تدوین مدل ساختاری سرمایۀ روان‌شناختی براساس معنویت با میانجی‌گری تصویر بدنی در افراد چاق داوطلب جراحی چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی سرمایۀ روان‌شناختی براساس معنویت با میانجی‌ تصویر بدنی در افراد چاق داوطلب عمل جراحی چاقی انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از تمامی افراد چاقی که در سال 1400 به مرکز کم‌تهاجمی بیمارستان رسول اکرم تهران برای عمل جراحی چاقی مراجعه کرده بودند. از این تعداد 250 نفر (29 مرد و 219 زن) به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ سرمایۀ روان‌شناختی (PCQ)، پرسشنامۀ معنویت (SQ) و پرسشنامۀ چندبعدی روابط بدن خود (MBSRQ) گردآوری و با استفاده از همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری، با دو نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS-26 نسخۀ 26 و LISREL نسخۀ 8/8 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد نقش مستقیم معنویت (β=0.61, p<0.01) و نقش مستقیم تصویر بدنی (β=0.38, p<0.01)  بر سرمایۀ روان‌شناختی مثبت و معنادار بود. همچنین مطابق یافته‌ها، نقش واسطه‌ای تصویر بدنی (β=0.15, p<0.01) در رابطۀ بین معنویت و سرمایۀ روان‌شناختی معنادار بود. براساس نتایج مدل پیشنهادی تحقیق، از برازش مطلوبی برخوردار بود. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت معنویت و تصویر بدنی در پیش‌بینی سرمایۀ روان‌شناختی، آموزش‌ها و مداخلات مرتبط با افزایش معنویت و تصویر بدنی در برنامه‌های آماده‌سازی داوطلباهای عمل جراحی چاقی در مرحلۀ قبل از عمل گنجانده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Spirituality-Inspired Structural Equations of Psychological Capital with the Mediating Role of Body Image among Bariatric Surgery Candidates

نویسندگان [English]

  • Maryam Javaheri Mohammadi 1
  • Seyyed Ali Hoseini Almadani 2
  • Mehrangiz Shoaa Kazemi 3
  • Mohammad Bagher Hobbi 4
1 Department of Counselling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Woman and Family Studies, Faculty of Social Science and Economics, Al Zahra University, Tehran, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Imam Hosein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The objective of this research endeavor was to construct a structural framework for psychological capital among bariatric surgery candidates, incorporating spirituality as a mediator and body image as a contributing factor. The research methodologyemployed correlational and structural equation analysis to gather data, with a fundamental objective. The statistical population of the study comprises all individuals who were referred to Rasoul Akram Hospital in Tehran for minimally invasive bariatric surgery in the year 2021. A sample size of 250 individuals was determined by means of convenience sampling. The research tools were Psychological Capital Questionnaire (PCQ), Spiritual Questionnaire (SQ) and The Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) were the instruments of research. For data analysis, the Person Correlation Coefficient and Structural Equation Modeling were implemented using SPSS Version 26 and LISREL Version 8.8, respectively. The findings indicated that spirituality (β=0.61, p<0.01) and body image (β=0.38, p<0.01) had a statistically significant positive direct effect on psychological capital. Furthermore, the findings indicated that body image played a substantial mediating role in the association between psychological capital and spirituality (β=0.15, p<0.01). According to the present findings, the proposed model exhibited an optimal fit index. Given the significance of spirituality and body image as predictors of psychological capital in this population, preoperative plans for bariatric surgery candidates should incorporate interventions and trainings designed to improve spirituality and body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Bariatric Surgery
  • Psychological Capital
  • Spirituality
احمدی، ح.، و داوری، ر. (1398). مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری معنویت در گرایش به خودکشی و سوءمصرف مواد. نشریۀ اندیشه و رفتار روان‌شناسی بالینی. 51(1)، 77-67. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1485.html
ایزدی طامه، ا.، و محمودی دارایی، خ. (1397). اثربخشی آموزش معنویت بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان مطلقه. فصلنامۀ فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. 13(43)، 73-53. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454955.1397.13.43.3.4
بهادری خسروشاهی، ج.، هاشمی نصرت‌آبادی، ت.، و باباپورخیرالدین، ج. (1393). رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز. دوفصلنامۀ شناخت اجتماعی. 3(2)، 54-44.  https://www.sid.ir/paper/237160/en
حبیبی، آ.، و عدن‌ور، م. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری. تهران: جهاد دانشگاهی.
