاده شد و کدگذاری، خوشه‌بندی واحدهای مرتبط و استخراج مضمون‌های اصلی انجام شد. از تحلیل داده‌های مربوط به مشارکت‌کنندگان دارای ظرفیت ذهنی‌سازی زیاد، 1713 واحد معنایی، 23 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی و همچنین از تحلیل داده‌های مربوط به مشارکت‌کنندگان با ذهنی‌سازی اندک، 466 واحد معنایی، 18 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی به دست آمد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که نوجوانان دارای ذهنی‌سازی زیاد، از توانایی در نظر گرفتن دیدگاه دیگران، نسبی‌گرایی، خودآگاهی، حل مسئله، برقراری روابط اجتماعی متقابل و وجود ارتباط مطلوب خانوادگی بهره‌مند بودند. درمقابل، مطلق‌گرایی، ضعف در تحلیل و تبیین، تحریک‌پذیری، حل ضعیف مسئله، نگرش منفی به خود، احساس ناامنی در روابط اجتماعی و وجود تعارضات خانوادگی از یافته‌های مرتبط با نوجوانان دارای ذهنی‌سازی اندک بود. با توجه‌ به یافته‌های مطالعۀ حاضر، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ظرفیت ذهنی‌سازی در درک نوجوانان از دورۀ نوجوانی، رشد جنبه‌های درون‌فردی و کیفیت روابط بین‌فردی آنان نقش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Investigation of the Lived Experience of Adolescence among Adolescents Based on the Mentalization Capacity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hassanloo 1
  • Shaghayegh Zahraei 2
  • Azadeh Tavoli 3
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the lived experience of adolescents in relation to their mentalization capacity during adolescence. The ongoing investigation is a descriptive phenomenological inquiry. The study cohort comprises Tehran-dwelling adolescents between the ages of fifteen and eighteen in 2021. The participants were selected using the Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) and inclusion and exclusion criteria in accordance with purposive sampling. Saturation was comparatively achieved following a semi-structured in-depth interview with eight adolescent boys and girls (4 female and 4 male adolescents) who had obtained the highest and lowest scores on the RMET, respectively. Utilizing MAXQDA 2020, the data were analyzed using the Colaizzi method. Data was additionally coded, clustered, and thematized. By analyzing the data of the participants with the greatest capacity for mentalization, a total of 1713 codes, 23 clusters of meaning, and 6 themes were identified. An analysis of the data collected from participants with limited mentalizing capacity yielded the extraction of 466 codes, 18 clusters of meaning, and 5 themes. Adolescents with greater mentalizing capacity demonstrated problem-solving, self-awareness, perspective-taking, relativism, and positive family relationships, according to the findings. Investigations into the lived experiences of adolescents with low metalizing ability did, however, yield the following results: absolutism, inability to analyze and explain, irritability, inability to solve problems, negative self-perception, feeling unsafe in social relationships, and increased family conflicts. The results of the current investigation indicate that adolescents’ perception of adolescence is significantly influenced by mentalization, which in turn enhances their intrapersonal qualities and the quality of their interpersonal relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescence
  • Lived Experience
  • Mentalization
  • Phenomenology
اسدی، س.، بخشی‌پور رودسری، ع.، ابطحی، س.، عقیق، ش.، و پاکروان، ه‍. (۱۴۰1). رابطۀ ظرفیت تأملی والدین و بدتنظیمی هیجانی نوجوانان؛ نقش میانجی توانایی ذهنی‌سازی. رویش روان‌شناسی. 11(3)، 34-25. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1401.11.3.13.4
اسدی، س.، بخشی‌پور رودسری، ع.، محمودعلیلو، م.، و سید موسوی، پ. (۱۴۰۰). رابطۀ امنیت دلبستگی با بدتنظیمی هیجانی نوجوانان؛ نقش میانجی توانایی ذهنی‌سازی. رویش روان‌شناسی. 10(12)، 96-۸۵. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1400.10.12.15.7
کرسول، ج. (1398). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریۀ داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعۀ موردی). ترجمۀ حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: صفار.
