نقش واسطه‌ای تاب‌آوری و رفتارهای سلامت در رابطۀ هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری و رفتارهای سلامت در رابطۀ هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی شهر تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 بود که به تعداد 400 دانشجو شامل 222 دختر و 178 پسر به روش نمونه‌گیری دردسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ تاب‌آوری (CD-RISC) نسخۀ تجدیدنظرشدۀ دوم، پرسشنامۀ نیمرخ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت (HPLP-II)، پرسشنامۀ هوش هیجانی (EISS) و پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی (BAI) استفاده شد و آزمودنی‌ها با زمان پیش‌بینی‌شده به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. داده‌ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با ترکیب روش‌های تحلیل مسیر و تحلیل‌عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزارهای AMOS-20 و SPSS-24 تجزیه و تحلیل ‌ شدند. یافته‌ها نشان داد مدل مفروض اصلاح‌شدۀ میانجی‌گری نسبی تاب‌آوری روان‌شناختی و رفتارهای سبک زندگی سلامت‌محور در رابطۀ بین هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی با داده‌ها برازش مطلوبی دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تلاش‌های آموزشی مداخله‌ای، مانند برنامۀ آموزش تاب‌آوری، به‌علت نقش واسطه‌ای تاب‌آوری می‌تواند بر رابطۀ بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی تأثیر مثبت بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Resilience and Health Behaviors on the Relationship of Emotional Intelligence and Social Adjustment

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Vatandoust 1
  • Fatemeh Bagherian 2
  • omid shokri 3
  • Maryam Vatandoust 4
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 ,Department of Exercise Physiology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The primary objective of this research endeavor was to examine the manner in which health behaviors and resilience mediated the relationship between emotional intelligence and social adjustment among Shahid Beheshti University students. The research employed a descriptive and correlational methodology. The statistical population comprised all male and female students enrolled in the first semester of the 2020-2021 academic year at Shahid Beheshti University in Tehran town. A total of 400 students, 222 of whom were female and 178 of whom were male, were selected using available sampling methodologies. The subjects responded to the questionnaires within the anticipated time periods in order to assess the parameters of his knowledge using the following measurement instruments: the Health Promoting Lifestyle Profile Questionnaire (HPLP-II), the Emotional Intelligence Shring Scale (EISS), and the social adjustment questionnaire (BAI). Using AMOS version 20 and SPSS version 24 software, the data were analyzed using the structural equation modeling technique by integrating the path analysis and confirmatory factor analysis procedures. The results indicated that the adjusted hypothesis regarding the mediating role of health-oriented lifestyle behaviors and psychological resilience in the connection between social adjustment and emotional intelligence was consistent with the collected data. Hence, drawing from the research findings, one may deduce that interventional educational initiatives, such as the resilience training program, may exert a beneficial influence on the correlation between social adaptation and emotional intelligence by virtue of resilience's mediating function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Resilience
  • Social Adjustment
احیاکننده، م.، شفیع‌آبادی، ع.، و سودانی، م. (1388). بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاورۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 11(41)، 16-1. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533763.html?lang=fa
اسماعیلی، ل. (1394). تبیین نقش واسطه‌گری تاب‌آوری در ارتباط بین هوش هیجانی و سازگاری. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، 28 اسفند 1394، ترکیه، استانبول. https://civilica.com/doc/522044/
