اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به اضطراب کرونا در زمان اپیدمی بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، موسسه آموزش عالی امین فولادشهر، فولادشهر، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نائین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به اضطراب کرونا در زمان اپیدمی بیماری صورت پذیرفت. این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری سه‌ماهه انجام شد. جامعۀ آماری شامل افراد مبتلا به اضطراب کرونا بودند که در تابستان 1400 برای دریافت مشاوره تلفنی با مراکز مشاوره شهر اصفهان تماس گرفته بودند. از بین جامعۀ آماری 33 نفر (19 زن و 14 مرد) به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را طی دو ماه دریافت کردند. پرسشنامه‌ها شامل مقیاس استرس ادراک‌شده (PSS)، پرسشنامۀ بهزیستی روان‌شناختی (PWBQ) و پرسشنامۀ اضطراب کرونا (CDAS) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته با نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده (0001>P؛ 59/0=Eta؛ 99/44=F) و بهزیستی روان‌شناختی (0001>P؛ 68/0=Eta؛ 28/66=F) مبتلایان به اضطراب کرونا تأثیر داشته است. براساس یافته‌ها، روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با بهره‌گیری از تکنیک‌های نگرش ذهن‌آگاهانه، فعالیت‌های ذهن‌آگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل‌ساز و تمرینات تنفس می‌تواند به عنوانی روشی مؤثر در جهت کاهش استرس ادراک‌شده و بهبود بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به اضطراب کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Mindfulness-Based Psychotherapy on the Perceived Stress and Psychological Wellbeing in the Patients with Corona Anxiety in the Pandemic Perioded Psychotherapy on the Perceived Stress and Psychological Wellbeing in the Patients with Corona Anxiety in the Pandemic Period

نویسندگان [English]

  • Tahereh Bakhshandeh Amnieh 1
  • Zohreh Reisi 2
  • Zohreh Ranjbarkohan 3
  • Hassan Khoshakhlagh 4
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Amin Fooladshahr Institute of Higher Education, Fooladshahr, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the effectiveness of mindfulness-based psychotherapy during the COVID-19 pandemic on the psychological well-being and perceived tension of patients diagnosed with Corona anxiety pandemic. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and three-month follow-up period. The study's statistical population comprised individuals referred to telephone counseling centers in the city of Isfahan in 2021 due to Corona anxiety. An intentional and random selection process was employed to allocate 33 individuals (19 women and 14 men) into the experimental and control groups. Over the course of two months, individuals in the experimental group were engaged in mindfulness-based psychotherapy. The applied questionnaires included Perceived Stress Scale (PSS(, Psychological Wellbeing Questionnaire (PWBQ) and the Corona Anxiety Questionnaire (CDAS). The data were analyzed through mixed ANOVA method via SPSS-23 software. The results showed that mindfulness-based psychotherapy has been effective on the perceived stress (F=44.99; Eta=0.59; P<0001) and psychological wellbeing (F=66.28; Eta=0.68; P<0001) in the patients with Corona anxiety. According to the findings of the present study, mindfulness-based psychotherapy can be applied as an effective method to decrease perceived stress and improve psychological wellbeing in the patients with Corona anxiety through employing techniques such as mindful attitude, mindful activities, addressing problem-making feelings and emotions and breathing exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Anxiety
  • Mindfulness-Based Psychotherapy
  • Perceived Stress
  • Psychological Wellbeing
اصلی‌آزاد، م.، خاکی، س.، و فرهادی، ط. (1400). اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19. مجلۀ دست‌آوردهای روان‌شناختی. 28(2)، 20-1. https://doi.org/10.22055/psy.2021.35651.2620
اصلی آزاد، م.، منشئی، غ.، و قمرانی، ا. (1398). تأثیر درمان ذهن‌آگاهی بر تحمل ابهام و درآمیختگی فکر و عمل مبتلایان به اختلال وسواس بی‌اختیاری. فصلنامۀ سلامت روان. 6(1)، 88-77. http://childmentalhealth.ir/article-1-466-fa.html
آقابابایی، س.، و تقوی، م. (1398). اثربخشی آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان اوتیسم و علائم کودکان. روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 6(6)، 100-88. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1398.6.6.7.7
بیانی، ع. ا.، محمدکوچکی، ع.، و بیانی، ع. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی. 14(2)، 151-146. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-464-fa.html
