نقش میانجی هیجان آگاهی و عدم تحمل بلاتکلیفی در رابطه بین ترس های کودکی و سیستم های مغزی رفتاری با اختلال وسواسی جبری در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجیگری هیجان آگاهی و عدم تحمل ابهام در رابطه میان ترس های دوران کودکی و سیستم های مغزی – رفتاری با علائم و نشانه های اختلال وسواسی جبری در دختران و پسران دبیرستانی شهرستان کوهدشت است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش بنیادی، از لحاظ روش پژوهش، توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 1402- 1401 می باشد. در این پژوهش 441 نمونه وارد تجزیه و تحلیل شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ترس های کودکی، سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری، آگاهی هیجانی ، عدم تحمل بلاتکلیفی و پرسشنامه وسواس فکری عملی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیشنهادی برای سبب شناسی اختلال وسواسی جبری از برازش خوبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که ترس های کودکی، سیستم های مغزی رفتاری، هیجان آگاهی و عدم تحمل ابهام به طور مستقیم بر اختلال وسواسی جبری اثر دارند. همچنین ترس های کودکی و سیستم های مغزی رفتاری هم به طور غیر مستقیم و از طریق هیجان آگاهی و عدم تحمل ابهام بر این اختلال تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the mediating role of emotional awareness and uncertainty intolerance in the relationship between childhood fears and behavioral brain systems with obsessive-compulsive disorder in secondary school students of Kohdasht city

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Azadbakht 1
  • Khodamorad Momeni 2
  • Kamran Yazdanbakhsh 3
1 Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the research is to investigate the mediating role of emotional awareness and intolerance of ambiguity in the relationship between childhood fears and brain-behavioral systems with signs and symptoms of obsessive-compulsive disorder in high school girls and boys of Kohdasht city. This research is a fundamental research in terms of its purpose, and a descriptive-correlation type of structural equations in terms of research method. The statistical population of this research is all students studying in the second secondary level in the academic year 1402-1401. In this research, 441 samples (273 girls and 168 boys) were analyzed. To collect data from the Fear Questionnaire for Children and Adolescents , Behavioral Inhibition/Activation Systems Scale, Emotional Awareness Questionnaire (EAQ-30), Intolerance of Uncertainty Questionnaire (IUS) and Obsessive Compulsive Inventory – Revised )OCI-R) was used. The fit of the hypothetical model was tested using the structural equation modeling method.The results showed that childhood fears, behavioral brain systems, emotional awareness and intolerance of ambiguity have a direct effect on obsessive-compulsive disorder. Also, childhood fears and behavioral brain systems indirectly affect this disorder through the excitement of awareness and intolerance of ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood fears
  • Brain Behavioral systems
  • Emotional awareness
  • Intolerance of uncertainty
  • Obsessive-compulsive disorder