مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی و هیجان‌مدار بر مشکلات ازدواج و بخشش در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی و درمان هیجان‌مدار بر بخشش و مشکلات ازدواج در زنان متقاضی طلاق بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه گواه و مرحلۀ پیگیری بود. جامعۀ آماری شامل تمام زنان متقاضی طلاق با سابقۀ ازدواج زودهنگام (کمتر از هجده سال) در شهر اردبیل در سال 1399 بود. از این افراد 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه (هرکدام 15 نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بخشش بین‌فردی (25IF-) و پرسشنامۀ مشکلات ازدواج (MPQ) بود. مداخلات شامل جلسات درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی و درمان هیجان‌مدار در هشت جلسۀ 90 دقیقه‌ای بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم‌افزار SPSS نسخۀ 22 انجام شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی و درمان هیجان‌مدار هردو بر افزایش بخشش و کاهش مشکلات ازدواج در میان زنان متقاضی طلاق مؤثرند، اما اثربخشی درمان بازسازی عاطفی به‌طور معناداری بیشتر از درمان هیجان‌مدار است. با توجه به کم‌بودن میزان بخشش و زیادبودن مشکلات ازدواج در میان زنان متقاضی طلاق می‌توان از درمان‌های بازسازی عاطفی و هیجان‌مدار یا ترکیبی از این دو درمان برای بهبود میزان بخشش و کاهش مشکلات ازدواج بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Affective Reconstructive and Emotion-Focused Therapy in Marital Problems and Forgiveness in Women Who Filed for a Divorce

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Seifi Ghozlu 1
  • Esmaeil Sadri Damirchi 2
  • Ali Rezaei Sharif 2
  • Ali Sheykholeslami 2
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

 The aim of this study was to compare the efficacy of Affective Reconstructive and Emotional-Focused therapy with regard to marriage issues and forgiveness in women who filled for a divorce. The research method is applied in terms of purpose and semi-experimental research design is pre-test-post-test with a control group and follow-up stage. In 2021, the statistical population comprised all Ardabil women who filed for divorce and had a prior record of child marriage (less than 18 years). The population was purposively sampled to select 45 individuals, who were then randomly allocated into two groups of 15 (one for each group: experimental and control). The research instruments included the Interpersonal Forgiveness Scale (IF-25) and the Marriage Problems Questionnaire (PMQ). The interventions comprised eight 90-minute sessions per week, each centered on affective reconstruction and emotional-focused therapy. SPSS software version 22 was utilized to conduct the data analysis, which included multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and the Bonferroni post hoc test. The results showed that in women who filed for divorce, both affective reconstruction and emotional-focused therapy increased forgiveness and decreased marital problems; however, affective reconstruction therapy demonstrated a significantly greater degree of efficacy than emotional-focused therapy. Hence, in light of the elevated marital issues and diminished forgiveness rates observed among women who have filed for divorce, affective reconstruction and emotional-focused therapies, or a synergistic blend thereof, may be implemented to improve the forgiveness rate and mitigate marital problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Forgiveness
  • Marriage problems
  • Women
احتشام‌زاده، پ.، احدی، ح.، عنایتی، م. ص.، و حیدری، ع. (1389). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین‌فردی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 16(4)، 455-443. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1209-fa.html
اصغری، ف.، عیسی‌پور هفت‌خوانی، خ.، و قاسمی جوبنه، ر. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان متقاضی طلاق. فصلنامۀ مددکاری اجتماعی. 7(1)، 21-14. http://socialworkmag.ir/article-1-298-fa.html
الهامی‌نیا، ع. ا. (1383). فقه خانواده. چاپ دوم. قم: یاقوت.
پین، م. (1395). روایتدرمانی جهت آشنایی متخصصان مشاوره و روان‌درمانی. مترجمان مریم اسماعیلی نسب و حلیمه پناهی. تهران: رشد.
بهزیستی استان اردبیل (سایت رسمی). افزایش طلاق در خانواده‌های کودک همسر در اردبیل. دسترسی از طریق: لینک سایت
ترکمان، ف.، اسکافی، م.، عیدگاهین.، ن.، و سهرابی، ا. (1393). همگنی، صمیمیت و طلاق عاطفی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل شبکه. مجلۀ معرفت فرهنگی-اجتماعی. 6 (4)، 50-25. https://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/208
جانسون، س. (1397). معنای عشق، تحولی در علم جدید روابط عاشقانه. ترجمۀ سید جواد سیفی قوزلو و همکاران. تهران: ارتباطات اجتماعی.
