پیش‌بینی خیانت زناشویی براساس حسادت عاشقانه و خشونت علیه همسر با نقش تعدیل‌گری جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، واحد بین الملل، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه روا‌‌ن‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی خیانت زناشویی براساس حسادت عاشقانه و خشونت علیه همسر با نقش تعدیل‌گری جنسیت بود. طرح پژوهش برحسب هدف، همبستگی از نوع رگرسیون و برحسب گردآوری اطلاعات، پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل همۀ افراد متأهل ساکن شهرستان شیراز در سال 1400 بود که در این میان نمونه‌ای به حجم ۱۹7 نفر شامل 108 مرد و 89 زن به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به مقیاس حسادت چندبعدی (MJS)، پرسشنامۀ تجربۀ همسرآزاری (QMWA) و مقیاس خیانت (IS) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با نرم‌افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد هم متغیر خشونت علیه همسر و هم حسادت عاشقانه می‌توانند خیانت زناشویی را به شکل مثبت و معنی‌دار پیش‌بینی کنند (01/0p<). همچنین از طرف دیگر نتایج مشخص کرد نقش جنسیت را می‌توان به‌عنوان یک متغیر تعدیل‌گر در رابطۀ خیانت زناشویی با خشونت علیه همسر و حسادت عاشقانه تأیید کرد. به‌طورکلی مطابق نتایج، حسادت عاشقانه و خشونت علیه همسر می‌توانند پیش‌بینی‌کننده‌هایی قوی برای خیانت زناشویی باشند. این در حالی است که جنسیت می‌تواند در این رابطه نقش تعدیل‌گر ایفا کند. مردان نسبت به زنان واریانس بالاتری از خیانت زناشویی را تبیین می‌کنند که می‌تواند بیانگر این باشد که مردان مقاومت کمتری از زنان در گزارش خیانت زناشویی دارند؛ زیرا خیانت زناشویی مردان از نظر اجتماعی پذیرفته‌شده‌تر از خیانت زناشویی زنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Infidelity based on Romantic Jealousy and Violence against Intimate Partner with a Moderating Role of Gender

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Noorbakhsh 1
  • Mehdireza Sarafraz 2
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, International Branch, Shiraz, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The current study examined the relationship between romantic jealously and intimate partner violence as predictors of marital infidelity, with gender serving as a moderating factor. The research design employed in this study was correlational and utilized regression; data collection was conducted through a survey. In 2021, the population of Shiraz city consisted of all married individuals who were residents. Purposive sampling was utilized to select a sample of 197 individuals, of which 89 were women and 108 were males. The participants completed the Multidimensional Jealousy Scale (MJS), Questionnaire to Measuring Wife Abuse (QMWA), and the Infidelity Scale (IS). The data were subjected to analysis utilizing the Pearson correlation coefficient and SPSS-26 software for regression. Positive and significant predictive power (p<0/01) was found for both romantic resentment and violence against an intimate partner in relation to marital infidelity, according to the study’s findings. On the other hand, findings indicated that gender can be substantiated as a moderating factor in the correlation between intimate partner violence, marital infidelity, and romantic jealously. In general, the findings suggested that romantic jealously and intimate partner violence could serve as robust indicators of marital infidelity. Nevertheless, gender may exert a moderating influence on this matter. The fact that males account for a greater proportion of the variance in marital infidelity than women may suggest that men are less reluctant to disclose such affairs. It can be argued that marital infidelity among males is generally more socially acceptable than that of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Marital Infidelity
  • Romantic Jealousy
  • Violence against Intimate Partner
منابع
خسروی، ا.، حیدرنیا، ا.، و نظیفی، م. (1398). نقش نگرش مذهبی در نگرش به خیانت زناشویی با میانجی‌گری بهزیستی ذهنی در زنان متأهل. پژوهشنامۀ روان‌شناسی مثبت. 5(3)، 28-13. https://doi.org/10.22108/ppls.2020.116388.1703
رحیمی، چ.، و صنعت‌نما، م. (1400). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حسادت چندبعدی در نمونۀ ایرانی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی. 20(100)، 510-503. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.100.7.0
سامی، ع.، نظری، ع.م.، محسن‌زاده، ف.، و طاهری، م. (1394). روابط چندگانۀ سبک‌های دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی با پیمان‌شکنی زناشویی. فصلنامۀ فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. 9(29)، 93-79. https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201651.html?lang=fa
