نقش واسطه ای مهار هیجانی در تبیین رابطه علی بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استاد، گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه‌ای مهار هیجان در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه نوجوانان مقطع دوم متوسطه شهر تهران به تعداد 236000 نفر بود که در نیمه دوم سال تحصیلی 1399 – 1400 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه‌ موردمطالعه شامل 568 دانش‌آموز (303 دختر و 265 پسر) بود که به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA)، مهار هیجان (ECQ2) و هراس اجتماعی (SPIN) پاسخ دادند. در نهایت تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 24AMOS و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. بر اساس یافته‌ها هم دلبستگی به والدین و هم دلبستگی به همسالان با اضطراب اجتماعی نوجوانان رابطه منفی و معنادار داشت (01/0>P). همچنین رابطه بین مهار هیجانی با اضطراب اجتماعی نوجوانان مثبت و معنادار بود (01/0>P) و مهار هیجانی توانست به‌صورت معناداری (01/0>P) رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با اضطراب اجتماعی نوجوانان را میانجی‌گری کند. نتایج این مطالعه کیفیت رابطه با والدین و همسالان را به‌عنوان منابع حمایت‌کننده‌ای که می‌توانند نقشی برجسته در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان داشته باشند مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediational Role of Emotion Control in Explaining the Causal Relationship between Parent and Peer Attachment with Social Anxiety in Adolescents

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Akbari 1
  • Pegah Farokhzad 2
  • Khadijeh Abolmaali Alhosseini 3
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of emotion control in the relationship between parent and peer attachment with adolescents' social anxiety. The method of the present study was descriptive- correlation and applied in terms of purpose. The statistical population included all secondary school adolescents in Tehran, numbering 236,000, who were studying in the 2020-21 academic year. The study samples consisted of 568 students (303 girls and 265 boys) who were selected by a multi-stage cluster sampling method, then completed the inventory of parent and peer attachment (IPPA), emotion control questionnaire (ECQ2) and social phobia inventory (SPIN). Ultimately, the data was analyzed using AMOS 24 software and a structural equation modeling method. Results indicated there was a negative and significant relationship (P <0.01) between parent and peer attachment with social anxiety in adolescents. Also, the relationship between emotion control and social anxiety was positive and significant (P <0.01) and adolescents' emotion control was significantly mediated between parent and peer attachment with social anxiety (P <0.01). The results of this study emphasize the quality of relationships with parents and peers as supportive sources that can play a prominent role in reducing adolescent social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • Parent Attachment
  • Peer Attachment
  • Emotion Control