اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، افسردگی و کارکرد شخصیت زنان مبتلاء به پرخوری عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام‌نور واحد اردبیل، اردبیل، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی بر نشخوار فکری، افسردگی و کارکرد شخصیت زنان مبتلاء به پرخوری عصبی انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس ‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به پرخوری عصبی شهر تهران در سال 1402 بودند. با توجه به ملاک‌های ورود به پژوهش 30 زن به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه‌ها با پرسشنامه‌های نشخوار فکری (RQ)، افسردگی بک (BDI) و کارکرد شخصیت (PFQ) مورد سنجش قرار گرفتند. پس از 10 جلسه 90 دقیقه‌ای طرحواره درمانی برای گروه آزمایش، مجددا شرکت‌کنندگان به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. داده‌های به دست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طرحواره درمانی به صورت معناداری باعث کاهش نشخوار فکری (51/23F=)، افسردگی (04/50F=)، و افزایش صمیمیت (16/47F=)، همدلی (83/41F=)، خود جهت‌دهی (04/30F=) و هویت (77/32F=) در در زنان مبتلا به پرخوری عصبی می‌شود (01/0>P). بر اساس نتایج، طرحواره‌درمانی توانسته است باعث کاهش اختلالات روان‌شناختی و بهبود کارکرد شخصیت زنان مبتلا به پرخوری عصبی شود. از آنجایی که همه‌گیری کووید-19 تغییرات بسیار گسترده‌ای در سبک زندگی افراد ایجاد کرده است، می‌بایست تدابیری در جهت شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Schema Therapy on Rumination, Depression, and Personality Function of Women with Bulimia Nervosa

نویسندگان [English]

  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 1
  • Fereshteh Rezazadeh Khalkhali 2
  • Vahid Savabi Niri 3
  • Maryam Zolfagharnia 4
  • Nahid Mikelani 5
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Masters, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Master, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Ardabil Branch, Ardabil, Iran
4 Masters, Department of General Psychology, Payam-Noor University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
5 Masters, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Najaf-Abad branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of schema therapy on rumination, depression, and personality function of women with bulimia nervosa. The semi-experimental research method was pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this research was women suffering from bulimia nervosa in Tehran in 2023. According to the inclusion criteria of the research, 30 women were randomly placed in the experimental and control groups. The groups were assessed with rumination (RQ), Beck depression (BDI) and personality function (PFQ) questionnaires. After 10 sessions of 90-minute schema therapy for the experimental group, the participants answered the research questionnaire again. Finally, the obtained data were analyzed by multivariate analysis of covariance by SPSS-24. The results of the present study showed that schema therapy significantly reduced rumination (F=23.51), depression (F=50.04), and increased intimacy (F=47.16), empathy (F=41.83), and self-direction (F=30/04) and identity (F=32/77) in women suffering from bulimia nervosa (P<0.01). Based on the results, schema therapy has reduced psychological disorders and improved the personality function of women suffering from bulimia nervosa. Since the COVID-19 pandemic has caused extensive changes in people's lifestyles, measures should be taken to identify and treat vulnerable groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulimia Nervosa
  • Depression
  • Personality Function
  • Rumination
  • Schema Therapy