شفیعی، ز.، و اعتمادی، ع. (1396). پیش‌بینی میل به خیانت براساس حسادت عاشقانه و هیجان‌خواهی در زنان متأهل. مجلۀ اصول بهداشت روانی. 20(2)، 100-93. https://doi.org/10.22038/jfmh.2018.10462
علی‌پور، ف.، رفیعی، ح.، علیار، ع.، و بهرامی، م. (1398). ساخت و رواسازی فرم کوتاه پرسشنامۀ تجربۀ همسرآزاری. رفاه اجتماعی. 19(72)، 154-131. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3258-fa.html
کلانتری، ف.، و مرارت، م. (1398). رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود و پیمان‌شکنی زناشویی از طریق میانجی‌گری باورهای غیرمنطقی در دانشجویان متأهل. مجلۀ دستاوردهای روان‌شناختی. 26(1)، 232-211. https://doi.org/10.22055/psy.2019.25013.2013
وطن‌خواه، م.، اکبری شایه، ی.، دلاور م.، ریاحی، ف.، و پاک، س. (1393). نقش تعدیل‌گر روان‌رنجورخویی و سازگاری در رابطۀ هیجان‌خواهی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۲۲(۱)، 70-64. http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1337-fa.html
 
 
References
Alipoor, F., Rafie, H., Aliyar, A., & Bahrami, M. (2019). Development and validation of a short form questionnaire to measuring wife abuse. Refahj19(72), 131-154. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3258-fa.html (In Persian)
Alipour, F., Rafie, H., Aliyar, A., & Bahrami M. (2019). Development and validation of a short form questionnaire to measuring wife abuse. Social Welfare Quarterly, 19(72), 131-154. http://dx.doi.org/10.29252/refahj.19.72.131 (In Persian)
Allen, E. S., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Markman, H. J., Williams, T., Melton, J., & Clements, M. L. (2008). Premarital precursors of marital infidelity. Family Process47(2), 243-259. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2008.00251.x
Almeida, T. D. (2012). O ciúme romântico atua como uma profecia autorrealizadora da infidelidade amorosa? Estudos de Psicologia (Campinas)29, 489-498. https://doi.org/10.1590/S0103-166X2012000400004
Almeida, T. D., & Lourenço, M. L. (2011). Ciúme romântico: um breve histórico, perspectivas, concepções correlatas e seus desdobramentos para os relacionamentos amorosos. Revista de Psicologia, 2(2), 18-32. http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/17548
Almeida, T. D., & Schlösser, A. (2014). Romantic jealousy and love infidelity correlations. Current Urban Studies2(3), 212-219. http://dx.doi.org/10.4236/cus.2014.23021
Alves, M. L. B. M. (2018). Physical attractiveness: Sexual satisfaction, promiscuity and infidelity. Master Thesis in Psychology. University of Minho, Portugal. https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/53282
Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology15(4), 735–749. https://doi.org/10.1037//0893-3200.15.4.735
Bevan, J. L., & Hale, J. L. (2006). Negative jealousy-related emotion rumination as consequences of romantic partner, cross-sex friend, and sibling jealousy expression. Communication Studies57(4), 363-379. https://doi.org/10.1080/10510970600945907
 Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in committed relationships I: A methodological review. Journal of Marital and Family Therapy31(2), 183-216. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01555.x
Brase, G. L., Adair, L., & Monk, K. (2014). Explaining sex differences in reactions to
relationship infidelities: Comparisons of the roles of sex, gender, beliefs,
attachment, and sociosexual orientation. Evolutionary Psychology, 12(1), 73–96. https://doi.org/10.1177/147470491401200106
Buss, D. M. (2018). Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in jealousy prove robust and replicable. Perspectives on Psychological Science13(2), 155-160. https://doi.org/10.1177/1745691617698225
Carpenter, C. J. (2012). Meta-analyses of sex differences in responses to sexual versus
emotional infidelity: Men and women are more similar than different. Psychology
of Women Quarterly, 36
(1), 25–37. https://doi.org/10.1177/0361684311414537
Dandurand, C. (2013). Jealousy, intimacy, and couple satisfaction: A romantic attachment perspective. Doctoral Thesis in Clinical Psychology. Faculty of Social Science, University of Ottawa (Canada). http://dx.doi.org/10.20381/ruor-3029
