بررسی نقش واسطه ای بازداری هیجان در رابطه بین سطوح آگاهی هیجان و وقایع زندگی با نشانگان استرس پس از سانحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار ، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

4 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای بازداری هیجان در رابطه بین سطوح آگاهی هیجان و وقایع زندگی با نشانگان استرس پس از سانحه بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر خرم آباد، دورود و بروجرد در سال 1399 و 1400 بودند که از میان آنها 400 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بازداری هیجان کلنر (EIS)؛ پرسشنامه سطوح اگاهی هیجان لین و شوارتز (LEAS)؛ چک لیست وقایع زندگی ,ودرز و همکاران (LEC-5) و فهرست اختلال استرس پس از ضربه براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی- ویراست پنجم ودرز و همکاران (PCL-5)بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در پژوهش حاضر ضریب مسیر غیرمستقیم بین وقایع زندگی و اختلال استرس پس از سانحه مثبت و ضریب مسیر غیرمستقیم بین سطوح آگاهی هیجان و اختلال استرس پس از سانحه منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود روان درمانگران و متخصصان این حوزه با بررسی وقایع زندگی افراد بر میزان آگاهی و بازداری هیجانی آنها در جهت کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Emotional Inhibition on the Relationship Between Emotion Awareness Levels and Life Events with Post-Traumatic Stress Syndrome

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadollahi 1
  • Masoud Mohammadi 2
  • Ghasem Naziri 3
  • Najmeh Fath 4
1 Department of Clinical Psychology, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Department of Clinical Psychology, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Department of Clinical Psychology, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
4 Department of Clinical Psychology, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was the mediating role of emotional inhibition on the relationship between emotion awareness levels and life events with Post-Traumatic Stress Syndrome. The research method was applied and descriptive-correlational and the statistical population of the study included all people who referred to counseling centers in Khorramabad, Doroud and Boroujerd in 2019 and 2020, from which 400 people(283=women and 117= men) were selected by convenience sampling. Research tools include Kellner's Emotional Inhibition Scale (EIS); Levels of Emotional Awareness Scale by Lane and Schwartz (LEAS); Life Events Checklist by Weathers et al. (LEC-5) and PTSD Checklist for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition by Weathers et al. PCL-5). SPSS and AMOS software were used. In the present study, the indirect path coefficient between life events and post-traumatic stress disorder was positive and the indirect path coefficient between emotion awareness levels and post-traumatic stress disorder was negative and significant at the 0.01 level. Based on the results of the present study, it is suggested that psychotherapists and specialists in this field, by examining the life events of individuals, focus on their level of awareness and emotional inhibition to try to reduce post-traumatic stress syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Inhibition
  • Emotion Awareness levels
  • Life Events
  • post-traumatic stress yndrome