خودشیفتگی و آمادگی اعتیاد: نقش تجارب شرم و الگوی دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، مدرسه روانپزشکی واشنگتن، دانشگاه واشنگتن، ایالات متحده آمریکا.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ خودشیفتگی و آمادگی اعتیاد، با نقش حد واسط شرم و الگوی دلبستگی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آن‌ها 423 نفر به‌عنوان نمونه (117 پسر و 303 دختر) از طریق نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. در مرحلۀ اول، دانشجویان به پرسشنامه‌های شرم رایزوی (RSI)، خودشیفتگی پینکاس (PNI)، آمادگی اعتیاد زرگر و دلبستگی هازن و شیور (AAS) پاسخ دادند. در مرحلۀ دوم و پس از یک ماه، از میان این افراد 150 نفر که نمرۀ خودشیفتگی آسیب‌پذیر آن‌ها بیشتر از میانگین 85 بود انتخاب شدند و پرسشنامه‌های استرس ادراک‌شدۀ کوهن (PSS) و شرم رایزوی و آمادگی اعتیاد زرگر اجرا شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزارهای آماری SPSS-16 و AMOS-22 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل نقش حد واسط دلبستگی و شرم، در ارتباط با خودشیفتگی آسیب‌پذیر و آمادگی اعتیاد معنادار است. براساس یافته‌ها، رابطۀ احساس شرم و سبک دلبستگی برای درک مسیر خودشیفتگی آسیب‌پذیر و بزرگ‌منش با اعتیاد ضروری است و در هنگام طراحی مداخلات بالینی برای بزرگسالان جوان در معرض خطر، ملاحظه‌ای مهم به‌شمار می‌رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narcissism and Addiction Potential: The Role of Shame Experiences and the Pattern of Attachment

نویسندگان [English]

  • Hossein Shekari 1
  • Nima Ghorbani 2
  • Reza Rostami 2
  • Jon Frederickson 3
  • Maryam Abbasi Sooreshjani 4
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Washington School of Psychiatry, Faculty of Psychology, Washington university, D.C. United States.
4 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The primary objective of the current study was to examine the correlation between narcissism and the potential for addiction, with shame and attachment pattern serving as mediating factors. This research employs an applied-practical approach, utilizing a descriptive-correlational methodology. The statistical population of the research included all Tehran University students from 2021 to 2022. From this population, 423 individuals were chosen as a sample through available sampling method. During the initial phase, the students completed the following questionnaires of Rizvi Shame Inventory (RSI), Pincus Narcissism Inventory (PNI), Zargar's readiness for addiction, Hazen & Shiver’s attachment style (AAS). Following a one-month interval, 90 individuals were chosen for the second stage of the study.These individuals were assessed using the Cohen's Perceived Stress Scale (PSS), Rizvi Shame Inventory (RSI) and Barzegar addiction readiness questionnaires. Each participant's vulnerable narcissism score exceeded the average of 85. The statistical software SPSS and AMOS were utilized to analyze the data. According to the findings of the study, the mediating role model comprised of attachment and shame was significantly associated with narcissism and addiction. In general, the results of the present study indicate that comprehending the vulnerable and grandiose narcissistic pathway with addiction requires an awareness of the connection between shame and attachment style. Moreover, this relationship should be taken into account when developing clinical interventions for young adults who are at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Attachment
  • Narcissism
  • Shame
احمدیان، ل.، تقی‌پور، ب.، و علیرضایی، ح. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های مقابله‌ای و استرس ادراک‌شدۀ زنان نابارور. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 66(17)، 33-26.  https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/144116/26
اعتماد، ج.، جوکار، ب.، راهپیما، س.، و فخاری، ن. (1392). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز. اندازه‌گیری تربیتی. 4(13)، 68-45. ‌ https://doi.org/10.22054/jem.2013.5670
رحیمیان بوگر، ا.، نوری، ب.، عریضی، ح.، و مولوی، ر.، و فروغی مبارکه، ق. (1386). رابطۀ سبک‌های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران. نشریۀ روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 13(2)، 157-148.‌ http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-165-fa.html
سلیمانی، م.، پاست، ن.، مولائی، م.، محمدی، ا.، دشتی‌پور، م.، صفا، ی.، و پینکاس، آ. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودشیفتگی مرضی. روانشناسی معاصر. 10(1)، 110-95. https://bjcp.ir/article-1-768-fa.html
سهرابی، ف.، مام شریفی، پ.، رافضی، ز.، و اعظمی، ی. (1397). پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد براساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی و توافق‌پذیری. روانپرستاری. ۶(۶)، 66-57. http://ijpn.ir/article-1-1075-fa.html
شکاری، ح.، حسین ثابت، ف.، و احمدی، م. (1396). سبک‌های دلبستگی، بهوشیاری و کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلال سوءمصرف مواد افیونی. نشریۀ طب انتظامی. 6(2)، 116-111. http://jpmed.ir/article-1-539-fa.html
شمس‌الدینی لری، ل.، و توحیدی، ا.، و عسکری‌زاده، ق. (1396). روابط علی سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی و عزت‌نفس با آمادگی به اعتیاد. اعتیادپژوهی. 11(42)، 180-161. http://etiadpajohi.ir/article-1-982-fa.html