حسنی، ا.، علیزاده، ح.، غباری‌بناب، ب.، پزشک، ش.، و کاظمی، ف. (1399). تدوین برنامۀ آموزش گروهی ارتقای معنویت و بررسی پیامدهای روان‌شناختی آن برای مادران کودکان با ناتوانی هوشی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی. 19(88)، 473-463. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.88.1.3
خضرلو، ح.، اکبری، م.، جدیدی، ه‍.، و سینایی، ب. (1398). تدوین مدل علی بین ذهن‌آگاهی، حمایت اجتماعی، معنویت و خودکارآمدی درد با میانجی‌گری خوش‌بینی و سرسختی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان. روان‌پرستاری. 7(2)، 82-74. http://ijpn.ir/article-1-1322-fa.html
خسروی، ح.، و فرخ‌زاد، پ. (1399). نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش‌بینی شادکامی و سلامت روان: یک مطالعۀ مقطعی. اسلام و سلامت. 12(52)، 49-42. http://iahj.ir/article-1-204-fa.html
دهقانی، ف.، عطاری‌نیا، م.، و لنگرودی، ک. (1396). پیش‌بینی نارضایتی از تصویر بدنی برمبنای هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی در زنان مراجعه‌کننده به باشگاه‌های ورزشی شهر یزد. مجلۀ آموزش و سلامت جامعه. 4(4)، 55-49. https://doi.org/10.21859/jech.4.4.49
صادقی، ف.، و طاهر، م. (1398). نقش تصویر بدنی در تبیین رضایت از زندگی، امید به زندگی، و سلامت روانی افراد با ناتوانی‌های جسمی-حرکتی. فصلنامۀ کودکان استثنایی. 19(۲)، ۷۲-۵۹.          http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.2.4.0
فاضلی کبریا، م.، حسن‌زاده، ر.، میرزاییان، ب.، و خواجوند خوشلی، ا. (1398). اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد اسلامی بر سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران قلبی-عروقی. دین و سلامت. ۷(۱)، 48-39. http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-650-fa.html
کشیری، پ.، و فضلعلی، م. (1398). اثربخشی معنویت‌درمانی بر نگرانی از تصویر بدنی و احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری مبتلا به اضطراب اجتماعی. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت. 3(4)، 53-46. http://islamiclifej.com/article-1-319-fa.html
کهوازی، ع. (1401). رابطۀ اضطراب کرونا با سرمایۀ روان‌شناختی و معنویت. فصلنامۀ ایده‌های نوین روان‌شناسی. 12(16)، 16-1. http://jnip.ir/article-1-685-fa.html
میرزایی، ر.، و دلیر صف‌آرای اخگر، س. (1397). بحران معنویت در جهان معاصر. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. 22(74)، 112-93. https://ksiu.nahad.ir/article_518.html
هروی، م.، حاتمی، ب.، و احدی، ح. (1399). اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب. پایش. 19(3)، 287-275. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1399.19.3.3.5
 
Reference
Ahmadi, H., & Davari, R. (2019). Structural model of personality traits with mediating role of spirituality in suicidal tendency and drug abuse. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology14(51), 67-77. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1485.html (In Persian)
Aminayi, M., Asghari Ebrahimabad, M. J., Azadi, M., & Soltani Shal, R. (2015). Reliability and validity of Farsi version of Parsian and Dunning spirituality questionnaire. Journal of Fundamentals of Mental Health17(3). https://doi.org/10.22038/jfmh.2015.4319
Annesi, J. J. (2018). Effects of self‐regulatory skill usage on weight management behaviours: Mediating effects of induced self‐efficacy changes in non‐obese through morbidly obese women. British Journal of Health Psychology23(4), 1066-1083. https://doi.org/10.1111/bjhp.12338
Bahadori Khosroshahi, J., Hashemi Nosrat Abad, T., & Babapur Kheyroddin, J. (2015). The          relationship between     social capital and psychological well-being among the students of           Tabriz University. Social Cognition3(2), 44-54. https://www.sid.ir/paper/237160/en (In        persian)
Cash, T. F., & Deagle, E. A. (1997). The nature and extent of body‐image disturbances in anorexia nervosa and bulimia nervosa: A meta‐analysis. International Journal of Eating Disorders, 22(2), 107-126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9261648/
Chambers, J. A., & Swanson, V. (2012). Stories of weight management: factors associated with successful and unsuccessful weight maintenance. British Journal of Health Psychology, 17(2), 223-243. https://doi.org/10.1111/j.2044-8287.2011.02030.x
