تعیین ویژگی های روان سنجی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری مقیاس فابینگ شریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 سنجش و اندازه گیری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه ساختار عاملی مقیاس فابینگ شریک (Partner phubbing)، قابلیت انطباق‌پذیری و تغییرناپذیری آن در جامعه ایران بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده توصیفی-پیمایشی و بر اساس تحلیل داده، همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه تمام معلمان متأهل استان زنجان در سال 1401 بود. تعداد نمونه به 841 نفر رسید که از این تعداد 481 نفر خانم و 238 نفر آقا بودند و 122 نفر هم جنسیت‌شان را تعیین نکرده بودند. ابزار اصلی این پژوهش مقیاس فابینگ شریک بود. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS26، بسته لاوان و بسته EGAnet در نرم‌افزار R انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مقیاس فابینگ شریک ساختار تک‌عاملی داشت. تمامی گویه‌ها به‌غیراز گویه 7 با مدل پاسخ مدرج برازش قابل‌قبول داشتند. شاخص‌های برازش مطلوب و قابل‌قبول بودند. برون‌دادها حکایت از پایایی مناسب این مقیاس داشتند. با وجود اینکه روایی تشخیصی ابزار پایین بود، اما در سطح سازه برقرار بود. تغییرناپذیری جنسیتی برای این ابزار تأیید شد. بار عاملی تمام گویه‌ها به جزگویه 7 معنادار بودند. هم‌چنین مقیاس فابینگ شریک روایی همگرا و واگرای مطلوبی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Partner Phubbing Scale

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Rezaee 1
  • Belal Izanloo 2
  • Naser Abbasi 3
  • Habibeh Bashirnezhad Dastjerdi 4
1 Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Master of Assessment and measurement, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to study the factor structure of the partner phubbing scale and its adaptability and invariance in Iranian society. The method of current research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and correlational based on analysis process. The statistical population of this study was all married teachers of Zanjan province in 2022. The sample number reached to 841; Of these, 481 were female and 238 were male and 122 had not determined their gender. The main tool of this research was the Partner phubbing scale. Descriptive statistics indicators, Pearson correlation coefficient, exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze the dataset. Data analysis was done using SPSS26 software, Lavaan package and EGAnet package in R software. The findings showed that the Partner phubbing scale had a single-factor structure. All items except item 7 had acceptable fit with the graded response model. The fit indices were appropriate and acceptable. The outputs indicated that this scale had proper reliability. Although the discriminant validity of the tool was low, but it was maintained at the construct level. Gender invariance was confirmed for this measure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phubbing
  • Couple Relationship
  • Item-Response Theory
  • Exploratory Graph Analysis
  • Invariance