بیگلری، ف.، اصلی‌آزاد، م.، و سنگتراشانی، س. ع. (1401). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس. فصلنامۀ دستاوردهای روان‌شناختی. 29(2)، 90-69. https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807
رنجبران، ر.، علی‌اکبری دهکردی، م.، صفاری‌نیا، م.، و علی‌پور، ا. (1399). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرزندگی، بهزیستی روان‌شناختی و فشارخون زنان مبتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی. سلامت جامعه. 14(2)، 77-66. https://doi.org/10.22123/chj.2020.223029.1466
سعادت، س.، اصغری، ف.، و جزایری، ر. (1394). رابطۀ خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادراک‌شده، راهبردهای مقابله‌ای و حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان دانشگاه گیلان. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 15(12)، 78-67. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3531-fa.html
طالبی، م. (1400). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان اضطراب و شادی و ذهن‌آگاهی در پرستاران. مجلۀ مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 29(2)، 136-126. http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2215-fa.html
عباس مفرد، ح.، خلعتبری، ج.، ملیحی الذاکرینی، س.، محمدی شیرمحله، ف.، و شفتی، و. (1400). تحلیل معادلات ساختاری در رابطۀ تعارضات زناشویی و امنیت عاطفی با استرس ادراک‌شده و نگرانی‌های دوران بارداری و شاخص‌های زیستی با واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در زنان باردار. پژوهشنامۀ زنان. 12(35)، 127-99. https://doi.org/10.30465/ws.2020.33412.3154
عباسی، ع.، آقایی جشوقانی، ا.، و ابراهیمی مقدم، ح. (1399). اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 63(5)، 2756-2745. https://doi.org/10.22038/mjms.2021.17348
علی‌پور، ا.، قدمی، ا.، علی‌پور، ز.، و عبداله زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب کرونا (CDAS) در نمونۀ ایرانی. روان‌شناسی سلامت. 8(4)، 175-163. https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756
فتحی، آ.، صادقی، س.، ملکی‌راد، ع. ا.، رستمی، ح.، و عبدالمحمدی، ک. (1399). تأثیر ابعاد سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت و بهزیستی روان‌شناختی در اضطراب کرونا (کووید-۱۹) در دانشجویان دانشگاه آزادشهر تبریز فروردین سال ۱۳۹۹. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اراک. 23(5)، 709-698. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17355338.1399.23.5.1.9
قرشی، پ.، تاجری، ب.، احدی، م.، و ملیح الزاکرینی، س. (1399). مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی و هیپنوتراپی بر استرس ادراک‌شدۀ بیماران دیابتیک نوع II. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 19(91)، 882-875. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.91.5.3
مظاهری، م.، آقایی، ا.، عابدی، ا.، و ادیبی، پ. (1399). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده در کولیت زخمی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 29(1)، 94-85. http://journal.gums.ac.ir/article-1-2249-fa.html
مقتدری، م.، صفاری‌نیا، م.، زارع، ح.، علی‌پور، ا.، و چیت‌ساز، ا. (1398). اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران پارکینسون. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 18(83)، 2221-2213. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.83.4.9
میکائیلی منیع، ف. (1389). بررسی وضعیت بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه ارومیه. مجلۀ افق دانش. 16(4)، 72-65.  http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-1036-fa.html
References
Abbasi, A., Aghaei Jashoughani, A., & Ebrahimi Moghadam, H. (2020). Effectiveness of metacognition therapy on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized anxiety. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences63(5), 2745-2756. https://doi.org/10.22038/mjms.2021.17348 (In Persian)
Abbas Mofrad, H., Khalatbari, J., Malihi Zakerini, S., Mohammadi Shirmahalleh, F., & Shafti, V. (2021). Analysis of structural equations in the relationship of marital conflicts and affective security with perceived stress and pregnancy worries and biological indexes with the mediation of psychological wellbeing in pregnant women. Womens Studies, 12(35), 99-127. https://doi.org/10.30465/ws.2020.33412.3154 (In Persian)
Aghababaei, S., & Taghavi, M. (2020). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on mothers' psychological well-being of children with Autism and reduction of symptoms these children. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 6(6), 88-100. http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.6.6.88 (In Persian)
