ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور عسلویه‌، شیراز، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی ارشد روا‌‌ن‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی شامل پایایی، روایی، تحلیل عاملی تاییدی و تفاوت‌های جنسیتی در جوانان انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از حیث نوع گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از نظر روش‌شناسی، از جمله مطالعات آزمون‌سازی بود که بر اساس اصول رایج در روان‌سنجی در قالب طرح پژوهشی همبستگی در سال 1401 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان 18 تا 35 سال ساکن تهران و شیراز بود که 474 نفر از جوانان به‌صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌ ارتکاب مزاحمت اینترنتی (CTQ) را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و تی تست مستقل بوسیله‌ی نرم افزارSPSS-26 و AMOS-26 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی از ساختار یک عاملی حمایت کرد و شاخص‌های برازش مطلوب بود (058/0RMSEA=، 109/0PCLOSE=، 949/0CFI=، 950/0IFI=، 953/0GFI=، 613/2X2/df=). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی 85/0 و ضریب پایایی بازآزمایی 67/0 به دست آمد. میانگین ارتکاب مزاحمت اینترنتی در زنان و مردان تفاوت معنی‌دار داشت (001/0, p<91/3t= ). پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی برای سنجش مزاحمت اینترنتی از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی در جوانان برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Properties of the Persian Versions of the Cyberbullying Perpetration Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Milad Sharafi Zadegan 1
 • Manijeh Firoozi 2
 • Atefeh Fattahi 3
 • Sara Aleyasin 4
 • Arezoo Soltan-Mohammadi 5
 • Zahra Naderi 6
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 3. Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
4 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.
5 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Payam noor University of Asaluye, Shiraz, Iran.
6 Department of Psychology, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study evaluated the psychometric properties of the Persian version of the cyberbullying perpetration questionnaire, including reliability, validity, confirmatory factorial analysis, and gender differences in youth. This is an applied survey study based on a test construction methodology, conducted in 2022, following the common principles and techniques of psychometrics in a correlational research design. The statistical population included 474 young people aged 18 to 35 living in Tehran and Shiraz that 474 participants were selected based on convenience sampling. Four steps were taken to translate the Cyberbullying Perpetration Questionnaire (CTQ). The collected data were analyzed in SPSS and AMOS software version 26 using Cronbach's alpha, Pearson correlation coefficient, confirmatory factorial analysis, and independent-samples t-test at a significance level of 0.05. The confirmatory factorial analysis supported a one-factor model with desirable fit indexes (X2/df= 2.613, GFI= 0.953, IFI= 0.950, CFI= 0.949, PCLOSE= 0.109, RMSEA= 0.058). Cronbach's alpha coefficient of the Cyberbullying Perpetration Questionnaire was 0.85, and test-retest reliability was 0.67. There was a significant difference in the perpetration of cyberbullying between males and females (t=3.91, p<0.001). The Cyberbullying Perpetration Questionnaire displayed desirable psychometric properties to measure ‌‌the perpetration of cyberbullying in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Confirmatory Factorial Analysis
 • Cyberbullying
 • Psychometrics
 • Reliability
 • Validity