دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، 1402 
خودشیفتگی و آمادگی اعتیاد: نقش تجارب شرم و الگوی دلبستگی

صفحه 75-92

10.22059/japr.2022.350845.644439

حسین شکاری؛ نیما قربانی؛ رضا رستمی؛ جان فردریکسون؛ مریم عباسی سورشجانی