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., & Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Health Psychology8(32), 163-175. https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756 (In Persian)
Asli Azad, M., Khaki, S., & Farhadi, T. (2021). Efficiency of Online Reality Therapy on Anxiety and psychological Distress in the Covid-19 Improved. Psychological Achievements28(2), 1-20. https://doi.org/10.22055/psy.2021.35651.2620 (In Persian)
Asli Azad, M., Manshaei, G., Ghamarani, A. (2019). The effect of mindfulness therapy on tolerance of uncertainty and thought-action fusion in patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Children Mental Health, 6(1), 83-94. http://childmentalhealth.ir/article-1-466-fa.html (In Persian)
Barnhofer, T. (2019). Mindfulness training in the treatment of persistent depression: can it help to reverse maladaptive plasticity? Current Opinion in Psychology, 28, 262-267. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.02.007
Bayani, A. A., Mohammad Koochekya, A., & Bayani, A. (2008). Reliability and Validity of Ryff’s Psychological Well-being Scales. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 14(2), 146-151. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-464-en.html (In Persian)
Biglari, F., Asli Azad, M., & Miri Sangtarashani, S. A. (2022). Efficacy of mindfulness-based cognition therapy on Covid-19 Anxiety and distress tolerance in the patients recovered from Corona Virus. Psychological Achievements, 29(2), 69-90. https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807 (In Persian)
Bernier Carney, K. M., Guite, J. W., Young, E. E, & Starkweather, A. R. (2021). Investigating Key Predictors of Persistent Low Back Pain: A Focus on Psychological Stress. Applied Nursing Research, 58, 151406. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2021.151406
Chen, L., Zhao, H., Razin, D., Song, T., Wu, Y., Ma, X., Aji, H., Wang, G., Wang, M., & Yan, L. (2021). Anxiety levels during a second local COVID-19 pandemic breakout among quarantined people: A cross sectional survey in China. Journal of Psychiatric Research, 135, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.12.067
Chen, Y., Zhang, X., Chen, S., Zhang, Y., Wang, Y., Lu, Q., & Zhao, Y. (2021). Bibliometric analysis of mental health during the COVID-19 pandemic. Asian Journal of Psychiatry, 65, 102846. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102846
Cho, J., Martin, P., Margrett, J., MacDonald, M., & Poon, L. W. (2011). The relationship between physical health and psychological well-being among oldest-old adults. Journal of Aging Research, 2011, Article ID 605041. https://doi.org/10.4061/2011/605041
Cohen, S., Kamarak, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal Health Social Behavior, 24(4), 385-396. https://doi.org/10.2307/2136404
Dierendonck, D. (2005). The construct validity of Ryff Scale of psychological well-being its extension with spiritual well-being. Personality and Individual Differences, 36(3), 629-643. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00122-3
Ejiri, M., Kawai, H., Kera, T., Ihara, K., Fujiwara, Y., Watanabe, Y., Hirano, H., Kim, H., & Obuchi, S. (2021). Exercise as a coping strategy and its impact on the psychological well-being of Japanese community-dwelling older adults during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study. Psychology of Sport and Exercise, 57, 102054. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102054
Exner-Cortens, D., Schwartz, K. D., McMorris, C., & Makarenko, E. (2021). Stress Among Asian Youth During COVID-19: Moderation by Educational, Spiritual, and Cultural Sources of Belonging. Journal of Adolescent Health, 70(3), 500–503. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.10.007
Fathi, A., Sadeghi, S., Maleki Rad, A. A., Rostami, H., Abdolmohammadi, K. (2020). Effect of health-promoting lifestyle and psychological well-being on anxiety induced by Coronavirus disease 2019 in non-medical students. Journal of Arak University Medical Science, 23(5), 698-709. http://dx.doi.org/10.32598/JAMS.23.COV.1889.2 (In Persian)
Ferreira-Garcia, R., Costa, M. A., Gonçalves, F. G., Nonohay, R. G., Nardi, A.E., Freire, R. C. R., & Manfro, G.G. (2021). Heart rate variability: A biomarker of selective response to mindfulness-based treatment versus fluoxetine in generalized anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 295, 1087-1092. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.121