افتخار صعادی، ز.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، نجاریان، ب.، احدی، ح.، و عسگری، پ. (1389). آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال دوم متوسطۀ شهرستان اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی. 4(12)، 149-138. https://www.sid.ir/paper/175116/fa
آهنگرزاده رضایی، س.، و رسولی، م. (1394). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی «مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون» در نوجوانان مبتلا به سرطان. مجلۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی ارومیه. 13(9)، 747-739. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2369-fa.html
البرزی، م.، خوشبخت، ف.، گلزار، ح. ر.، و صبری، م. (1394). رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی. مجلۀ روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 11(44)، 436-426. https://jip.stb.iau.ir/article_513099.html
به‌پژوه، ا.، شکوهی یکتا، م.، معتمدی شارک، ف.، افروز، غ.، و غباری بناب، ب. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ هوش‌بهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژۀ نوجوانان. مجلۀ پژوهش در نظام‌های آموزشی. 9(30)، 26-8. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1394.9.30.1.7
بهادری، آ.، محمدبیگی، ا. ف.، و محمدصالحی، ن. (1395). تعیین سبک زندگی کهنسالان بالاتر از 85 سال و عوامل مؤثر بر آن در مراکز و سازمان‌های حمایتی استان قم. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم. 11(7)، 78-75. http://journal.muq.ac.ir/article-1-1482-fa.html
بهرامی احسان، ه‍.، سعادتی، م.، محمودی، ف.، و فانی، ص. (1394). ساختار سازه‌ای پرسشنامۀ چهاربعدی سنجش سلامت؛ الگوی زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی. تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳(۲)، 265-۲۵۱. http://rbs.mui.ac.ir/article-1-401-fa.html
بیک‌ویردی، ز.، و جعفری، ا. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. دومین کنگرۀ بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزۀ علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 8 اسفند 1395، تهران. https://civilica.com/doc/598730/
پارسامهر، م.، و رسولی‌نژاد، پ. (1394). بررسی رابطۀ سبک زندگی سلامت‌محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش. فصلنامۀ توسعۀ اجتماعی (توسعۀ انسانی سابق). 10(1)، 66-35. https://doi.org/10.22055/qjsd.2015.11936
پارسامهر، م.، و حدت، ا. (1395). بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. فصلنامۀ توسعۀ اجتماعی. 11(2)، 94-66. https://doi.org/10.22055/qjsd.2017.12684
تمنایی‌فر، م. ر.، و لیث، ح. (1394). رابطۀ هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری دانش‌آموزان دبیرستان. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 10(39)، 52-26. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4067.html
توکلی، م.، و عمادی، ز. (1394). پیش‌بینی سبک ارتقابخش سلامت برمبنای متغیرهای سلامت روان، سبک‌های مقابله‌ای و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامۀ تحقیقات علوم رفتاری. 13(1)، 78-64. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1394.13.1.7.2
جوادی، ر. خ.، و پرو، د. (1387). رابطۀ هوش هیجانی و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. مجلۀ اعتیادپژوهی، 81-70. http://etiadpajohi.ir/article-1-439-fa.html
رضایی، ز.، اسماعیلی، م. و طبائیان، ر. (1395). تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت. مجلۀ علمی پزشکی جندی‌شاپور. 15(5)، 590-582. https://jsmj.ajums.ac.ir/article_46910.html
رنجبر، ف. ح.، کاکاوند، ع.، برجعلی، ا.، و برماس، ح. (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. فصلنامۀ روان‌شناسی سلامت. 1(1)، 187-177. https://www.sid.ir/paper/242670/fa
زکی، م. ع. (1389). سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطۀ آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. دوفصلنامۀ تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعۀ خانواده. 0(4)، 130-107. https://www.sid.ir/paper/144781/fa
سامانی، س.، جوکار، ب.، و صحراگرد، ن. (1386). تاب‌آوری سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 13(3)، 295-290. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-275-fa.html
سلطانی دلگشا، م.، رکنی، ا.، عمرانی، ل.، و سیدان، س. ا. (1396). مقایسۀ هوش هیجانی و تاب‌آوری زنان و مردان. کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی مطالعات اجتماعی و تحصیلی. 8 تیر 1396، تفلیس، گرجستان.