حمید، ن.، ابافت، ح.، و بنی‌طی، ع. (1397). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله مذهب‌محور بر رضایت زناشویی زنان در آستانۀ طلاق. مجلۀ مطالعات زن و خانواده، 6 (1)، 195-177. https://doi.org/10.22051/jwfs.2017.10170.1153
خشنود، ق. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر ترس از صمیمیت، اعتماد در روابط نزدیک و رضایت زناشویی در زوجین آشفته با ازدواج مجدد با تجربۀ طلاق: یک مطالعۀ تک آزمودنی. پایان‌نامۀ دکتری رشتۀ مشاوره. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
دربانی، س. ع.، فرخزاد، پ.، و لطفی کاشانی، ف. (1399). اثربخشی خانواده‌درمانی راهبردی کوتاه‌مدت بر تعارض‌های زناشویی. فصلنامۀ خانواده‌درمانی کاربردی. 1(1)، 68-54. https://doi.org/10.22034/aftj.2020.119642
دهقانی، م.، و اصلانی، خ. (1399). مقایسۀ اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر بر بخشش در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. 14(2)، 171-147. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084331.1399.14.2.7.7
رجبی، غ. ر.، خشنود، ق.، سودانی، م.، و خجسته‌مهر، ر. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر افزایش اعتماد و رضایت زناشویی در زوجین با ازدواج مجدد. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 26(1)، 128-114. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-3010-fa.html
ساداتی، س. ا.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و سودانی، م. (1393). رابطۀ علی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطۀ تعارض زناشویی. مجلۀ روان‌شناسی خانواده. 1(2)، 68-55. https://www.ijfpjournal.ir/article_245498.html
ساویکاس.، آ. م. (1395). مشاورۀ شغلی. ترجمۀ حمید درودی و آرزو ضاربی. تهران: ارسباران.
سیفی قوزلو، س. ج.، صدری دمیرچی، ا.، رضایی شریف، ع.، و شیخ‌الاسلامی، ع. (۱۴۰۱). ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ مشکلات روانشناختی-زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقۀ ازدواج زودهنگام: یک مطالعۀ ترکیبی. مجلۀ روان‌شناسی. 26(3)، ۲۳۱-۲۲۲. http://www.iranapsy.ir/fa/Article/34159/FullText
قدسی، م.، احمد برآبادی، ح.، و حیدرنیا، ا. (1396). اثربخشی روایت‌درمانی بر کاهش گرایش به طلاق و مؤلفه‌های آن در زنان با ازدواج زودهنگام. فصلنامۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 9(33)، 98-73. https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28555.1712
گزارش مرکز آمار ایران (1400). قابل‌دسترسی در: https://old.sci.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/3909/Files/26718/400-99-00.pdf
لواف، ه‍.، شکری، ا.، و قنبری، س. (1393). نقش واسطه‌ای مدل‌های ارتباطی زوجین در رابطۀ بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی‌سازی و برونی‌سازی شدۀ دختران. مجلۀ روان‌شناسی خانواده. 1(2)، 18-3. https://www.ijfpjournal.ir/article_245494.html?lang=fa
ولی‌پورشیخی، ز.، و میردریکوند، ف. (1398). بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین دچار تعارض زناشویی. نشریۀ روان‌پرستاری. 7(1)، 81-75. https://ijpn.ir/article-1-1104-fa.html
References
Ahmad, S., & Reid, D. W. (2008). Relationship satisfaction among south asian canadians: The role of ‘complementary-equality’ and listening to understand. Interpersonal, 2(2), 131-15. http://dx.doi.org/10.5964/ijpr.v2i2.23
Asghari, F., Isapoor Haftkhani, K., Ghasemi Jobaneh, R. (2018). The effectiveness of emotion regulation training on couple burnout and emotional divorce of applied for divorce women. Quaterly Journal of Social work, 7(1), 14-21. http://socialworkmag.ir/article-1-298-en.html (In Persian)
Barnett, J. K., & Youngberg, C. (2004). Forgiveness as a ritual in couple’s therapy. The Family Journal, 12(1), 14-20. https://doi.org/10.1177/1066480703258613
Buss, D. M., & Abrams, B. (2017). Jealousy, infidelity, and the difficulty of diagnosing pathology: A CBT approach to coping with sexual betrayal. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2), 150- 172. https://doi.org/10.1007/s10942-016-0248-9
Chang, J. H. Y., Yang, H., Yeh, K. H., & Hsu, S. C. (2016). Developing trust in close personal relationships: ethnic Chinese’s experiences. Journal of Trust Research, 6(2), 167-193. https://doi.org/10.1080/21515581.2016.1207543
Cornish, M. A., Hanks, M. A., & Gubash Black, S. M. (2020). Self-forgiving processes in therapy for romantic relationship infidelity: An evidence-based case study. Psychotherapy, 57(3), 352-365. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pst0000292
Crouch, J. L., McKay, E. R., Lelakowska, G., Hiraoka, R., Rutledge, E., Bridgett, D. J., & Milner, J. S. (2018). Do emotion regulation difficulties explain the association between executive functions and child physical abuse risk?. Child Abuse & Neglect, 80, 99–107. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.03.003
Darbani, S. A., Farokhzad, P., & Lotfi Kashani, F. (2020). The effectiveness of short-term strategic family therapy on married conflicts. Journal of Applied Family Therapy1(1), 54-68. https://doi.org/10.22034/aftj.2020.119642 (In Persian)