کریمی، ف.، فرح‌بخش، ک.، سلیمی بجستانی، ح.، و معتمدی، ع. (۱۳۹۷). رابطۀ بین ذهنی‌سازی با اضطراب و اجتناب مرتبط با دلبستگی در دختران نوجوان. تحقیقات علوم رفتاری. 16(4)، 548-539. http://dx.doi.org/10.52547/rbs.16.4.539
کریمی، ف.، فرح‌بخش، ک.، سلیمی بجستانی، ح.، و معتمدی، ع. (1399). اثربخشی الگوی مبتنی بر ذهنی‌سازی (MBT-A) بر کیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 27(2)، 265-257. https://jsums.medsab.ac.ir/article_1295.html
محمودعلیلو، م.، بخشی‌پور، ع.، بافنده قراملکی، ح.، خانجانی، ز.، و رنجبر، ف. (1390). بررسی نقص نظریۀ ذهن در اسکیزوفرنیک‌های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسۀ آن با افراد سالم. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 6(22)، 96-79. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4161.html
مصباحی، م.، حسینیان، س.، اکبری احمدآبادی، ا.، غفوری، س.، و صیادی، م. (1399). رابطۀ عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران. نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی. 11(4)، 24-13. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.237207.1409
References
Ainsworth, M. D. S. (1963). The development of infant-mother interaction among the Ganda. In B. M. Foss (Ed.), Determinants of Infant Behaviour (vol. 2, pp. 67-112). Wiley
Allen, J. G. (2006). Mentalizing in practice. In J. G. Allen & P. Fonagy (Eds.), The handbook of mentalization-based treatment (pp. 1–30). John Wiley & Sons, Ltd. https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/9780470712986.ch1
Allison, B. N. (2000). Parent-adolescent conflict in early adolescence: Research and implications for middle school programs. Journal of Family and Consumer Sciences Education18(2), 1-6.
Asadi, S. S., Bakhshipour Roudsari, A., Mahmoud Alilou, M., & Seyed Mousavi, P. S. (2022). The relationship between attachment security and emotional dysregulation of adolescent: The mediating role of mentalization ability. Rooyesh, 10(12), 85–96. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1400.10.12.15.7 (In Persian)
Asadi, S., Bakhshipour Roudsari, A., Abtahi, S., Aghigh, S., & Pakravan, H. (2022). The relationship between parental reflective functioning and emotional dysregulation of adolescent: The mediating role of mentalization ability. Rooyesh, 11(3), 25–34. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1401.11.3.13.4 (In Persian)
Auyeung, B., & Baron-Cohen, S. (2013). Prenatal and postnatal testosterone effects on human social and emotional behavior. In S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, & M. V. Lombardo (Eds.), Understanding other minds: Perspectives from developmental social neuroscience (3rd ed., pp. 308-325). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199692972.003.0017
Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the mind in the eyes” Test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(2), 241–251. https://doi.org/10.1017/S0021963001006643
Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2017). Mentalization-based treatment. In B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz & H. I. Kaplan (Eds.), Kaplan and Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry (10th ed.). Wolters Kluwer
Benbassat, N. (2020). Reflective function: A move to the level of concern. Theory & Psychology. 30(5), 657–673. https://doi.org/10.1177/0959354320934182
Benbassat, N., & Priel, B. (2012). Parenting and adolescent adjustment: The role of parental reflective function. Journal of Adolescence, 35(1), 163–174. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.03.004
Berzonsky, M. D. (1989). Identity Style. Journal of Adolescent Research, 4(3), 268–282. https://doi.org/10.1177/074355488943002
Blakemore, S. J. (2008). The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience, 9(4), 267–277. https://doi.org/10.1038/nrn2353
Blos, P. (1967). The second individuation process of adolescence. The Psychoanalytic Study of the Child, 22(1), 162–186. https://doi.org/10.1080/00797308.1967.11822595
Both, L. M., Benetti, S. P. da C., & Goodman, G. (2019). Reflective function and identity in adolescents with clinical and nonclinical symptoms. Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 41(2), 176–185. https://doi.org/10.1590/2237-6089-2018-0067
Brown, B. B., Eicher, S. A., & Petrie, S. (1986). The importance of peer group (“crowd”) affiliation in adolescence. Journal of Adolescence, 9(1), 73–96. https://doi.org/10.1016/S0140-1971(86)80029-X
Brüne, M., Walden, S., Edel, M. A., & Dimaggio, G. (2016). Mentalization of complex emotions in borderline personality disorder: The impact of parenting and exposure to trauma on the performance in a novel cartoon-based task. Comprehensive Psychiatry, 64, 29–37. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.08.003
Carswell, J. M., & Stafford, D. E. J. (2009). Normal physical growth and development. In L. S. Neinstein, C. M. Gordon, D. K. Katzman, D. S. Rosen, & E. R. Woods (Eds.), Handbook of adolescent health care (pp. 1-13). Lippincott Williams & Wilkins.