سلطانی‌فر، ع. (1386). هوش هیجانی. فصلنامۀ اصول بهداشت روانی. 9(35-36)، 84-83. https://www.sid.ir/paper/443639/fa
شاهی، ز.، و اوجی‌نژاد، ا. ر. (1393). اثربخشی آموزش به شیوۀ رویکرد راه‌حل‌محور بر افزایش میزان سازگاری اجتماعی و حل بحران هویت نوجوانان دختر. فصلنامۀ علمی-پژوهشی زن و جامعه. 5(1)، 27-18. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088566.1393.5.17.2.6
شکری، ا.، تمیزی، ن.، پورشهریار، ح.، عبدالله‌پور، م. آ.، اخوی، ز. س.، و لواف، ه‍. (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت در دانشجویان. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. 6(21)، 60-41. https://doi.org/10.22054/jem.2015.3900
شهریاری‌پور، ر.، نجفی، س.، مرادی، ف.، امین بیدختی، ع. ا.، و ذوالفقاری، ا. (1394). ارائۀ مدلی از نقش تجربیات معنوی و هوش هیجانی بر تاب‌آوری دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان). مجلۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 6(1)، 134-116. https://www.sid.ir/paper/501111/fa
شیخ‌الاسلامی، ر.، و حسن‌نیا، س. (1393). نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطۀ علی ابعاد فراهیجان والدین و تاب‌آوری فرزندان. مجلۀ روان‌شناسی خانواده. 2(1)، 82-71. https://www.ijfpjournal.ir/article_245506.html
صبری، م.، فولادچنگ، م.، محمدی دهاقانی، م.، و گلزار، ح. ر. (1394). رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و تاب‌آوری در دانش‌آموزان: نقش میانجی‌گری هوش هیجانی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 5(18)، 128-109. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1393.5.18.7.3
صفوی، م.، موسوی لطفی، م.، و لطفی، ر. (1386). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر تهران. مجلۀ علوم پزشکی شهید بهشتی. 14(5)، 261-255. http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-823-fa.html
عمید، م.، شکری، ا.، و زرانی، ف. (1395). الگوی روابط علی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای سلامت در دانشجویان. فصلنامۀ علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 10(3)، 88-70. http://rph.khu.ac.ir/article-1-2521-fa.html
فتح‌آبادی، ج.، ایزددوست، م.، تقوایی، د.، شلانی، ب.، و صادقی، س. (1396). پیش‌بینی ابتلا به چاقی برمبنای باورهای غیرمنطقی سلامت، سبک زندگی سلامت‌محور و امکان کنترل سلامت. فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 11(3)، 12-1. http://dx.doi.org/10.29252/rph.11.3.1
کشاورز افشار، ح.، و میرزایی، ج. (1397). بررسی رابطۀ سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 9(34)، 238-211. https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804
کیا، ع. ر.، و حیدری، ا. (1395). بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان. فصلنامۀ توسعۀ اجتماعی. 1(11)، 72-53. https://doi.org/10.22055/qjsd.2016.12519
محبی، س.، شکری، ا.، و پورشهریار، ح. (1397)، تأثیر برنامۀ آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله و هیجان‌ها. مجلۀ روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 15(57)، 99-83. https://jip.stb.iau.ir/article_545697.html
محترمی، س.، و علی‌زاده، م. (1395). رابطۀ سازگاری اجتماعی با تاب‌آوری در برابر استرس: نقش میانجی‌گری هوش هیجانی در نوجوانان. کنفرانس ملی دانش و فناوری روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامع روان‌شناسی ایران. 30 دی 1395، تهران. https://civilica.com/doc/591522
