اثر بخشی درمانی تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم بر علایم افسردگی و توجه افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی( MDD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران

2 دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر ((tDCS بر علایم افسردگی و توجه افراد مبتلا به اختلال افسردگی بود.
مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی، از نوع نیمه تجربی در قالب پیش آرمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان بزرگسال دارای علایم افسردگی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 24 نفر ((12 نفر گروه آزمایش(5 زن و 7 مرد) و 12 نفر گروه کنترل(6 زن و 6 مرد) از افراد دارای علایم افسردگی بود، که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) و آزمون عملکرد پیوسته رازولد (CPT) استفاده شد. سپس بعد از اعمال مداخله 10 جلسه ای تحریک الکتریکی مستقیم مغز ( (tDCS بر روی گروه آزمایش، مجددا همان آزمون ها را به عنوان پس از آزمون تکمیل کردند. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری ( مانکوا ) و نسخه 26 نرم افزار (SPSS) تجزیه و تحلیل شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transcranial Direct Current Simulation (tDCS) on Depressive Symptoms and focused Attention of Depressive Patients(MDD)

نویسندگان [English]

  • parisa khany kahkesh 2
  • Iran Davoody 3
1
2 MSc student of clinical psychology in shahid chamran university of Ahvaz
3 assistant professor of psychology in shahid chamran university of Ahvaz
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the effectiveness of TDCS-based treatment on symptoms of depression and attention in patients with depression.
methods: The design of the present study was based on a practical purpose, semi-experimental type in the form of a pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study included all adult men and women with symptoms of depression who presented to psychological and psychiatric clinics in Ahvaz. The study sample consisted of 24 people, including 12 people in the experimental group (5 females and 7 males), and 12 people in the control group, (6 females and 6 males), who were randomly selected. The Beck Depression Inventory (BDI), and the Rozold Continuous Performance Test (CPT) were used to collect data. Then, after 10 sessions of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) in the experimental group, they again underwent the same tests as the post-test. Data were analyzed using statistical multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and software version 26 (SPSS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Direct Current Stimulation
  • Major Depressive Disorder
  • Attention