بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی در کودکان اقوام ایرانی: یک مطالعه میان فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار رشد حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

4 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

5 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با سواد بدنی کودکان اقوام ایرانی در یک مطالعه میان فرهنگی بود. به همین منظور تعداد 270 نفر کودک 8 تا 12 سال از مراکز استان‌های خوزستان، لرستان، کردستان، تهران، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان (90 نفر مرکز شهر، 90 نفر حومه، 90 نفر روستا) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انجام آزمون‌های سواد بدنی و تکمیل پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی در این پژوهش شرکت کردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده گردید. نتایج نشان داد بین سطح سواد بدنی و فعالیت بدنی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد (001/0 =P) در بررسی موقعیت جغرافیایی نتایج نشان داد سطح فعالیت بدنی و سواد بدنی شرکت‌کنندگان ساکن در خرم‌آباد، سنندج و زاهدان به‌طور معنی‌داری بالاتر از شرکت‌کنندگان ساکن در تهران، اهواز و تبریز بود (001/0 =P). در بررسی مکان زندگی نتایج نشان‌دهنده سطح بالاتر فعالیت بدنی و سواد بدنی کودکان ساکن در روستا بود. ازلحاظ جنسیتی پسران در سواد بدنی کلی (001/0 =P)، فعالیت بدنی (001/0 =P)، شایستگی جسمانی (001/0 =P) و رفتار روزانه (001/0 =P) عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between physical activity level and physical literacy in Iranian ethnic children: a cross-cultural study

نویسندگان [English]

  • majid mohammadi 1
  • Sheikh Mahmoud 2
  • Davuod homanian 3
  • hasan gharayagh zandi 4
  • Mehrzad Hamidi 5
1 Specialized doctorate from Tehran University
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Motor Development, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran
4 Sport Psychology & motor Behavior, Faculty Of Physical Education & Sport Sciences, Univercity Of Tehran
5 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the level of physical activity and physical literacy of Iranian children in a cross-cultural study. For this purpose, 270 children aged 8 to 12 years from the centers of Khuzestan, Lorestan, Kurdistan, Tehran, East Azarbaijan and Sistan and Baluchistan provinces (90 in the city center, 90 in the suburbs, 90 in the village) using the cluster sampling method and Physical literacy tests and completing the international physical activity questionnaire participated in this research. The results showed that there is a positive and significant relationship between the level of physical literacy and physical activity (P = 0.001). In examining the geographical Regions, the results showed that the level of physical activity and physical literacy of the participants living in Khorramabad, Sanandaj and Zahedan was significantly higher than the participants living in Tehran, Ahvaz and Tabriz (P = 0.001). In the study of the place of living, the results showed a higher level of physical activity and physical literacy of children living in the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "physical literacy'
  • 'physical activity'
  • 'living place'
  • 'geographical Regions'
  • 'ethnicity'