Delhomme, P., Chaurand, N., & Paran, F. (2012). Personality predictors of speeding in young drivers: Anger vs. sensation seeking. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour15(6), 654-666. https://doi.org/10.1016/j.trf.2012.06.006
Drigotas, S. M., & Barta, W. (2001). The cheating heart: Scientific explorations of infidelity. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 177–180. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00143
Drigotas, S. M., Safstrom, C. A., & Gentilia, T. (1999). An investment model prediction of dating infidelity. Journal of Personality and Social Psychology, 77(3), 509–524. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.3.509
Elphinston, R. A., & Noller, P. (2011). Time to face it! Facebook intrusion and the implications for romantic jealousy and relationship satisfaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking14(11), 631-635. https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0318
Feeney, J. A., & Noller, P. (2004). Attachment and Sexuality in Close Relationships. In J. H. Harvey, A. Wenzel, & S. Sprecher (Eds.), The handbook of sexuality in close relationships (pp. 183–201). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Fricker, J. (2006). Predicting Infidelity: The role of attachment styles, lovestyles, and the investment model. Doctoral thesis in Counselling Psychology. Melbourne, Australia: Swinburne University of Technology. Link
Garcia, J. R., Selterman, D., & Tsapelas, I. (2019). Motivations for extradyadic infidelity revisited. The Journal of Sex Research56(3), 273-286. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1393494
Gibbs, A., Dunkle, K., Ramsoomar, L., Willan, S., Jama Shai, N., Chatterji, S., Naved, R., & Jewkes, R. (2020). New learnings on drivers of men’s physical and/or sexual violence against their female partners, and women’s experiences of this, and the implications for prevention interventions. Global Health Action13(1), 1739845. https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1739845
Guerrero, L. K., & Eloy, S. V. (1992). Relational satisfaction and jealousy across marital types. Communication Reports5(1), 23-31. https://doi.org/10.1080/08934219209367540
Guerrero, L. K., Trost, M. R., & Yoshimura, S. M. (2005). Romantic jealousy: Emotions and communicative responses. Personal Relationships12(2), 233-252. https://doi.org/10.1111/j.1350-4126.2005.00113.x
Harris, C. R. (2002). Sexual and romantic jealousy in heterosexual and homosexual
adults. Psychological Science, 13(1), 7-12. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00402
Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women4(3), 262-290. https://doi.org/10.1177/1077801298004003002
Kalantari, F., & Merart, M. (2019). The relationship between personal attributes, attributional style and self distinctness with marital infidelity through irrational beliefs mediation. Psychological Achievements26(1), 211-232. https://doi.org/10.22055/psy.2019.25013.2013 (In Persian)
Kalantari, F., & Merart, M. (2019). the relationship between personal attributes, attributional style and self-distinctness with marital infidelity through irrational beliefs mediation. Psychological Achievements26(1), 211-232. https://doi.org/10.22055/psy.2019.25013.2013 (In Persian)
Kato, T. (2014). Testing the sexual imagination hypothesis for gender differences in response
to infidelity. BMC Research Notes, 7(1), 860. https://doi.org/10.1186/1756-0500-7-860
Khosravi, A., Heydarnia, A., & Nazifi, M. (2019). The role of religious attitude in attitude towards infidelity: the mediating role of subjective well-being. Positive Psychology Research5(3), 13-28. https://doi.org/10.22108/ppls.2020.116388.1703 (In Persian)
Khosravi, A., Heydarnia, A., & Nazifi, M. (2019). The role of religious attitude in attitude towards infidelity: The mediating role of subjective well-being. Positive Psychology Research5(3), 13-28. https://doi.org/10.22108/ppls.2020.116388.1703 (In Persian)
Kruger, D. J., Fisher, M. L., Fitzgerald, C. J., Garcia, J. R., Geher, G., & Guitar, A. E.
(2015). Sexual and emotional aspects are distinct components of infidelity and
unique predictors of anticipated distress. Evolutionary Psychological Science, 1,
44–51. https://doi.org/10.1007/s40806-015-0010-z
Labrecque, L. T., & Whisman, M. A. (2017). Attitudes toward and prevalence of
extramarital sex and descriptions of extramarital partners in the 21st century.