Geva, N., & Defrin, R. (2018). Opposite Effects of Stress on Pain Modulation Depend on the Magnitude of Individual Stress Response. The Journal of Pain, 19(4), 360-371. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2017.11.011
Ghorashi, P., Tajeri, B., Ahadi, M., & Maliholzakerini, S. (2020). Comparison of effectiveness mindfulness & hypnotherapy on percieved stress in patients with diabetes disease. Journal of Psychological Science19(91), 875-882. http://psychologicalscience.ir/article-1-646-en.html (In Persian)
Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K., & Mack, D. A. (2002). Self-reported emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and the United States. International Journal of Psychology, 37(5), 297-308. https://doi.org/10.1080/00207590244000098
Hut, M., Glass, C. R., Degnan, K. A., & Minkler, T.O. (2021). The effects of mindfulness training on mindfulness, anxiety, emotion dysregulation, and performance satisfaction among female student-athletes: The moderating role of age. Asian Journal of Sport and Exercise Psychology, 1(2-3), 75-82. https://doi.org/10.1016/j.ajsep.2021.06.002
Jankovic, M., Sijtsema, J. J., Reitz, A. K., Masthoff, E. D., & Bogaerts, S. (2021). Workplace violence, post-traumatic stress disorder symptoms, and personality. Personality and Individual Differences, 168, 110410. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110410
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in contect: past, present, and future. clinical psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016
Kocovski, N. L., Fleming, J. E., Blackie, R. A., MacKenzie, M. B., & Rose, A. L. (2019). Self-help for social anxiety: randomized controlled trial comparing a mindfulness and acceptance-based approach with a control group. Behavior Therapy, 50(4), 696–709. https://doi.org/10.1016/j.beth.2018.10.007
Law, S., Leung, A. W., & Xu, C. (2020). Severe acute respiratory syndrome (SARS) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): From causes to preventions in Hong Kong. International Journal of Infectious Diseases, 94, 156-163. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.059
Mehdipour, F., Rafiepoor, A., & Hajializade, K. (2019). The effectiveness of mindfulness-based cognitive group therapy (mbct) in improving quality of life among patients with cancer. Iranian Journal of Health Psychology2(1), 125-134. https://doi.org/10.30473/ijohp.2020.35178.1004
Mahmud, S., Rahman, M., Hasan, M., & Islam, A. (2021). Does ‘COVID-19 phobia’ stimulate career anxiety?: Experience from a developing country. Heliyon, 7(3), eo6346. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06346
Marusak, H. A., Elrahal, F., Peters, C. A., Kundu, P., Lombardo, M. V., Calhoun, V. D., Goldberg, E. K., Cohen, C., Taub, J. W., & Rabinak, C. A. (2018). Mindfulness and dynamic functional neural connectivity in children and adolescents. Behavioural Brain Research, 336, 211-218. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.09.010
Mathur, S., Sharma, M. P., Balachander, S., Kandavel, T., & Reddy, J. (2021). A randomized controlled trial of mindfulness-based cognitive therapy vs stress management training for obsessive-compulsive disorder. Journal of Affective Disorders, 282, 58-68. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.082
Mazaheri, M., Aghaei, A., Abedi, A., & Adibi, P. (2020). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the perceived stress of patients with ulcerative colitis. Journal of Gilan Univerity of Medical Sciences, 29(1), 85-94. http://journal.gums.ac.ir/article-1-2249-en.html (In Persian)
Miller, C.J., & Brooker, B. (2017). Mindfulness programming for parents and teachers of children with ADHD. Complementary Therapies in Clinical Practice, 28, 108-115. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.05.015
Michaeli Manee, F. (2011). The Study of undergraduate students' psychological well-being status in Urmia University. Journal of Internal Medicine Today, 16(4), 65-72. http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-1036-en.html (In Persian)
Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., Alipour, A., & Chitsaz. A. (2019). Effectiveness of the mindfulness therapy on the life quality and psychological wellbeing of parkinson patients. Journal of Psychological Science18(83), 2213-2221. http://psychologicalscience.ir/article-1-364-en.html (In Persian)