Clapp, B., Wynn, M., Martyn, C., Foster, C., O’Dell, M., & Tyroch, A. (2018). Long term (7 or more years) outcomes of the sleeve gastrectomy: a meta-analysis. Surgery for Obesity and Related Diseases, 14(6), 741-747. https://doi.org/10.1016/j.soard.2018.02.027
Cox, A. E., Ullrich-French, S., Tylka, T. L., & McMahon, A. K. (2019). The roles of self-compassion, body surveillance, and body appreciation in predicting intrinsic motivation for physical activity: Cross-sectional associations, and prospective changes within a yoga context. Body image, 29, 110-117. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.03.002
Dehghani, F., Attarnia, M., & Alavilangeroudi, K. (2018). Prediction of Body Image Dissatisfaction Based on Spiritual Intelligence and Socio-Cultural Patterns in Women Attending Gyms In Yazd. Journal of Education and Community Health, 4(4), 49-55. https://doi.org/10.21859/jech.4.4.49 (In Persian)
Fangauf, S. V. (2014). Spirituality and Resilience: New Insights Into Their Relation With Life Satisfaction and Depression. Maastricht Student Journal of Psychology and Neuroscience, 3(1), 135-150. https://openjournals.maastrichtuniversity.nl/MSJPN/article/view/61
Fass, M. N., Khoury-Kassabri, M., & Koot, H. M. (2018). Associations between arab mothers’ self-efficacy and parenting attitudes and their children’s externalizing and internalizing behaviors: Gender differences and the mediating role of corporal punishment. Child Indicators Research, 11(4), 1369-1387. https://doi.org/10.1007/s12187-017-9480-9
Fazeli Kebria, M. F., Hassanzadeh, R., Mirzaian, B., & Khoshely, A. K. (2019). Effectiveness of Positivist Psychology Education with the Islamic Approach on Psychological Capital in Cardiovascular Patients. Journal of Religion and Health, 7(1), 39-48. http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-650-en.html (In Persian)
Feig, E. H., Golden, J., & Huffman, J. C. (2019). Emotional Impact on Health Behavior Adherence After Bariatric Surgery: What About Positive Psychological Constructs?. Obesity Surgery, 29(7), 2238-2246. https://doi.org/10.1007/s11695-019-03833-4
Feig, E. H., Harnedy, L. E., Golden, J., Thorndike, A. N., Huffman, J. C., & Psaros, C. (2022). A qualitative examination of emotional experiences during physical activity post-metabolic/bariatric surgery. Obesity Surgery, 32(3), 660-670. https://doi.org/10.1007/s11695-021-05807-x
Geerts, M. M., van den Berg, E. M., van Riel, L., Peen, J., Goudriaan, A. E., & Dekker, J. J. (2021). Behavioral and psychological factors associated with suboptimal weight loss in post-bariatric surgery patients. Eating and Weight Disorders, 26(3), 963-972. https://doi.org/10.1007/s40519-020-00930-7
Geller, S., Dahan, S., Levy, S., Goldzweig, G., Hamdan, S., & Abu-Abeid, S. (2020). Body image and emotional eating as predictors of psychological distress following bariatric surgery. Obesity Surgery, 30(4), 1417–1423. https://doi.org/10.1007/s11695-019-04309-1
Ghaffarzadeh Almasi, N., Hajializadeh, K., & Tajeri, B. (2021). Effectiveness of Stress Management and Acceptance and Commitment Therapy in Psychological Capital among Patients with Type 2 Diabetes. Razavi International Journal of Medicine, 9(2), 34-41. https://dx.doi.org/10.30483/rijm.2021.254154.1009
Goulet, C., Henrie, J., & Szymanski, L. (2017). An exploration of the associations among multiple aspects of religiousness, body image, eating pathology, and appearance investment. Journal of Religion and Health, 56(2), 493-506. https://doi.org/10.1007/s10943-016-0229-4
Hanefar, S. B., Sa’ari, C. Z., & Siraj, S. (2016). A synthesis of spiritual intelligence themes from Islamic and Western philosophical perspectives. Journal of Religion and Health, 55(6), 2069-2085. https://doi.org/10.1007/s10943-016-0226-7
Habibi, A., & Adnvar, M. (2017). Structural Equation Modeling. Tehran: Jahad-Daneshgahi Publisher. (In Persian)
Hasani, A., Alizadeh, H., Ghobari Bonab, B., Pezeshk, Sh., & Kazemi, F. (2020). Developing a group intervention program to promote the spirituality (GIPS) for mothers of intellectually disabled children and assessing its effectiveness on marital satisfaction. Journal of Psychological Science, 19(88), 463-473. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.88.1.3 (In Persian)