Journal of Family Psychology, 31(7), 952–957. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/fam0000280
Martínez-León, N. C., Peña, J. J., Salazar, H., García, A., & Sierra, J. C. (2017). A systematic review of romantic jealousy in relationships. Terapia Psicológica, 35(2), 203-212. https://psycnet.apa.org/doi/10.4067/s0718-48082017000200203
McAlister, A., Pachana, N., & Jackson, C. J. (2005). Predictors of young dating adults’ inclination to engage in extradyadic sexual activities: A multi‐perspective study. British Journal of Psychology96(3), 331-350. https://doi.org/10.1348/000712605X47936
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation. London: Sage publications.
Napoli, D. I., Procentese, F., Carnevale, S., Esposito, C., & Arcidiacono, C. (2019). Ending intimate partner violence (IPV) and locating men at stake: An ecological approach. International Journal of Environmental Research and Public Health16(9), 1652. https://doi.org/10.3390/ijerph16091652
Owlett, J. (2010). Understanding romantic jealousy: an analysis of both partners’ perspectives using an attribution framework. Thesis for the Degree Master of Art in Communication. University of Delaware. http://udspace.udel.edu/handle/19716/5911
Pfeiffer, S. M., & Wong, P. T. (1989). Multidimensional jealousy. Journal of Social and Personal Relationships, 6(2), 181–196. https://doi.org/10.1177/026540758900600203
Pichon, M., Treves-Kagan, S., Stern, E., Kyegombe, N., Stöckl, H., & Buller, A. M. (2020). A mixed-methods systematic review: infidelity, romantic jealousy and intimate partner violence against women. International Journal of Environmental Research and Public Health17(16), 5682. https://doi.org/10.3390/ijerph17165682
Rahimi, C., & Sanatnama, M. (2021). Psychometric properties of the multidimensional jealousy scale in an iranian sample. Journal of Psychological Science20(100), 503-510. http://psychologicalscience.ir/article-1-907-fa.html (In Persian)
Rahimi, C., & Sanatnama, M. (2021). Psychometric properties of the multidimensional jealousy scale in an Iranian sample. Journal of Psychological Science20(100), 503-510. http://psychologicalscience.ir/article-1-907-en.html (In Persian)
Rhoades, G. K., Kamp Dush, C. M., Atkins, D. C., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2011). Breaking up is hard to do: the impact of unmarried relationship dissolution on mental health and life satisfaction. Journal of Family Psychology, 25(3), 366. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0023627
Rodrigues, D., Lopes, D., & Pereira, M. (2017). Sociosexuality, commitment, sexual infidelity, and perceptions of infidelity: Data from the second love web site. The Journal of Sex Research54(2), 241-253. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1145182
Rokach, A., & Philibert-Lignières, G. (2015). Intimacy, loneliness & infidelity. The Open Psychology Journal, 8(1), 71-77. http://dx.doi.org/10.2174/1874350101508010071
Saltzman, L. E., Fanslow, J. L., McMahon, P. M., & Shelley, G. A. (1999). Intimate partner violence surveillance: Uniform definitions and recommended data elements. Version 1.0. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/7537/cdc_7537_DS1.pdf
Sami A., Mohsenzadeh F., & Taheri, M. (2015). Multiple relationships of attachment styles, personality dimensions and marital satisfaction with marital contract breaking. The Women and Families Cultural-Educational9(29), https://doi.org/10.22038/jfmh.2018.10462 (In Persian)
Sami, A., Nazari, A. M., Mohsenzadeh, F., & Taheri, M. (2014). Multiple relationships of attachment styles, personality dimensions and marital satisfaction with marital breach. The Women and Family Cultural-Educational, 9(29), 79-93. https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201651.html (In Persian)
Schmidt, S., Grossman, P., Niemann, L., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research57(1), 35-43. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7
Shafiee, Z., & Etemadi, O. (2018). Predicting desire to betrayal based on romance jealous and sensation seeking in married women. Journal of Fundamentals of Mental Health20(2), 93-100. https://doi.org/10.22038/jfmh.2018.10462 (In Persian)
Shafiee, Z., & Etemadi, O. (2018). Predicting desire to betrayal based on romance jealous and sensation seeking in married women. Journal of Fundamentals of Mental Health, 20(2), 121-130. https://doi.org/10.22038/jfmh.2018.10462 (In Persian)
Tagler, M. J., & Jeffers, H. M. (2013). Sex differences in attitudes toward partner
infidelity. Evolutionary Psychology, 11(4), 821–832. https://doi.org/10.1177/147470491301100407