محمودی کهریز، ب.، باقریان، ف.، و حیدری، م. (1393). نقش خودنظم‌دهی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان. مجلۀ روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 10(40)، 391-383. https://jip.stb.iau.ir/article_512188.html
منصوری، ب. (1380). هنجاریابی پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
میکاییلی منیع، ف. (1389). بررسی رابطۀ سازگاری با دانشگاه و هوش هیجانی-اجتماعی در دانشجویان سال اول دانشگاه ارومیه: نقش سخت‌رویی. مجلۀ پژوهش‌های مشاوره. 9(35)، 132-101. https://www.sid.ir/paper/70050/fa
همایی، ر.، و پویان‌مهر، م. (1396). رابطۀ کیفیت خواب و سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت با سازگاری اجتماعی و امید به زندگی در بین سالمندان. مجلۀ روان‌شناسی پیری. 3(4)، 280-271. https://jap.razi.ac.ir/article_847.html
یارمحمدیان، ا.، و شریفی‌راد، ح. (1390). تحلیل رابطۀ بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان. جامعه‌شناسی کاربردی. 22(44)، 50-36. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1390.22.4.3.5
References
 Adeyemo, D. A. (2005). The buffering effect of emotional intelligence on the adjustment of secondary school students in transition. Electronic Journal of Research Educational Psychology, 6, 79-90. https://pdfs.semanticscholar.org/1cd9/f4f4a0366a7e25b53931dc1b3391c131ae99.pdf
Ahangarzadeh Rezaei, S., & Rasuli, M. (2015). Psychometrics properties of the Persian version of “Connor–Davidson Resilience Scale” in adolescents with cancer. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 13(9), 739–47. http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2369-en.html (In Persian)
Alborzi, M., Khoshbakht, F., Golzar, H. R., & Sabri, M. (2015). The relationship between attachment styles and resiliency: The mediating role of emotional intelligence. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologists, 11(44), 436-425. https://jip.stb.iau.ir/article_513099.html (In Persian)
American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) (DSM-IV), Washington DC: American Psychiatric Association. https://psycnet.apa.org/record/1994-97698-000
Amid, M., Shokri, O., & Zarani, F. (2016). Casual relations model of antecedents and consequences of health behaviors in university students. Research in Psychological Health, 10(3), 70-88. http://rph.khu.ac.ir/article-1-2521-fa.html (In Persian)
Bahadori, A., Mohamad Baigi. A., & Mohamadsalihi, N. (2017). Determination of lifestyle and its affecting factors in the elderly over 85 years in supporting centers and organizations of Qom Province in 2015-2016 (Iran). Qom University Medical Sciences Journal, 11(7), 75-83. http://journal.muq.ac.ir/article-1-1482-en.html (In Persian)
Bahrami Ehsan, H., Saadati, M., Mahmoodi, F., & Fani, S. (2015). Structure of 4-dimensional measure of health Biopsychosocial-spiritual model. Journal of Research in Behavioural Sciences, 13(2), 251-265.  http://rbs.mui.ac.ir/article-1-401-fa.html (In Persian)
Bar-on‚ R. (1999). The emotional quotient inventory (EQ-I): technical and manual. Toronto‚ Canada: Multi-Health Systems‚ Inc.
Bar-on‚ R., & Parker‚ J. D. A. (2000). The handbook of emotional intelligence: theory‚ development‚ assessment‚ and application at home‚ school‚ and in the work place. San Francisco: Josses-Bass.