Choudhury, S., Blakemore, S. J., & Charman, T. (2006). Social cognitive development during adolescence. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1(3), 165–174. https://doi.org/10.1093/scan/nsl024
Chow, C. C., Nolte, T., Cohen, D., Fearon, R. M. P., & Shmueli-Goetz, Y. (2017). Reflective functioning and adolescent psychological adaptation: The validity of the Reflective Functioning Scale–Adolescent Version. Psychoanalytic Psychology, 34(4), 404–413. https://doi.org/10.1037/pap0000148
Collins, W. A., & Laursen, B. (2004). Parent-adolescent relationships and influences. In R. M. Lerner, & L. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent psychology (2nd ed., pp. 331-362). John Wiley & Sons, Ltd.
Creswell, J. W. (2020). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches, 2nd ed. (H. Danaeefard, & H. Kazemi, Trans). Saffar. (Original work published 2007). (In Persian)
De Meulemeester, C., Lowyck, B., Vermote, R., Verhaest, Y., & Luyten, P. (2017). Mentalizing and interpersonal problems in borderline personality disorder: The mediating role of identity diffusion. Psychiatry Research, 258, 141–144. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.09.061
Elkind, D. (1967). Egocentrism in Adolescence. Child Development, 38(4), 1025. https://doi.org/10.2307/1127100
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis (Issue 7). W.W. Norton & Company.
Fonagy, P., & Allison, E. (2012). What is mentalization? The concept and its foundations in developmental research. In N. Midgley & I. Vrouva (Eds.), Minding the child: Mentalization-based interventions with children, young people and their families (pp. 11–34). Routledge/Taylor & Francis Group.
Fonagy, P., & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder—a mentalizing model. Journal of Personality Disorders, 22(1), 4–21. https://doi.org/10.1521/pedi.2008.22.1.4
Fonagy, P., & Bateman, A. (2019). Introduction. In A. W. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (2nd ed., pp. 3-20). American Psychiatric Association Publishing.
Fonagy, P., & Campbell, C. (2015). Bad blood revisited: Attachment and psychoanalysis, 2015. British Journal of Psychotherapy, 31(2), 229–250. https://doi.org/10.1111/bjp.12150
Fonagy, P., Bateman, A., & Luyten, P. (2012). Introduction and overview. In A. W. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (pp. 3-42). American Psychiatric Publishing, Inc.
Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. Other Press.
Fonagy, P., Rossouw, T., Sharp, C., Bateman, A., Allison, L., & Farrar, C. (2014). Mentalization-based treatment for adolescents with borderline traits. In C. Sharp, & J. L. Tackett (Eds.), Handbook of borderline personality disorder in children and adolescents (pp. 313–332). New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0591-1_21
Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Higgitt, A., & Target, M. (1994). The Emanuel Miller Memorial Lecture 1992. The theory and practice of resilience. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines35(2), 231–257. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1994.tb01160.x
Frankenberger, K. D. (2000). Adolescent egocentrism: A comparison among adolescents and adults. Journal of Adolescence, 23(3), 343–354. https://doi.org/10.1006/jado.2000.0319
Frith, C. D., & Frith, U. (2006). The neural basis of mentalizing. Neuron, 50(4), 531–534. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2006.05.001
Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Konecka, A., & Sharp, C. (2021). Relations between attachment to mother and father, mentalizing abilities and emotion regulation in adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 18(1), 18–37. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1736030
Ha, C., Sharp, C., Ensink, K., Fonagy, P., & Cirino, P. (2013). The measurement of reflective function in adolescents with and without borderline traits. Journal of Adolescence, 36(6), 1215–1223. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.09.008
Hagelquist, J. O., & Rasmussen, H. (2020). Mentalization in the family: A guide for professionals and parents (1st ed.). Routledge https://doi.org/10.4324/9780429273230
Hallerbäck, M. U., Lugnegård, T., Hjärthag, F., & Gillberg, C. (2009). The Reading the Mind in the Eyes Test: Test–retest reliability of a Swedish version. Cognitive Neuropsychiatry, 14(2), 127–143. https://doi.org/10.1080/13546800902901518
Herman-Giddens, M. E., Steffes, J., Harris, D., Slora, E., Hussey, M., Dowshen, S. A., Wasserman, R., Serwint, J. R., Smithermam, L., Reiter, E. O. (2012). Secondary sexual characteristics in boys: Data from the pediatric research in office settings network. Pediatrics, 130(5), e1058–e1068. https://doi.org/10.1542/peds.2011-3291
Hudson, L. M., & Gray, W. M. (1986). Formal operations, the imaginary audience and the personal fable. Adolescence, 21(84), 751–765.