زرگر، ی.، و نجاریان، ب.، و نعامی، ع. (1387). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی (هیجان‌خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان‌شناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به موادمخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز. نشریۀ علوم تربیتی و روانشناسی. 15(1)، 120-99. https://www.sid.ir/paper/8783/fa
References
Adams, G. C., Stoops, M. A., & Skomro, R. P. (2014). Sleep tight: Exploring the relationship between sleep and attachment style across the life span. Sleep Medicine Reviews, 18(6), 495-507. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.03.002
Ahmadian, L., Taghipour, B., & Alirezaei, H. (2019). The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on coping styles and perceived stress of infertile women. New Psychological Research, 66(17), 26-33. https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/144116/26 (In Persian)
Etemad, J., Jokar, B., Rahpema, S., & Fakhari, N. (2012). Examining the psychometric characteristics of the shame scale in students of Shiraz University and Shiraz Medical Sciences. Educational Measurement, 4(13), 45-68. https://doi.org/10.22054/jem.2013.5670 (In Persian)
Aslinger, E. N., Manuck, S. B., Pilkonis, P. A., Simms, L. J., & Wright, A. G. (2018). Narcissist or narcissistic? Evaluation of the latent structure of narcissistic personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 127(5), 496. https://doi.org/10.1037/abn0000363
Baird, B. M., Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2017). The role of response styles in the assessment of intraindividual personality variability. Journal of       Research in Personality, 69, 170-179. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.06.015
Balta, S., Jonason, P., Denes, A., Emirtekin, E., Tosuntaş, Ş. B., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2019). Dark personality traits and problematic smartphone use: The mediating role of fearful attachment. Personality and Individual Differences, 149, 214-219. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.06.005
Bilevicius, E., Neufeld, D. C., Single, A., Foot, M., Ellery, M., Keough, M. T., & Johnson, E. A. (2019). Vulnerable narcissism and addiction: The       mediating role of shame. Addictive Behaviors, 92, 115-121. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.12.035
Bilevicius, E., Single, A., Bristow, L. A., Foot, M., Ellery, M., Keough, M. T., & Johnson, E. A. (2018). Shame mediates the relationship between depression and addictive behaviours. Addictive Behaviors, 82, 94-100. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.02.023
Bruno, A., Quattrone, D., Scimeca, G., Cicciarelli, C., Romeo, V. M., Pandolfo,    G., Zoccali, R. A., & Muscatello, M. R. A. (2014). Unraveling exercise addiction: the       role of narcissism and self-esteem. Journal of Addiction, 2014. 987841. https://doi.org/10.1155/2014/987841
Carter, R. R., Johnson, S. M., Exline, J. J., Post, S. G., & Pagano, M. E. (2012).     Addiction and “Generation Me”: narcissistic and prosocial behaviors of   adolescents with substance dependency disorder in comparison to normative          adolescents. Alcoholism Treatment Quarterly, 30(2), 163-178. https://doi.org/10.1080/07347324.2012.663286
Casale, S., & Banchi, V. (2020). Narcissism and problematic social media use: A systematic literature review. Addictive Behaviors Reports, 11, 100252. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100252
Casale, S., Fioravanti, G., & Rugai, L. (2016). Grandiose and vulnerable narcissists: Who is at higher risk for social networking addiction? Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(8), 510-515. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0189
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404
 Crowe, M. L., Edershile, E. A., Wright, A. G., Campbell, W. K., Lynam, D. R., & Miller, J. D. (2018). Development and validation of the Narcissistic           Vulnerability Scale: An adjective rating scale. Psychological Assessment, 30(7), 978-983. https://doi.org/10.1037/pas0000578
Demircioğlu, Z. I., & Göncü Köse, A. (2021). Effects of attachment styles, dark    triad, rejection sensitivity, and relationship satisfaction on social media addiction: A mediated model. Current Psychology, 40(1), 414-428. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9956-x
Di Sarno, M., Zimmermann, J., Madeddu, F., Casini, E., & Di Pierro, R. (2020). Shame behind the corner? A daily diary investigation of pathological          narcissism. Journal of Research in Personality, 85, 103924. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2020.103924
Giacomin, M., & Jordan, C. H. (2014). Down-regulating narcissistic tendencies: Communal focus reduces state narcissism. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(4), 488-500. https://doi.org/10.1177/0146167213516635
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.52.3.511
Hamilton, J. A. (2020). Exploring the relationships between personality disorder, sexual preoccupation, and adverse childhood experiences among individuals who have previously sexually offended. PhD Thesis. School of Social Sciences, Nottingham Trent University (United Kingdom). https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/39813
Heller, A. (2017). The power of shame: A rational perspective. Boston: Routledge & Kegan Paul.
