الگوی روابط ساختاری بهزیستی‌ روان‌شناختی دانشجویان بر اساس تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با میانجیگری نشخوار ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 استادیار گروه آموزشی مشاوره - گروه آموزش مشاوره

3 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با میانجیگری نشخوار ذهنی انجام گرفت. پژوهش موردنظر به روش توصیفی - همبستگی (معادلات ساختاری) انجام شد. کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه محقق اردبیلی (7000=N) در نیمه‌ی سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. تعداد ۲۷۱ نفر (94 پسر و 177 دحتر) از این افراد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی (PWB)، تاب‌آوری (CD‐RISC)، هوش اجتماعی (TSIS) و نشخوار ذهنی (RS) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار smart pls-3 تحلیل شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دارای ارتباط مستقیم هستند و همچنین تاب‌آوری شخصی و هوش اجتماعی با میانجیگری نشخوار ذهنی دارای رابطه غیرمستقیم هستند. مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. با توجه به نتایج کلی پژوهش. پیشنهاد می‌شود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌ی آگاه‌سازی دانشجویان برای ارتقاء تاب‌آوری و هوش اجتماعی و در نتیجه بالا بردن سطح بهزیستی روان‌شناختی و کاهش سطح نشخوار ذهنی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of structural relationships of university students' psychological well-being based on personal resilience and social intelligence mediated by mental rumination

نویسندگان [English]

  • Zahra Alizadeh N ohi 1
  • zahra Akhavi Samarein 2
  • Hossein Ghamari 3
1 Department of counseling and psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant professor, Department of counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Professor of Counseling, Department of Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of designing a model of structural relationships of psychological well-being based on personal resilience and social intelligence with the mediation of mental rumination. The current research was carried out using the descriptive-correlation method (structural equations). all students studying at Mohaghegh Ardabili University (N=7000) in the second half of the academic year of 2022-2023 formed the statistical population of the present study. 271 (94 boys and 177 girls) of these people were selected by available sampling. and they answered psychological well-being, resilience(CD‐RISC), social intelligence(TSIS) and mental rumination(RS) questionnaires. Using smart pls-3 software, the obtained data were analyzed using structural equation modeling. The results of the structural equation model showed that personal resilience and social intelligence have a direct relationship with psychological well-being; besides, personal resilience and social intelligence have an indirect relationship with the mediation of mental rumination. The forthcoming model had a good fit. According to the general results of the research. It is suggested to hold educational workshops in the field of awareness among students to improve resilience and social intelligence, thereby increasing the level of psychological well-being and reducing the level of mental rumination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental rumination
  • Personal resilience
  • Psychological well-being
  • Social intelligence