Heravi, M., Hatami, M., & Ahadi, H. (2020). The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease. Payesh, 19(3), 275-287. http://payeshjournal.ir/article-1-1345-fa.html (In Persian)
Homan, K. J., & Tylka, T. L. (2018). Development and exploration of the gratitude model of body appreciation in women. Body Image, 25, 14-22. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.01.008
Imeni, M., Sabouhi, F., Abazari, P., & Iraj, B. (2018). The Effect of Spiritual Care on the Body Image of Patients Undergoing Amputation due to Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 23(4), 322–326. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_113_15
Izadi Tame, A., & Mahmoudi Daraei, Kh. (2018). The Effectiveness of Spiritual Training on the Resilience and Quality of Life of Divorced Women. The Woman and Family Cultural Education, 13(43), 53-73. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454955.1397.13.43.3.4 (In Persian)
Kahvazi, A. (2022). The Relationship between Corona Anxiety and Psychological Capital and Spirituality. JNIP, 12(16), 1-16. http://jnip.ir/article-1-685-fa.html (In Persian)
Kapa, H. M., Litteral, J. L., Keim, S. A., Jackson, J. L., Schofield, K. A., & Crerand, C. E. (2022). Body Image Dissatisfaction, Breastfeeding Experiences, and Self-Efficacy in Postpartum Women with and Without Eating Disorder Symptoms. Journal of Human Lactation, 38(4), 633-643. https://doi.org/10.1177/08903344221076529
Kashiri, P., & Fazlali, M. (2019). The Effectiveness of Spirituality Therapy on Body Image Concern and loneliness in Nursing Students with Social Anxiety. Islamic Life Style, 3(4), 46-53. http://islamiclifej.com/article-1-319-fa.html (In Persian)
Khezrlou, H., Akbari, M., Jadidi, H., & Sinaei, B. (2019). Compilation of the relationship between psychosocial factors and self-efficacy of pain by mediating optimism and psychological hardiness in cancer patients. IJPN, 7(2), 74-82. http://ijpn.ir/article-1-1322-fa.html (In Persian)
Khosravi, Z., & Farokhzad, P. (2020). The role of spirituality and self-efficacy in predicting happiness and mental health: A cross-sectional study. IHJ, 5(2), 42-49. http://iahj.ir/article-1-204-fa.html (In Persian)
Leão, D. C. M. R., Pereira, E. R., Pérez-Marfil, M. N., Silva, R. M. C. R. A., Mendonça, A. B., Rocha, R. C. N. P., & García-Caro, M. P. (2021). The importance of spirituality for women facing breast cancer diagnosis: a qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(12), 6415. https://doi.org/10.3390%2Fijerph18126415
Lewis-Smith, H., Diedrichs, P. C., & Halliwell, E. (2019). Cognitive-behavioral roots of body image therapy and prevention. Body Image, 31, 309-320. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.08.009
Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706. https://doi.org/10.1002/job.165
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339–366. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113324
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x
Maes, C., Trekels, J., Tylka, T. L., & Vandenbosch, L. (2021). The positive body image among adolescents scale (PBIAS): Conceptualization, development, and psychometric evaluation among adolescents from Belgium. Body Image, 38, 270-288. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.05.004
Mauro, M. F. F., Papelbaum, M., Brasil, M. A. A., Carneiro, J. R. I., Coutinho, E. S. F., Coutinho, W., & Appolinario, J. C. (2019). Is weight regain after bariatric surgery associated with psychiatric comorbidity? A systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 20(10), 1413-1425. https://doi.org/10.1111/obr.12907
Mirzaei, R., & Delbar Safaraye Akhghar, S. (2018). Spiritual Crisis in the Contemporary World. Knowledge Studies in the Islamic University, 22(1) 93-112. https://sid.ir/paper/237013/en (In Persian)
Nguyen, N., Brethauer, S. A., Morton, J. M., Ponce, J., & Rosenthal, R. J. (Eds.). (2020). The ASMBS textbook of bariatric surgery. Springer International Publishing.
