اثربخشی تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) آنودال بر بی‌لذتی و نشانه‌های اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مرتبط با جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) به عنوان یک گزینه درمانی جایگزین برای اختلالات روان‌پزشکی مختلف پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی tDCS بر نشانه‌های اختلال استرس پس از ضربه و بی‌لذتی انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات ‌آزمایشی دوسوکور بود که با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گردید. جامعه‌ی ‌آماری شامل مردان نظامیِ مبتلا به PTSD بود که از اسفند ماه 1396تا فروردین 1399 به درمانگاه روان‌پزشکی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم(عج) مراجعه کرده بودند. از این جامعه آماری، تعداد 40 نفر ( آزمایش=17، کنترل=16) به صورت دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش 10 جلسه tDCS آنودال (2 میلی‌آمپر در قشر پیشانی پشتی-جانبی چپ (DLPFC) دریافت کردند، در حالی‌که گروه کنترل 10 جلسه تحریک ساختگی را تجربه کردند. داده‌ها نیز از طریق آزمون مانکووا تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که 41 درصد از بیماران به درمانtDCS پاسخ دادند و میزان کاهش نشانه‌های بی‌لذتی (038/0=p، 75/4= (1،20) F) و PTSD (006/0=p، 37/9= (1،20) F)، به طور معناداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. این مطالعه نشان داد که tDCS می‌تواند به‌عنوان یک تکنیک درمانی جدید و مکمل برای درمان نشانه‌های بی‌لذتی و PTSD در نظامیان مبتلا به PTSD در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Anodal Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Anhedonia and Symptoms of Combat Related Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

نویسنده [English]

  • mehdi rezaei
Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Transcranial direct stimulation (tDCS) has been proposed as an alternative treatment option for psychiatric disorders. This study aimed to investigate the efficacy of tDCS on anhedonia and post-traumatic stress disorder (PTSD). This research was a double-blind experimental study that was conducted with pre-test post-test design with a control group. The statistical population included military men suffering from PTSD who had visited at psychiatric clinic of Baqiyatullah al-Azam Hospital from March 2018 to April 2020. 33 participants (experimental=17, control=16) with PTSD were selected via available sampling method. The experimental group received 10 sessions of anodal tDCS (delivered at 2 mA to the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) while the control group experienced the sham stimulation. Research tools included Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) and post-traumatic stress disorder checklist for DSM-5 (PCL-5). The data was also analyzed through the MANCOVA test. Results showed that 41% of patients responded to tDCS treatment and the rate of reduction of anhedonia (F(1,20)=4.75 p=0.038) and PTSD symptoms (F(1,20)=9.37, p=0.006) was significantly higher in the experimental group compared the control group. This study showed that tDCS could be considered as a new and complementary treatment technique for the treatment of anhedonia and PTSD symptoms in militaries with PTSD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anhedonia
  • Post-traumatic stress disorder (PTSD)
  • Transcranial direct stimulation (tDCS)