Karakoula, P., & Triliva, S. (2016). Narcissistic vulnerability and addiction:          findings from a study of people in treatment. Journal of Drug Issues, 46(4),    396-410. https://doi.org/10.1177/0022042616659761
Kastner-Bosek, A., Dajic, I., Mikus, N., Weidenauer, A., & Willeit, M. (2021).      Addicted to self-esteem: Understanding the neurochemistry of narcissism         by using cocaine as a pharmacological model. Journal of Experimental           Psychopathology, 12(3), 20438087211044362. https://doi.org/10.1177/20438087211044362
Kernberg, O. F. (1998). Pathological narcissism and narcissistic personality disorder: theoretical background and diagnostic classification. In O. F. Kernberg (Ed.), Aggressivity, narcissism, and self-destructiveness in the psychotherapeutic rela: New developments in the psychopathology and psychotherapy of severe personality disorders (pp. 45-59). New Haven, CT: Yale University Press.
Kinston, W. (1983). A theoretical context for shame. International Journal of Psychoanalysis, 64, 213-226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6347925/
Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.
Kotera, Y., & Rhodes, C. (2019). Pathways to sex addiction: Relationships with    adverse childhood experience, attachment, narcissism, self-compassion and         motivation in a gender-balanced sample. Sexual Addiction & Compulsivity,       26(1-2), 54-76.            https://doi.org/10.1080/10720162.2019.1615585
Lewis, H. B. (1987). Shame and the narcissistic personality. In D. L. Nathanson (Ed.), The many faces of shame (pp. 93–132). New York: The Guilford Press.
Lindsay-Hartz, J., de Rivera, J., & Mascolo, M. F. (1995). Differentiating guilt and shame and their effects on motivation. In J. P. Tangney & K. W. Fischer (Eds.), Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride (pp. 274–300). New York: Guilford Press.
Maté, G. (2012). Addiction: Childhood trauma, stress and the biology of addiction. Journal of Restorative Medicine, 1(1), 56-63. https://restorativemedicine.org/journal/addiction-childhood-trauma-stress-and-the-biology-of-addiction/
Miller, J. D., Widiger, T. A., & Campbell, W. K. (2010). Narcissistic personality disorder and the DSM-V. Journal of Abnormal Psychology, 119(4), 640-649. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0019529
Pantic, I., Milanovic, A., Loboda, B., Błachnio, A., Przepiorka, A., Nesic, D., ... & Ristic, S. (2017). Association between physiological oscillations in self-      esteem, narcissism and internet addiction: A cross-sectional study. Psychiatry Research, 258, 239-243. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.044
Patock-Peckham, J. A., Canning, J. R., & Leeman, R. F. (2018). Shame is bad and guilt is good: An examination of the impaired control over drinking  pathway to alcohol use and related problems. Personality and Individual          Differences, 121, 62-66. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.09.023
Pearson, C. & Hussain, Z. (2015). Smartphone use, addiction, narcissism, and personality: A mixed methods investigation. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 5(1), 17-32. http://doi.org/10.4018/ijcbpl.2015010102
Pincus, A. L., Ansell, E. B., Pimentel, C. A., Cain, N. M., Wright, A. G., & Levy, K. N. (2009). Initial construction and validation of the pathological           narcissism inventory. Psychological Assessment, 21(3), 365-379. https://doi.org/10.1037/a0016530
Pincus, A. L., & Lukowitsky, M. R. (2010). Pathological narcissism and    narcissistic personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 6,       421-446. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131215
Poless, P. G., Torstveit, L., Lugo, R. G., Andreassen, M., & Sütterlin, S. (2018).    Guilt and proneness to shame: Unethical behaviour in vulnerable and            grandiose narcissism. Europe’s Journal of Psychology, 14(1), 28-43. https://doi.org/10.5964/ejop.v14i1.1355