Behpajooh, A., Shokuhi Yekta, M., Motamedi Sharak, F., Afrooz, Gh., & Ghobari Bonab, B. (2015). Psychometric features of Bar-An Emotional Intelligence Questionnaire long form for teenagers. Journal of Research in Educational Systems9(30), 7-26. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23831324.1394.9.30.1.7 (In Persian)
Beikverdy, Z., & Jafari, A. (2016). The effectiveness of teaching problem solving skills on social adaptation and resilience of female high school students. The Second International Congress on Community Empowerment in the Field of Educational Sciences and Social and Cultural Studies, Tehran. https://civilica.com/doc/598730/ (In Persian)
Bell, H. M. (1962). The adjustment inventory: adult form. Palo Alto: Consulting Psychological Press. https://www.si.edu/object/nmah_692354
Chan, D. W. (2006) Emotional intelligence, social coping and psychological, distress among chines gifted students in Hong Kong. High Ability Studies, 16(2), 163-178. https://doi.org/10.1080/13598130600617589
Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anexiety, 18(2), 76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
Eftekhar Saad, Z., Mehrabizadeh, M., Najarian, B., Ahadi, H., & Asgari, P. (2009). The effect of emotioanl intelligence training on reducing agression and increasing individual-social adaptability among second grade high-school girls. Journal of Social Psychology, 4(12), 137-149. https://sid.ir/paper/175116/en (In Persian)
Ehyakonandeh, M., Shafiabadi, A., & Sodani, M. (2009). Relationship between emotional intelligence and mental health of the Behbahan Islamic Azad University counseling female students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 11(41), 1-16. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533763.html?lang=en (In Persian)
Elliott, T., Hsiao, Y-Y. A., Kimbrel, N., Meyer, E. B., DeBeer, B., Gulliver, S-B., Kwok, O-K., & Morissette, S. (2017). Resilience and traumatic brain injury among Iraq/Afghanistan war Veterans: differential patterns of adjustment and quality of life. Journal of Clinical Psychology, 73(9), 1160–1178. https://doi.org/10.1002/jclp.22414
Engelberg, E., & Sjoberg, L. (2004). Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment. Personality and Individual Differences, 37(3), 533-542. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.09.024
Esmaeili, L. (2015). Explaining the mediating role of resilience in the relationship between emotional intelligence and adaptability. Second International Conference on Behavioral Sciences and Social Studies, March 28, 2014, Istanbul, Turkey. https://civilica.com/doc/522044/ (In Persian)
Fathabadi, J., Izaddoust, M., Taghvaee, D., Shallani, B., & Sadeghi, S. (2017). Prediction the risk of obesity based on irrational beliefs, health locus of control and health-oriented lifestyle. Research in Psychological Health, 11(3), 1-12. http://dx.doi.org/10.29252/rph.11.3.1 (In Persian)
Frajo-Apor, B., Pardeller, S., Kemmler, G., & Hofer, A. (2016). Emotional Intelligence and resilience in mental health professionals caring for patients with serious mental illness. Psychol Health Med, 21(6), 755–761. https://doi.org/10.1080/13548506.2015.1120325
Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J. H., & Hjemdal, O. (2005). Resilience in relation to personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 14(1), 29–42. https://doi.org/10.1002/mpr.15
Garmezy, N., & Masten, A. S. (1991). The protective role of competence indicators in children at risk. In E. M. Cummings, A. L. Greene, & K.H. Karraker (Eds.), Life-span developmental psychology: Perspectives on stress and coping (pp. 151-174). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Garson, G. D. (2007). Testing of assumptions. [online monograph]. Link
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.
