اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر ارتقاء کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پسر با علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند بود که در سال تحصیلی 1402-1401 در مدارس شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه، به روش نمونه‌گیری هدفمند 30 دانش‌آموز که علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند داشتند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگماری شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه، برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند (SCT) و پرسشنامه مهارت‌های اجرایی (ESQ-R) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سه مولفه برنامه‌ریزی، تنظیم هیجان و مدیریت زمان تاثیر معنادار دارد (05/0>p). اما تاثیر معناداری بر مولفه‌های سازماندهی و تنظیم رفتار بدست نیامد. بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) روشی کارآمد در بهبود برنامه‌ریزی، تنظیم هیجان و مدیریت زمان دانش‌آموزان با علائم ضرب‌آهنگ شناختی کند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) On Improving the Executive Functions of Students with Sluggish Cognitive Tempo

نویسندگان [English]

  • karim abdolmohammadi 1
  • Asgar Alimohamadi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on improving the executive functions of students with sluggish cognitive tempo. The study was a semi-experimental method based on pre-test and post-test design with a control group. The population of the study included all male students with sluggish cognitive tempo who were in the schools of Tabriz in 2022-2023. From this population, 30 students with sluggish cognitive tempo were selected by purposeful sampling and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group received mindfulness-based cognitive therapy program in 12 sessions. sluggish cognitive tempo questionnaire (SCT) and executive skills questionnaire (ESQ-R) were used to collect data. The results showed that the mindfulness-based cognitive therapy had a significant effect on the three component of planning, emotion regulation and time management (p<0.05). But there was no significant effect on the component of organization and behavior regulation. Therefore, it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) is an efficient method in improving planning, emotion regulation and time management of students with sluggish cognitive tempo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Executive Functions
  • Sluggish Cognitive Tempo