Rahim, M., & Patton, R. (2015). The association between shame and substance use in young people: A systematic review. PeerJ, 3, e737. https://doi.org/10.7717/peerj.737
Rahimian Boogar, E., Nouri, A., Oreizy, H., Molavi, H., & Foroughi Mobarake, A. (2007). Relationship between adult attachment styles with job satisfaction and job stress in nurses. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical            Psychology, 13(2), 148-157. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-165-en.html (In Persian)
Rizvi, S. L. (2010). Development and preliminary validation of a new measure to assess shame: The Shame Inventory. Journal of Psychopathology and    Behavioral Assessment, 32(3), 438-447. https://doi.org/10.1007/s10862-009-9172-y
Rüsch, N., Corrigan, P. W., Bohus, M., Jacob, G. A., Brueck, R., & Lieb, K.          (2007). Measuring shame and guilt by self-report questionnaires: A        validation study. Psychiatry Research, 150(3), 313-325.
Russell, G. A. (1985). Narcissism and the narcissistic personality disorder: A         comparison of the theories of Kernberg and Kohut. British Journal of      Medical Psychology, 58(2), 137-148. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1985.tb02626.x
Sarvela, P. D., & McClendon, E. (1988). Indicators of rural youth drug use. Journal of Youth and Adolescence, 17, 335-347. https://doi.org/10.1007/BF01537674
Shamsaldini, L., Tahidi, A., & Askarizadeh, Q. (2016). Causal relationships of attachment styles, feelings of loneliness and self-esteem with readiness for addiction. Addiction Research, 11(42), 180-161. http://etiadpajohi.ir/article-1-982-fa.html (In Persian)
Schoenleber, M., & Berenbaum, H. (2012). Shame regulation in personality           pathology. Journal of Abnormal Psychology, 121(2), 433-446.         https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0025281
Schoenleber, M., Roche, M. J., Wetzel, E., Pincus, A. L., & Roberts, B. W. (2015). Development of a brief version of the Pathological Narcissism Inventory.      Psychological Assessment, 27(4), 1520-1526. https://doi.org/10.1037/pas0000158
Shekari, H., Hosseinsabet, F., & Ahmadi, M. (2017). Attachment Styles, Mindfulness and Sleep Quality in Patients with Substance Abuse Disorders. Journal of Police Medicine, 6(2), 111-116. http://dx.doi.org/10.30505/6.2.111 (In Persian)
Silverman, M. J. (2019). Songwriting to target state shame, guilt, and pride in        adults with substance use disorder on a detoxification unit: a cluster-      randomized study. Substance Use & Misuse, 54(8), 1345-1354. https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1580742
Sohrabi, F., Mamsharifi, P., Rafezi, Z., & A'azami, Y. (2019). Predicting addiction potential based on mental health, social support and neuroticism and      agreeableness personality traits. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 6(6), 57-66. http://dx.doi.org/10.21859/ijpn-06067 (In Persian)
Schalkwijk, F., Luyten, P., Ingenhoven, T., & Dekker, J. (2021). Narcissistic          personality disorder: Are psychodynamic theories and the alternative DSM-5 model for personality disorders finally going to meet?. Frontiers in       Psychology, 12, 676733. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.676733
Soleimani, M., Past, N., Mowlaie, M., Mohammadi, A., Dashtipoor, M., Safa, Y., & Pincus, A. L. (2015). Psychometric properties of the pathological    narcissism inventory. Contemporary Psychology, 10(1), 95-110. https://bjcp.ir/browse.php?a_id=768&sid=1&slc_lang=en (In Persian)
Wright, A. G., & Simms, L. J. (2016). Stability and fluctuation of personality         disorder features in daily life. Journal of Abnormal Psychology, 125(5), 641.
Zargar, Y., Najarian, B., & Noami, A. (1387). Examining the relationship between personality traits (excitement, self-expression, psychological toughness), religious attitude and marital satisfaction with readiness for drug addiction in the employees of an industrial company in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, 15(1), 99-120. https://www.sid.ir/paper/8783/fa (in Persian)