Goleman, D. (2000). Emotional Intelligence: Issues in Paradigm Building. In D. Goleman, & C. Cherniss (Eds.), The Emotionally Intelligent Workplace: How to Select for, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations (pp. 1-13). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
http://www.eiconsortium.org/reprints/ei_issues_in_paradigm_building.html
Hagh Ranjbar f, Kakavand A, & Bermas H. (2011). Resilency and life quality in mothers of children with mental retradation. Journal of Health Psychology, 1(1), 177-187. https://www.sid.ir/paper/242670/fa (In Persian)
Hen, M., & Goroshit, M. (2014). Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: A comparison between students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47(2), 116-124. https://doi.org/10.1177/0022219412439325
Homaei, R., & Pooyanmehr, M. (2018). The relationship between health promoting life styles and sleep quality with social adjustment and life expectancy among elderly. Aging Psychology3(4), 271-280. https://jap.razi.ac.ir/article_847.html (In Persian)
Inzalicht, M., Aronson, j., Good, C., & McKay, L. (2006). A particular resilience to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology, 42(3). 323-336. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.05.005
Issacson, B. (2002). Characteristics and enhancement of resiliency in young people. A Research paper for master of Science Degree with major in guidance and counseling, university of Wisconsin-stout. http://digital.library.wisc.edu/1793/40465
Javadi R, Parro D. (2009). The relationship between emotional intelligence and resilience in students at university of social welfare science and rehabilitation. Etiadpajoohi, 2(8), 69-82. http://etiadpajohi.ir/article-1-439-fa.html (In Persian)
Jih, C. S., Sirgo, V. I., & Thomure, J. C. (1995). Alcohol consumption, Locus of control, and self-esteem in high school and college students. Journal of Psychological Reports, 76(3), 851-859. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.76.3.851
Keshavarz Afshar, H., & Mirzaee, J. (2018). Role of social adjustment, emotional intelligence and motivational strategies in academic anxiety among students. Counseling Culture and Psycotherapy9(34), 211-238. https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804 (In Persian)
Kia, A., & Heydari, A. (2016). The relationship between emotional intelligence and academic achievement among students. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development)11(1), 53-72. https://doi.org/10.22055/qjsd.2016.12519 (In Persian)
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling (2nd Eds.). New York: Guilford.
Kowalkowska, E., Sygit, K., & Sygit, M. (2015). Emotional intelligence vs. health behaviour in selected groups in late adulthood. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 22(2), 338–343. https://doi.org/10.5604/12321966.1152092
Kuftyak, E. (2015). Resilience and Adaptation of Adolescents. In Z. Bekirogullari, & M. Y. Minas (Eds.), Health and Health Psychology - icH&Hpsy 2015, Vol. 5. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 59-63). Future Academy. https://doi.org/10.15405/epsbs.2015.07.7
Kumpfer, K. L. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The resilience framework. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: Positive life adaptations (pp. 179–224). Kluwer Academic Publishers.
Li, Y., Cao, F., Cao, D., & Liu, J. (2015). Nursing students’ post-traumatic growth, emotional intelligence and psychological resilience. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(5), 326–332. https://doi.org/10.1111/jpm.12192
Mahmoodi Kahriz, B., Bagherian, F., & Heidari, M. (2014). The role of self-regulation in social adjustment of students. Journal of Developmental Psychology10(40), 383-392. https://jip.stb.iau.ir/article_512188.html (In Persian)
Malinauskas, R., Dumciene, A., Sipaviciene, S., & Malinauskiene, V. (2018). Relationship between emotional intelligence and health behaviours among university students: The predictive and moderating role of gender. BioMed Research International, 7058105. https://doi.org/10.1155/2018/7058105
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychology, 56(3), 227-238. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.56.3.227
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New York: Basic Books.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2012). Applied multivariate research (design and interpretation) (H. Pasha Sharifi, V. Farzad, S. Rezakhani, H. R. Hassanabadi, B. Izanlo, & M. Habibi, Trans). Tehran: Roshd (Original work published 2006). (In Persian)