Musella, K., DiFonte, M. D., & Flannery-Schroeder, E. (2021). The Roles of Mindfulness and Sleep Disturbance on the Relationship Between Avoidant Coping and Mental Health Symptoms During COVID-19. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 60(10), 228-232. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.09.308
Ngamije, J., & Yadufashije, C. (2020). COVID-19 pandemic against mental health services for genocide survivors during commemoration week in Rwanda. Heliyon, 6(10), eo5229. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05229
Nie, P., Wang, L., Dragone, D., Lu, H., Sousa-Poza, A., & Ziebarth, N. R. (2022). The better you feel, the harder you fall”: Health perception biases and mental health among Chinese adults during the COVID-19 pandemic. China Economic Review, 71, 101708. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101708
Ranjbaran, R., Aliakbari Dehkordi, M., Saffarinia, M., & Alipour, A. (2020). The effectiveness of mindfulness training on vitality, psychological well-being, and blood pressure in women with cardiovascular disease. Community Health Journal14(2), 66-77. https://doi.org/10.22123/chj.2020.223029.1466 (In Persian)
Repullo, J. R., & COVID-19 Advisory Commission of Spanish General Medical Council (2021). The medical profession in the face of the reactivation of the COVID-19 pandemic in Spain. Journal of Healthcare Quality Research, 36(1), 1-2. https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2020.11.002
Roychowdhury, D. (2021). Mindfulness practice during COVID-19 crisis: Implications for confinement, physical inactivity, and sedentarism. Asian Journal of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 108-115. https://doi.org/10.1016/j.ajsep.2021.09.004
Saadat, S., Asghari, F., & Jazayeri, R. (2015). The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support among students of University of Guilan. Iranian Journal of Medical Education, 15(12), 67-78. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3531-en.html (In Persian)
Servidio, R., Bartolo, M. G., Palermiti, A. L., & Costabile, A. (2021). Fear of COVID-19, depression, anxiety, and their association with Internet addiction disorder in a sample of Italian students. Journal of Affective Disorders Reports, 4, 100097. https://doi.org/10.1016/j.jadr.2021.100097
Silva, W. A. D., Brito, T. R. S., & Pereira, C. R. (2021). Anxiety associated with COVID-19 and concerns about death: Impacts on psychological well-being. Personality and Individual Differences, 176, 110772. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110772
Simonsson, O., Bazin, O., Fisher, S. D., & Goldberg, S. B. (2021). Effects of an eight-week, online mindfulness program on anxiety and depression in university students during COVID-19: A randomized controlled trial. Psychiatry Research, 305, 114222. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.114222
Swami, V., Horne, G., & Furnham, A. (2021). COVID-19-related stress and anxiety are associated with negative body image in adults from the United Kingdom. Personality and Individual Differences, 170, 110426. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110426
Talebi, M. (2021). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on anxiety, happiness and mindfulness in nurses. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 29(2), 126-136. http://dx.doi.org/10.30699/ajnmc.29.2.126 (In Persian)
Ye, B., Wu, D., Im, H., Liu, M., Wang, X., & Yang, Q. (2020). Stressors of COVID-19 and stress consequences: The mediating role of rumination and the moderating role of psychological support. Children and Youth Services Review, 118, 105466. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105466
Yu, Y., Yu, Y., & Li, B. (2021). Effects of mindfulness and meaning in life on psychological distress in Chinese university students during the COVID-19 epidemic: A chained mediation model. Asian Journal of Psychiatry, 53, 102211. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102211
Yuan, Y. (2021). Mindfulness training on the resilience of adolescents under the COVID-19 epidemic: A latent growth curve analysis. Personality and Individual Differences, 172, 110560. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110560