Karimi, F., Farahbakhsh, K., Salimi Bajestani, H., & Motamedi, A. (2018). The Relationship between Mentalization and Attachment Related Anxiety and Avoidance in Teenage Girl. Mui-Jbs, 16(4), 539–548. https://doi.org/10.52547/rbs.16.4.539 (In Persian)
Karimi, F., Farahbakhsh, K., Salimi Bajestani, H., & Motamedi, A. (2020). The Effectiveness of Mentalization Based Therapy (MBT-A) on Increasing the Quality of Family Relationships and Reducing Self harm in Adolescent Girls. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences27(2), 257-265. https://jsums.medsab.ac.ir/article_1295.html (In Persian)
Keulers, E. H. H., Evers, E. A. T., Stiers, P., & Jolles, J. (2010). Age, sex, and pubertal phase influence mentalizing about emotions and actions in adolescents. Developmental Neuropsychology, 35(5), 555–569. https://doi.org/10.1080/87565641.2010.494920
Khorashad, B. S., Baron-Cohen, S., Roshan, G. M., Kazemian, M., Khazai, L., Aghili, Z., Talaei, A., & Afkhamizadeh, M. (2015). The “Reading the Mind in the Eyes” test: Investigation of psychometric properties and test–retest reliability of the Persian version. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(9), 2651–2666. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2427-4
Kilford, E. J., Garrett, E., & Blakemore, S. J. (2016). The development of social cognition in adolescence: An integrated perspective. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 70, 106–120. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.016
Kriss, A., Steele, H., & Steele, M. (2012). Measuring attachment and reflective functioning in early adolescence: An introduction to the Friends and Family Interview. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 15(2), 87–95. https://psycnet.apa.org/doi/10.4081/ripppo.2012.106
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage.
Luyten, P., & Fonagy, P. (2014). Assessing mentalising in attachment contexts. In S. Farnfield, & P. Holmes (Eds.), The Routledge handbook of attachment: Assessment (1st ed., pp. 210-226). Routledge.
Luyten, P., & Fonagy, P. (2015). The neurobiology of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 6(4), 366–379. https://doi.org/10.1037/per0000117
Luyten, P., Fonagy, P., Lowyck, B., & Vermote, R. (2012). Assessment of mentalization. In A. W. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (pp. 43–65). American Psychiatric Publishing, Inc.
Mahmoud Alilou, M., Bakhshipour, A., Bafandeh Garamalek, H., Khanjani, Z., & Ranjbar, F. (2011). The Study of Theory of Mind Deficit in Schizophrenic Patients with Positive and Negative Symptom and its Comparison with Healthy People. Journal of Modern Psychological Researches, 6(22), 79-96. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4161.html (in Persian)
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551–558. https://doi.org/10.1037/h0023281
Mayseless, O., Wiseman, H., & Hai, I. (1998). Adolescents’ relationships with father, mother, and same-gender friend. Journal of Adolescent Research, 13(1), 101–123. https://doi.org/10.1177/0743554898131006
Mcgue, M., Elkins, I., Walden, B., & Iacono, W. (2005). Perceptions of the parent-adolescent relationship: A longitudinal investigation. Developmental Psychology, 41(6), 971–984. https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.6.971
Meins, E. (1999). Sensitivity, security and internal working models: bridging the transmission gap. Attachment & human development, 1(3), 325–342. https://doi.org/10.1080/14616739900134181
Mesbahi, M., Hosseinian, S., Akbari Ahmadabadi, A., Ghafouri, S., & Sayadi, M. (2020). Relationship of reflective function, empathy & mindfulness among adolescent girls in Tehran City. Empowering Exceptional Children11(4), 13-24. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.237207.1409 (In Persian)
Moore, S. R., Harden, K. P., & Mendle, J. (2014). Pubertal timing and adolescent sexual behavior in girls. Developmental Psychology, 50(6), 1734–1745. https://doi.org/10.1037/a0036027
Muuss, R. E. (1980). Peter Blos’ modern psychoanalytic interpretation of adolescence. Journal of Adolescence, 3(3), 229–252. https://doi.org/10.1016/S0140-1971(80)80057-1
Nicolson, D., & Ayers, H. (2004). Adolescent problems: A practical guide for parents, teachers and counsellors (Rev. ed.). David Fulton Publishers.