Michaeli Manee, F. (2010). An investigation of correlation adaptation to college and social-emotional intelligence in Urmia university freshman: Psychological hardness role. Counseling Research and Development, 9(35), 101-132. https://www.sid.ir/paper/70050/fa (In Persian)
Mohebi, S., Shokri, O., & Pourshahriar, H. (2018). Effect of resilience education on cognitive appraisals, coping and emotions. Journal of Developmental Psychology15(57), 83-99. https://jip.stb.iau.ir/article_545697.html (In Persian)
Mohtarami, S., & Alizadeh, M. (2016). The relationship between social adjustment and stress resilience: the mediating role of emotional intelligence in adolescents. National conference of knowledge and technology of psychology, educational sciences and comprehensive psychology of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/591522 (In Persian)
Newman, T., & Blackburn, S. (2002). Transitions in the lives of children and young people: resilience factors, Edinburgh: Scottish Executive Education Department. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED472541.pdf
Neymotin, F., & Nemzer, L. R. (2014). Locus of control and obesity. Frontiers in Endocrinology, 5, 159. https://doi.org/10.3389/fendo.2014.00159
Parsamehr, M., & Heddat, E. (2017). The ‌Relationship ‌between ‌Emotional ‌Intelligence ‌and ‌Social ‌Adjustment ‌of ‌Students. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development)11(2), 65-94. https://doi.org/10.22055/qjsd.2017.12684 (In Persian)
Parsamehr, M., & Rasoulinezhad, S. P. (2015). The Study of the Relationship between Lifestyle and Social Health among People of Talesh City. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development)10(1), 35-66. https://doi.org/10.22055/qjsd.2015.11936 (In Persian)
Patel, V., & Goodman, A. (2007). Researching protective and promotive factors in mental health. International Journal of Epidemiology, 36(4), 703-707. https://doi.org/10.1093/ije/dym147
Pender, N. J. (1982). Health promotion in nursing practice. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796847909248
Punia, S. H., & Sangwan, S. (2011). Emotional intelligence and social adaptation of school children. Journal of Psychology, 2(2), 83-87. https://doi.org/10.1080/09764224.2011.11885466.
Rezaee, Z., Esmaeili, M., & Tabaeian, S. R. (2016). The influence of group training of health promoting life style on vitality, pleasure and social adjustment among women with type II Diabetic in Isfahan City. Jundishapur Scientific Medical Journal15(5), 581-590. https://jsmj.ajums.ac.ir/article_46910.html (In Persian)
Sabri, M., Fouladchang, M., Mohammadi Dahaghani, M., & Golzar, H. R. (2015). The relationship between family communication patterns dimensions and resilience in high school students: Ediating role of emotional intelligence. Psychological Methods and Models5(18), 109-128. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1393.5.18.7.3 (In Persian)
Safavi, M., Mousavi Lotfi, S. M., & Lotfi, R. (2010). Correlation between emotional intelligence and socio-emotional adjustment in pre-university girl students in Tehran in 2008. Pajoohandeh, 14(5), 255-261. http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-823-fa.html (In Persian)
Salovey, P., Stroud, L. R., Woolery, A., & Epel, E. S. (2002). Perceived emotional intelligence, stress, creativity and symptom reports: Further exploration using trait Meta mood scale. Psychology and Health, 17(5), 611–627. https://doi.org/10.1080/08870440290025812
Samani, S., Jokar, B., & Sahragard, N. (2007). Effects of resilience on mental health and life satisfaction. IJPCP, 13(3), 290-295. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-275-fa.html (In Persian)
Seevers, R., & Jones-Blank, M. (2008). The effects of social skills training on social skill development and on student behavior. National Forum of Special Educational Journal, 19(1), Online Submission. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED499237.pdf
Shahi, Z., & Ojinejad, A. (2014). Effectiveness of training methods solution focused therapy to increase girl's adolescence Social adjustment and resolve crises identity. Quarterly Journal of Woman and Society5(17), 21-40. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088566.1393.5.17.2.6 (In Persian)
Shahriaripoor, R., Najafi, S., Moradi, F., Bidokhti, A., & Zolfaghari, A. (2015). Presenting a model of the role of spiritual experiences and emotional intelligence on students’ resilience (Case study: Semnan University students). Journal of Culture in Islamic University, 6(1), 116-134. https://www.sid.ir/paper/501111/fa (In Persian)
