نقش واسطه‌گری کارکردهای اجرایی در رابطة بین آمادگی یادگیری الکترونیک و عملکرد تحصیلی در زمان شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ آمادگی یادگیری الکترونیک و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان و نقش واسطه‌گری کارکردهای اجرایی در زمان شیوع ویروس کرونا، انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود؛ بدین صورت که از جامعۀ آماری دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر تهران، پنج مدرسۀ دوره‌های متوسطۀ اول و دوم (کلاس‌های هفتم تا دوازدهم) پسرانۀ شهر تهران از مناطق 1، 3، 4، 6 و 12، 100 نفر به شیوۀ تصادفی با نمونه‌گیری خوشه‌ای دردسترس انتخاب شدند. آن‌ها به پرسشنامه‌های آمادگی یادگیری الکترونیکی واتکین (WER) و کارکردهای اجرایی بارکلی (BDEFS) به‌صورت آنلاین پاسخ دادند و نیز معدل خود را به‌عنوان معیار عملکرد تحصیلی در پرسشنامه ذکر کردند. از این تعداد، 93 پرسشنامه به‌صورت کامل قابلیت تحلیل آماری داشتند که با استفاده از روش همبستگی و تحلیل مسیر در نرم‌افزارهای SPSS نسخۀ 27 و لیزرل به‌منظور بررسی نقش واسطه‌گری بررسی شدند. نتایج تحلیل مسیل و بررسی رابطه‌ها نشان می‌دهد که بین آمادگی یادگیری الکترونیک و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان می‌توانند نقش واسطه‌گری ایفا کنند و درصد بیشتری از واریانس عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی کنند. براساس نتایج می‌توان گفت که هرچقدر افراد آمادگی یادگیری الکترونیک بیشتری داشته باشند و در مؤلفه‌های کارکرد اجرایی قوی‌تر باشند، عملکرد تحصیلی بهتری را می‌توان از آن‌ها انتظار داشت؛ بنابراین بهتر است در برنامۀ پیشرفت تحصیلی الکترونیک دانش‌آموزان، به غیر از تأکید بر آمادگی یادگیری الکترونیک آن‌ها، مؤلفه‌های کارکرد اجرایی را در برنامه‌های آموزشی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Executive Functions in the Relationship Between E-Learning Readiness and Academic Performance During the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Seyed Shahrouz Mirhosseini 1
  • Fateme Dehghani-Arani 2
  • Razieh safarifard 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Psychology and Counselling, Faculty of psychology & Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between students’ academic performance and their preparedness for e-learning, with executive functions serving as a mediator. Path analysis and descriptive-correlational methods comprised the research design during the COVID-19 pandemic. One hundred male students in grades 7-12 from five high schools in Tehran (districts 12, 4, 3, 1, 6) were selected using cluster random sampling to complete the online versions of the Watkins E-Learning Readiness (WER) questionnaire, Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS), and self-reported GPA to assess academic performance. Among these, 93 questionnaires were completely amenable to analysis. To examine the mediating function of executive functions, SPSS version 27 and LISREL software were utilized. A significant relationship exists between e-learning readiness and academic performance, and executive functions can mediate this relationship and predict a greater proportion of the variance in academic performance, according to the results of the analysis and examination of the relationships. Based on the results, it is possible to conclude that academic performance is anticipated to be higher among those with greater e-learning readiness and stronger executive functioning components. Therefore in addition to emphasizing e-learning proficiency, it is recommended that educational programs for e-learning progress incorporate components of executive functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • COVID-19 Pandemic
  • E-Learning readiness
  • Executive Functions
  • High school students
آهنگر سله بنی، و. (1393). بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور).  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
سلیمی، س.، و فردین، م.ع. (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تاکید بر فرصت ها و چالش ها. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(2)، 60-49. https://doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249   
کمرپشتی، ع.، ابراهیمی قوام آبادی، ص.، علیزاده، ح.، دلاور، ع.، و فرخی، ن.ع. (1398). پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. 7(12)، 187-169. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2018.11259.1410
مشهدی، ع.، میردورقی، ف.، حسین زاده ملکی، ز.، حسنی، ج.، و حمزه لو، م. (1394). ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال. روان شناسی بالینی، 7(1)، 62-51.  https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2190
میرحاجی، س، سلیمان پور، م.، صبوری، ع، بازرگان، ع. (1399). نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم اندازها. مدیریت مخاطرات محیطی، 7(2)، 223-197. https://doi.org/10.22059/jhsci.2020.311822.604
 
References
Abas, Z. W., Kaur, K., & Harun, H. (2004). E-learning readiness in Malaysia. Join Study of the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC), Malaysia, and Open University Malaysia (OUM). Kuala Lumpur. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3567.0880
Ahangar Saleh Bani, V. (2014). Investigating the Impact of Knowledge Management Processes on E-Learning (Case Study: The General Inspection Organization of the Country). (Master's thesis). Islamic Azad University, Central Tehran Branch (in Persian).