O’Donohue, W. T., Benuto, L. T., Woodward Tolle, L., Payne, L., & Davis, R. (2013). Introduction and the wellness imperative with adolescent behavioral health. In W. T. O’Donohue, L. T. Benuto, & L. Woodward Tolle (Eds.), Handbook of adolescent health psychology (pp. 3–11). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6633-8_1
Offer, D., Ostrov, E., & Howard, K. I. (1981). The mental health professional’s concept of the normal adolescent. Archives of General Psychiatry, 38(2), 149-152. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1981.01780270035003
Offer, D., Sabshin, M., & Marcus, D. (1965). Clinical evaluation of normal adolescents. The American Journal of Psychiatry, 121(9), 864–872. https://doi.org/10.1176/ajp.121.9.864
Olderbak, S., Wilhelm, O., Olaru, G., Geiger, M., Brenneman, M. W., & Roberts, R. D. (2015). A psychometric analysis of the reading the mind in the eyes test: toward a brief form for research and applied settings. Frontiers in Psychology, 6, 1503. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01503
Piaget, J. (1957). Logic and psychology. Basic Books
Reynolds, E. L., & Wines, J. V. (1951). Physical changes associated with adolescence in boys. A.M.A. American Journal of Diseases of Children82(5), 529–547. https://doi.org/10.1001/archpedi.1951.02040040549002
Rosso, A. M., Viterbori, P., & Scopesi, A. M. (2015). Are maternal reflective functioning and attachment security associated with preadolescent mentalization?. Frontiers in Psychology, 6, 1134. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01134
Rossouw, T. I. (2012). Self-harm in young people: Is MBT the answer?. In N. Midgley & I. Vrouva (Eds.), Minding the child: Mentalization-based interventions with children, young people and their families (pp. 131–144). Routledge/Taylor & Francis Group.
Rossouw, T. I. (2018). Mentalization-based therapy for adolescents: Managing storms in youth presenting with self-harm and suicidal states. In H. Steele & M. Steele (Eds.), Handbook of attachment-based interventions (pp. 419–440). The Guilford Press
Satpute, A. B., & Lieberman, M. D. (2006). Integrating automatic and controlled processes into neurocognitive models of social cognition. Brain Research, 1079(1), 86–97. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2006.01.005
Sharp, C., & Fonagy, P. (2008). The parent’s capacity to treat the child as a psychological agent: Constructs, measures and implications for developmental psychopathology. Social Development, 17(3), 737–754. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00457.x
Taubner, S., White, L. O., Zimmermann, J., Fonagy, P., & Nolte, T. (2013). Attachment-related mentalization moderates the relationship between psychopathic traits and proactive aggression in adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(6), 929–938. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9736-x
Taubner, S., Zimmermann, L., Ramberg, A., & Schröder, P. (2016). Mentalization mediates the relationship between early maltreatment and potential for violence in adolescence. Psychopathology, 49(4), 236–246. https://doi.org/10.1159/000448053
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). World Population Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/publications/files/wpp2019_highlights.pdf
Vahidi, E., Ghanbari, S., & Behzadpoor, S. (2021). The relationship between mentalization and borderline personality features in adolescents: Mediating role of emotion regulation. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 284–293. https://doi.org/10.1080/02673843.2021.1931376
Vellante, M., Baron-Cohen, S., Melis, M., Marrone, M., Petretto, D. R., Masala, C., & Preti, A. (2013). The “Reading the Mind in the Eyes” test: Systematic review of psychometric properties and a validation study in Italy. Cognitive Neuropsychiatry, 18(4), 326–354. https://doi.org/10.1080/13546805.2012.721728
Venta, A., & Sharp, C. (2015). Mentalizing mediates the relation between attachment and peer problems among inpatient adolescents. Journal of Infant, Child & Adolescent Psychotherapy, 14(3), 323–340. https://doi.org/10.1080/15289168.2015.1071997
Wierson, M., Armistead, L., Forehand, R., Thomas, A. M., & Fauber, R. (1990). Parent-adolescent conflict and stress as a parent: Are there differences between being a mother or a father?. Journal of Family Violence, 5(3), 187–197. https://doi.org/10.1007/BF00980814
World Health Organization (2020). Orientation programme on adolescent health for health-care providers – handout. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42868/9241591269_Handout_eng.pdf?sequence=2
Yildirim, E., Kaser, M., Güdük, M., Ateş, E., Kucukparlak, I., & Ozalmete, E. (2011). Investigation of the reliability of the “reading the mind in the eyes test” in a Turkish population. Türk Psikiyatri Dergisi = Turkish Journal of Psychiatry, 22(3), 177–186.