Sharifi, M., Fathabadi, J., Shokri, O., & Pakdaman, S. (2019). The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education. Research in School and Virtual Learning7(1), 9-24. https://doi.org/10.30473/etl.2019.6051 (In Persian)
Sheikhol Eslami, R., & Hassannia, S. (2021). The mediating role of emotional intelligence on the causal relationship between parental meta-emotion and child resiliency. Journal of Family Psychology2(1), 71-82. https://www.ijfpjournal.ir/article_245506.html (In Persian)
Shokri, O., Tamizi, N., Poorshahriar, H., Abdollahpoor, M., Akhavi, Z., & Lavvaf, H. (2015). Psychometric features of the second version of the health-promoting lifestyle profile in students. Educational Measurement Quarterly, 6(21), 41-60.  https://doi.org/10.22054/jem.2015.3900 (In Persian)
Slomowski, C., & Dunn, J. (1996). Young children’s understanding of other people’s feeling and beliefs. Child Development62, 1336-1352. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1991.tb01610.x
Soltani Delgosha, M., Rokni, A., Emrani, L., & Seyedan, S. (2017). Fourth International Conference on Psychology, Education and Social Studies. https://civilica.com/doc/662937 (In Persian)
Soltani Delgosha, M., Rukni, A., Omrani, L., & Seidan, S. A. (2017). Comparison of emotional intelligence and resilience of women and men. Fourth International Conference on Psychology. Education and Social Studies, 29 Jun 2017, Tbilish- Georgia. (In Persian)
Soltanifar, A. (1997). Emotional intelligence. Quarterly Journal of Principles of Mental Health, 9(35), 83-84. https://www.sid.ir/paper/443639/fa (In Persian)
Sousa, P., Gaspar, P., Fonseca, H., Hendricks, C., & Murdaugh, C. (2015). Health promoting behaviors in adolescence: validation of the Portuguese version of the adolescent lifestyle profile. Journal de Pediatria, 91(4), 358-365. https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.09.005
Tamannaeifar, M., & Leis, H. (2015). The relationship between emotional intelligence, self-efficancy, social support and adjustment in students. Journal of Modern Psychological Researches10(39), 25-52. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4067.html (In Persian)
Tavakoli, M., & Emadi, Z. (2015). The Relationship between health-promoting lifestyle, mental health, coping styles and religious orientation among Isfahan University students. Journal of Research in Behavioural Sciences, 13(1), 64-78. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1394.13.1.7.2 (In Persian)
Tome, G., Matos, M. G., Camacho, I., Simoes, C., & Diniz, J. A. (2012). Protuguese adolescents: The importance of parents and peer group in positive health. The Spanish Journal of Psychology, 15(3), 1315-1324. https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n3.39417
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320-333. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320
Walker, H. M., Kavanagh, K., Stiller, B., Golly, A., Severson, H. H., & Feil, E. G. (1998). First step to success: An early intervention approach for preventing school antisocial behavior. Journal of Emotional and Behavioral Disorders6(2), 66-80. https://psycnet.apa.org/record/2002-01577-008
Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1987). The health-promoting lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nursing Research, 36(2), 76-81. https://psycnet.apa.org/doi/10.1097/00006199-198703000-00002
Weitz, R. (1989). Uncertainty and the lives of persons with AIDS. Journal of Health and Social Behavior, 30(3), 270-281. https://doi.org/10.2307/2136960
Wintre, M. G., Gates, S., Pancer, W. M., Pratt, M. S., Polivy, J., Birnie-Lefcovitch, S., & Adams, G. (2009). The student perception of university support and structure scale: Development and validation. Journal of Youth Studies, 12(3), 289-306. https://doi.org/10.1080/13676260902775085
Wong, S., & Ang, R. P. (2007). Emotional competencies and maladjustment in Singaporean adolescents. Personality and Individual Differences, 43(8), 2193-2204. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.06.033
Yarmohammadian, A., & Sharafirad, H. (2011). Analysis of relationship between emotional intelligence and social adjustment in teenager male students. Journal of Applied Sociology22(4), 35-50. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1390.22.4.3.5 (In Persian)
Zaki, M. (2010). Adaptation to university and its relationship with social support; a case study: the students of Isfahan University. Youths, Culture and Society Research, 8(4), 107-130. https://www.sid.ir/paper/144781/fa (In Persian)