Ahmadi kamarposhti, A., Ebrahimi Qavam Abadi, S., Alizadeh, H., Delavar, A., & Farookhi, N. (2019). Mathematics Prediction on the Basis of executive Functions in Normal 4th Grade Children. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 169-187. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2018.11259.1410 (in Persian).
Alem, F., Plaisent, M., Zuccaro, C., & Bernard, P. (2016). Measuring e-learning readiness concept: Scale development and validation using structural equation modeling. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 6(4), 193-207.  http://dx.doi.org/10.17706/ijeeee.2016.6.4.193-207
Al-Rabiaah, A., Temsah, M. H., Al-Eyadhy, A. A., Hasan, G. M., Al-Zamil, F., Al-Subaie, S., Alsohime, F., Jamal, A., Alhaboob, A., Al-Saadi, B., & Somily, A. M. (2020). Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health13(5), 687-691. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.01.005
Avila, E. C., & Genio, A. M. G. J. (2020). Motivation and learning strategies of education students in online learning during pandemic. Psychology and Education Journal57(9), 1608-1614. https://doi.org/10.17762/pae.v57i9.506
Azimi, H. M. (2013). Readiness for implementation of e-learning in colleges of education. Journal of Novel Applied Sciences2(12), 769-775. http://jnasci.org/2013-2-12/
Barkley, R. A. (2012). Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved. . London: Guilford Press.
Bender, L. (2020). Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in SchoolsUnicef. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED604378.pdf
Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. Child development81(6), 1641-1660. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x
Coffman, T. P. (2014). The psychometric properties of the Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS) in a college student population. Doctoral dissertation, Department of Educational Psychology and Learning Systems (degree granting department).  The Florida State University. Retrieved from http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-8961
Cortés Pascual, A., Moyano Muñoz, N., & Quilez Robres, A. (2019). The relationship between executive functions and academic performance in primary education: Review and meta-analysis. Frontiers in psychology10. 1582. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01582
Duckworth, A. L., Taxer, J. L., Eskreis-Winkler, L., Galla, B. M., & Gross, J. J. (2019). Self-control and academic achievement. Annual review of psychology70, 373-399. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103230
Fernandez, A. I., Al Radaideh, A., Singh Sisodia, G., Mathew, A., & Jimber del Río, J. A. (2022). Managing university e-learning environments and academic achievement in the United Arab Emirates: An instructor and student perspective. PloS one17(5), e0268338. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268338
Hashim, H., & Tasir, Z. (2014). E-learning readiness: A literature review. In 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering. Kuching, Malaysia (pp. 267-271). IEEE. https://doi.org/10.1109/LaTiCE.2014.58
Hukle, D. R. L. (2009). An evaluation of readiness factors for online education. A Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in Community College Leadership in the Department of Leadership and Foundations, Mississippi State University. USA. Retrieved from https://scholarsjunction.msstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1523&context=td
Jaoua, F., Almurad, H. M., Elshaer, I. A., & Mohamed, E. S. (2022). E-Learning Success Model in the Context of COVID-19 Pandemic in Higher Educational Institutions. International Journal of Environmental Research and Public Health19(5), 2865. https://doi.org/10.3390/ijerph19052865
Kirmizi, Ö. (2015). The influence of learner readiness on student satisfaction and academic achievement in an online program at higher education. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET14(1), 133-142. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1057353.pdf
Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., & Liu, J. (2020). Projecting the potential impact of COVID-19 school closures on academic achievement. Educational Researcher49(8), 549-565. https://doi.org/10.3102/0013189X209659  
Lake, R., & Dusseault, B. (2020). School systems make a slow transition from the classroom to the cloud. Center for Reinventing Public Education. Retrieved from https://crpe.org/school-systems-make-a-slow-transition-from-the-classroom-to-the-cloud/
Lin, B., Liew, J., & Perez, M. (2019). Measurement of self-regulation in early childhood: Relations between laboratory and performance-based measures of effortful control and executive functioning. Early Childhood Research Quarterly47, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.10.004   
Lin, X., & Dai, Y. (2022). An Exploratory Study of the Effect of Online Learning Readiness on Self-Regulated Learning. International Journal of Chinese Education11(2). https://doi.org/10.1177/2212585X221111938
Martín-Perpiñá, M. M., Viñas Poch, F., & Malo Cerrato, S. (2019). Media multitasking impact in homework, executive function and academic performance in Spanish adolescents. Psicothema31(1), 81-88. https://doi.org/10.7334/psicothema2018.178
Mashhadi, A., Mirdoraghi, F., Hosainzadeh-Maleki, Z., Hasani, J., & Hamzeloo, M. (2015). Factor Structure, Reliability and Validity of Persian Version of Barkley Deficits in Executive Functioning Scale(BDEFS)- Adult Version. Journal of Clinical Psychology, 7(1), 51-62. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2190  (in Persian)
Meltzer, L. (2010). Promoting executive function in the classroom. Guilford Press. London.
