رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و جهت‌گیری هدف اجتماعی با نارضایتی بدنی در دانش‌آموزان دختر: نقش میانجی هیجان‌های اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر آزمون نقش میانجی‌گری هیجان‌های اخلاقی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و جهت‌گیری هدف اجتماعی با نارضایتی بدنی بود. روش: طرح پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری و جامعه آماری آن شامل دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود که از این میان 250 نفر با استفاده از فرمول کوکران از دانش‌آموزان متوسطه مدارس شهر بناب به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسش‌نامه نارضایتی بدنی، مقیاس گرایش به گناه و شرم، جهت‌گیری هدف اجتماعی و پرسش‌نامه خود تعیین گری بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش‌های مدل معادلات ساختاری و آزمون سوبل انجام گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که روابط بین اکثر متغیرهای پژوهش معنی‌دار است و بالاترین میزان میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر نارضایتی از بدن و پایین‌ترین میزان میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر هدف اجتماعی اجتنابی است. تمامی ضرایب مسیر معنادار هستند چرا که P محاسبه شده کمتر از مقدار 001/0 است، تنها مسیر اجتنابی به احساس گناه نیز در سطح 01/0 معنادار است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند برای مشاوران و متخصصین بالینی در حل مشکلات تصویر بدن دختران کاربرد فراوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Basic Psychological Needs and Social Goal Orientation with Body Dissatisfaction in Female Students: The Mediating Role of Moral Emotions

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • rahim badri 2
  • shahram vahedi 1
  • Sahar Nobari 1
1 University of Tabriz
2 educational psychology, education Faculty
چکیده [English]

Abstract
Aim: The current research aimed to examine the mediating role of moral emotions in the association between basic psychological needs and social goal orientation with body dissatisfaction. Methods: This research employed a correlational design and utilized a structural equation model. The statistical population consisted of high school female students, with a sample of 250 selected using Cochran's formula through a multi-stage cluster random sampling method in Benab City. The research utilized measurement tools including the Body Dissatisfaction Questionnaire, Guilt and Shame Experience Scale, Achievement Goal Orientation Scale, and Self-Determination Scale. Direct and indirect paths of the research model were examined using the structural equation model and the Sobel test. Findings: The results indicated significant relationships between most research variables. The highest mean and standard deviation was associated with the body dissatisfaction variable, while the lowest mean and standard deviation were linked to the avoidant social goal variable. The subscale of shame and guilt was identified as a significant mediator in the relationship between basic psychological needs and social goal orientation with body dissatisfaction. All path coefficients were significant,. Conclusion: The findings of this study hold potential for counselors and clinical experts in addressing body image issues among adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Emotions
  • Basic Psychological Needs
  • Social Goal Orientation
  • and Body Dissatisfaction