Parsian, N., & Dunning, T. (2009). Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: A psychometric process. Global Journal of Health Science, 1(1), 2-11. https://doi.org/10.5539/gjhs.v1n1p2
Paul Victor, C. G., & Treschuk, J. V. (2020). Critical literature review on the definition clarity of the concept of faith, religion, and spirituality. Journal of Holistic Nursing, 38(1), 107-113. https://doi.org/10.1177/0898010119895368
Pereira, M. G., Faria, S., & Lopes, H. (2019). Quality of Life One Year After Bariatric Surgery: the Moderator Role of Spirituality. Obesity Surgery29(4), 1207-1215. https://doi.org/10.1007/s11695-018-03669-4
Pinto-Bastos, A., Conceição, E. M., & Machado, P. P. (2017). Reoperative bariatric surgery: a systematic review of the reasons for surgery, medical and weight loss outcomes, relevant behavioral factors. Obesity Surgery, 27(10), 2707-2715. https://doi.org/10.1007/s11695-017-2855-7
Pona, A. A., Marek, R. J., Heinberg, L. J., Lavery, M., Ashton, K., & Rish, J. M. (2017). Psychological correlates of body image dissatisfaction before and after bariatric surgery. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 12(4), 184-189. https://doi.org/10.1089/bari.2017.0021
Poulter, P. I., & Treharne, G. J. (2021). “I’m actually pretty happy with how I am”: a mixed-methods study of young women with positive body image. Psychology & Health, 36(6), 649-668. https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1820008
Rahati, A. (2004). Evolutionary study of body image and its relationship with self-esteem based on comparison between adolescent, middle age and old people. Tehran: Shahed University34.
Reavis, K. M., Barrett, A. M., & Kroh, M. (Eds.). (2018). The SAGES Manual of Bariatric Surgery. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-71282-6
Rieger, E., Dolan, A., Thomas, B., & Bell, J. (2017). The effect of interpersonal rejection on attentional biases regarding thin-ideal and non-thin images: The moderating role of body weight-and shape-based self-worth. Body Image, 22, 78-86. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.06.002
Robertson, S., Davies, M., & Winefield, H. (2017). Positive psychological correlates of successful weight maintenance in Australia. Clinical Psychologist, 21(3), 236-244. https://doi.org/10.1111/cp.12073
Sadeghi, F., & Taher, M. (2019). The Role of Body Image in Explaining the Life Satisfaction, Life Expectancy, and Mental Health of People with Physical and Mobility Impairment. JOEC, 19(2), 59-72. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.2.4.0 (In Persian)
Seligman, M. E. (1999). Positive social science. Journal of Positive Behavior Interventions1(3), 181-182. https://doi.org/10.1177/109830079900100306
Snyder, C. R., Irving, L., & Anderson, J. R. (1991). Hope and health: Measuring the will and the ways. In C. R. Snyder, & D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of Social and Clinical Psychology: The Health Perspective (pp. 285-305). Elmsford, NY: Pergamon Press.
Soldavini, J. (2019). Krause’s food & the nutrition care process. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51(10), 1225. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.06.022
Song, R., Sun, N., & Song, X. (2019). The efficacy of psychological capital intervention (PCI) for depression from the perspective of positive psychology: a pilot study. Frontiers in Psychology, 10, 1816. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01816
Szabó, M. K. (2018). The relationship between body image and self-esteem. European psychiatry, 30, 1354. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(15)32029-0
Tiggemann, M., & Hage, K. (2019). Religion and spirituality: Pathways to positive body image. Body Image, 28, 135-141. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.01.004
Tituskin, S. (2022). Bariatric Surgery, Body Image, and Mental Health: How is one's mental health affected in relation to changes in body image after extreme weight loss following bariatric surgery? PhD Dissertation, The Honors College, Health Sciences Department, Oakland University. http://hdl.handle.net/10323/11468
Todorov, N., Sherman, K. A., Kilby, C. J., & Breast Cancer Network Australia. (2019). Self‐compassion and hope in the context of body image disturbance and distress in breast cancer survivors. Psychooncology28(10), 2025-2032. https://doi.org/10.1002/pon.5187
Tylka, T. L. (2018). Overview of the field of positive body image. In E. A. Daniels, M. M. Gillen, & C. H. Markey (Eds.), Body positive: Understanding and improving body image in science and practice (pp. 6–33). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108297653.002
Tylka, T. L. (2019). Body appreciation. In T. L. Tylka & N. Piran (Eds.), Handbook of positive body image and embodiment: Constructs, protective factors, and interventions (pp. 22–32). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med-psych/9780190841874.003.0003
Varns, J. A., Fish, A. F., & Eagon, J. C. (2018). Conceptualization of body image in the bariatric surgery patient. Applied Nursing Research, 41, 52-58. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2018.03.008
Weathers, E. (2018). Spirituality and health: A Middle Eastern perspective. Religions9(2), 33. https://doi.org/10.3390/rel9020033
Ziyae, B., Mobaraki, M. H., & Saeediyoun, M. (2015). The effect of psychological capital on innovation in information technology. Journal of Global Entrepreneurship Research5, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40497-015-0024-9