اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و استرس ادراک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 دانشیار گروه تخصصی قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و استرس ادراک شده افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب انجام شد. پژوهش حاضر کمی از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستان‌های قلب شهرستان همدان در فصل بهار سال 1402 تشکیل دادند. در این پژوهش تعداد 27 بیمار مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (14 بیمار در گروه آزمایش و 13 بیمار در گروه گواه). بیماران حاضر در گروه آزمایش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را طی 8 هفته در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1994) و پرسشنامه استرس ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983) استفاده شد. داده‌های حاصل با تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی (0001>P؛ 56/0=Eta؛ 11/32=F) و استرس ادراک شده (0001>P؛ 65/0=Eta؛ 67/46=F) افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on the Quality of Life and Perceived Stress Of People With Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • azam ashori 1
  • hamzeh ahmadian 2
  • shahram homayonfar 3
1 PhD student in general psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Cardiology, Echocardiography Fellowship, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on the quality of life and perceived stress of people with coronary heart disease. The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of this study included patients with coronary heart disease referred to the heart center in Hamadan in the spring season of 2023. 27 Patient with coronary heart disease were selected through voluntarily sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (14 patients in the experimental group and 13 patients in the control group). The patients in the experimental group received mindfulness-based cognitive therapy during 8 weeks in 8 sessions of 90 minutes. The applied questionnaires in this study included quality of life questionnaire (World Health Organization, 1994) and perceived stress Questionnaire (Cohen et al, 1983). The data from the study were analyzed through repeated Mixed ANOVA via SPSS23 statistical software. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has significant effect on the quality of life (F=32.11; Eta=0.56; P<0001) and perceived stress (F=46.67; Eta=0.65; P<0001) of the people with coronary heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • quality of life
  • perceived stress
  • coronary heart disease