نگاشت مغزی همدلی شناختی در نورولیدرشیپ با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمّی(qEEG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، گروه علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، نگاشت مغزی همدلی شناختی در نورولیدرشیپ با استفاده از الکتروانسفالوگرافی کمّی(qEEG) است. روش تحقیق براساس تفسیر دو فاز مختلف نقشه مغزی مشارکت‌کنندگان از جامعه مدیران با سابقه رهبری گروه‌ها از بازه حداقل 5-10 سال و حداکثر آن در بازه 20-30 سال تجربه است. نمونه‌ها جهت بررسی قابلیت‌های رهبری عصب‌محور و با استفاده از نرم افزار (NeuroGuide) ورژن 2018 مورد بررسی و تفاوت‌های دو فاز در مشارکت‌کنندگان مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفت. در فاز 1 صرفاً ثبت امواج صورت گرفته و فاز 2 با فاصله 4 ماه تحت تمرین‌های شناختی و معطوف به بررسی مؤلفه همدلی بویژه در بخش کورتکس مغز، در نظر گرفتن مدل اسکارف، مصاحبه بالینی و تفسیر دو مرحله در مرکز مشاوره دانشگاه تهران و راستی‌آزمایی ادراکی در 12 نفر از مشارکت‌کنندگان به عنوان نمونه آماری در سال 1401-1400 صورت پذیرفته است. همدلی مثبت افزایش فعال‌سازی پشتی (پیشانی قطبی) چپ را پیش بینی می‌کرد(05/0> P). احساسات مثبت و همدلی(منفی و مثبت) مشارکت‌کنندگان تغییرات فعالیت را برای انجام یک کار لذت بخش نشان داده است. با تبدیل (FFT) پردازش سیگنال و آنالیز برای محاسبه تبدیل فوریه گسسته(DFT) و نیز معکوس آن با عنوان کامل تبدیل فوریه گسسته معکوس (IDFT)  مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های این مطالعه رابطه مستقیمی را بین پردازش معنایی، وظائف و رهبری در همدلی با توجه به تفسیر نقشه‌های مغزی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brain mapping of Cognitive Empathy in Neuroleadership Using Quantitative Electroencephalography (qEEG)

نویسندگان [English]

  • Hesam Khazraei Hazegh Fekr 1
  • Hamid Reza Yazdani 2
  • Hasan Zarei Matin 3
1 Department of Social and Behavioral Sciences, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran. Tehran. Iran
2 Department of Social and Behavioral Sciences, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Social and Behavioral Sciences, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is brain mapping of cognitive empathy in neuroleadership using quantitative electroencephalography (qEEG). The research method is based on the interpretation of two different phases of the brain map of participants from the community of managers with a history of leading groups of at least 5-10 years and a maximum of 20-30 years of experience. The samples were examined in order to examine the capabilities of neuroleadership and using the software (NeuroGuide) version 2018, and the differences between the two phases in the participants were analyzed and interpreted. In the 1st phase, only the waves were recorded, and the 2nd phase, with an interval of 4 months, was subjected to cognitive exercises and focused on the investigation of the empathy component, especially in the brain cortex, considering the scarf model, clinical interview and two-stage interpretation at the counseling center of the University of Tehran and cognitive verification. It was done in 12 participants as a statistical sample in 2022-2023. Positive empathy predicted increased activation of left dorsal (frontal pole) (P<0.05). Positive emotions and empathy (negative and positive) of participants have shown activity changes to perform a pleasurable task. With transform (FFT) signal processing and analysis have been used to calculate Discrete Fourier Transform (DFT) as well as its inverse fully known as Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT). The findings of this study show a direct relationship between semantic processing, functions and leadership in empathy according to the interpretation of brain maps.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain mapping
  • Cognitive Abilities
  • Cognitive Empathy
  • Quantitative Electroencephalogram
  • Neuroleadership