Mirhaji,  S., Soleymanpour, M., Saboury, A., & Bazargan, A. (2020). A look at the Corona virus and the evolution of university education in the world: Challenges and perspectives. Environmental Management Hazards, 7(2), 197-223. https://doi.org/10.22059/jhsci.2020.311822.604 (in Persian).
Moore, M. & Kearsley, G. (2012). Distance Education: A Systems View of Online Learning. 3rd Edition, Wadsworth, Belmont.
Mozammel, S., Ahmed, U., & Shakar, N. (2021). COVID-19 and online learning: critical insights for academic achievement. Elementary Education Online20(4), 1452-1457. https://ilkogretim-online.org/?mno=63566
Nwagwu, W. E. (2020). E-learning readiness of universities in Nigeria-what are the opinions of the academic staff of Nigeria’s premier university?. Education and Information Technologies25(2), 1343-1370. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10026-0
Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus12(4). e7541. https://doi.org/10.7759/cureus.7541
Salimi, S., & Fardin, M. A. (2020). The Role of Corona Virus In Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Research in School and Virtual Learning, 8(2), 49-60. https://doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249 (in Persian).
Samuels, W. E., Tournaki, N., Blackman, S., & Zilinski, C. (2016). Executive functioning predicts academic achievement in middle school: A four-year longitudinal study. The Journal of Educational Research109(5), 478-490. https://doi.org/10.1080/00220671.2014.979913.
Sutarni, N., Ramdhany, M. A., Hufad, A., & Kurniawan, E. (2021). Self-regulated learning and digital learning environment: Its effect on academic achievement during the pandemic. Cakrawala Pendidikan40(2), 374-388. http://dx.doi.org/10.21831/cp.v40i2.40718
Torun, E. D. (2020). Online distance learning in higher education: E-learning readiness as a predictor of academic achievement. Open Praxis12(2), 191-208. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1266989.pdf 
Watkins, R., Leigh, D., & Triner, D. (2004). Assessing readiness for e‐learning. Performance Improvement Quarterly17(4), 66-79. https://doi.org/10.1111/j.1937-8327.2004.tb00321.x
Yavuzalp, N., & Bahcivan, E. (2021). A structural equation modeling analysis of relationships among university student’s readiness for e-learning, self-regulation skills, satisfaction, and academic achievement. Research and Practice in Technology Enhanced Learning16(1), 1-17. Retrieved from  https://rptel.apsce.net/index.php/RPTEL/article/view/2021-16015    
Yu, Z. (2022). Sustaining Student Roles, Digital Literacy, Learning Achievements, and Motivation in Online Learning Environments during the COVID-19 Pandemic. Sustainability14(8), 4388. https://doi.org/10.3390/su14084388
Yurdugül, H., & Alsancak-Sırakaya, D. (2013). The scale of online learning readiness: A study of validity and reliability. Egitim ve Bilim-Education and Science38(169). 48-59. https://hdl.handle.net/20.500.12513/1731
Yurdugül, H., & Demir, Ö. (2017). An investigation of pre-service teachers' readiness for e-learning at undergraduate level teacher training programs: The case of Hacettepe University. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education32(4),896-915. http://doi.org/10.16986/huje.2016022763