Dehghani, M., & Aslani, K. (2020). Comparison of the effectiveness of attachment injury resolution model with integrative couple therapy on forgiveness among the injured women with marital infidelity. Applied Psychology14(2), 171-147. https://apsy.sbu.ac.ir/article_100571.html?lang=en (In Persian)
Ehteshamzadeh, P., Ahadi, H., Enayati, M. S., & Heidari, A. (2011). Construct and validation of a scale for measuring interpersonal forgiveness. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 16(4), 443-455. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1209-en.html (In Persian)
France, K. D., & Hollenstein, T. (2017). Assessing emotion regulation repertoires: the regulation of emotion systems survey. Personality and Individual Differences, 119(1), 204-215. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.07.018
Freedman, J. (2014). Witnessing and positioning: Structuring narrative therapy with families and couples. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. 35(1), 20-30. https://doi.org/10.1002/anzf.1043
Gasbarrini, M.F., & Snyder, D. K. (2017). Affective Reconstructive Approach to Couple Therapy. In: Lebow, J., Chambers, A., Breunlin, D. (eds.) Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_928-1
Geller, S. M., & Greenberg. S. (2012). Therapeutic presence: A mindful approach to effective therapy. Washington: American psychological association. https://doi.org/10.1037/13485-000
Ghodsi, M., Barabadi, H. A. B., & Heydarnia, A. H. (2018). Effectiveness of narrative therapy on reducing divorce tendency and its components in women with early marriage. Counseling Culture and Psycotherapy9(33), 73-98. https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.28555.1712 (In Persian)
Godha, D., Hotchkiss, D. R., & Gage, A. J. (2013). Association between child marriage and reproductive health outcomes and service utilization: A multi-country study from South Asia. Journal of Adolescent Health, 52(5), 552–58. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.01.021
Gong, X., & Paulson, S. E. (2017). Effect of family affective environment on individuals' emotion regulation. Personality and Individual Differences. 117(3), 144-149. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.047
Grecucci, A., Giorgetta, C., Van't Wout, M., Bonini, N., & Sanfey, A. G. (2013). Reappraising the ultimatum: An fMRI study of emotion regulation and decision making. Cerebral Cortex, 23(2), 399-410. https://doi.org/10.1093/cercor/bhs028
Greenberg, L. (2014). The therapeutic relationship in emotion-focused therapy. Psychotherapy, 51(3), 350–357. https://doi.org/10.1037/a0037336
Gross, J. J., & Jazaeiri, H. (2014). Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical Psychological Science, 2(4), 387-401. https://doi.org/10.1177/2167702614536164
Hamid, N., Abafat, H., & Banytay, A. (2018). The effect of relationship skills training problem solving religious approach on marital satisfaction of women applying divorce. Journal of Woman and Family Studies6(1), 177-195. https://doi.org/10.22051/jwfs.2017.10170.1153 (In Persian)
John, N. A., Edmeades, J., Murithi, L., & Barre, I. (2019). Child marriage and Relationship quality in ethiopia. Culture, Health & Sexuality, 21 (8), 853–866. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1520919
Johnson, S. (2013). Love sense: The revolutionary new science of romantic relationships. Translated by: S. J. Seifi Quzlu et al. Tehran: Social Communication Publications. (In Persian)
Khoshnood, Q. (2018). The effectiveness of treatment based on emotional reconstruction on fear of intimacy, trust in close relationships and marital satisfaction in troubled couples with remarriage and divorce: single-case experimental study. Doctoral dissertation in the field of counseling. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Shahid Chamran University of Ahwaz. (In Persian)
Lavaf, H., Shokri, O., & Ghanbari, S. (2013). The mediating role of couples’ communication patterns in the relationship between marital conflict and internalized and externalized disorders in girls. Journal of Family Psychology1(2), 3-18. https://www.ijfpjournal.ir/article_245494.html?lang=en (In Persian)
McClendon, K. A., McDougal, L., Ayyaluru, S., Belayneh, Y., Sinha, A., Silverman, J. G., & Raj, A. (2018). Intersections of girl child marriage and family planning beliefs and use: Qualitative findings from Ethiopia and India. Culture, Health & Sexuality, 20(7), 799–814. https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1383513
Neetu, A., Jeffrey Edmeades, J., Murithi, L., & Barre, I. (2019): Child marriage and relationship quality in Ethiopia. Culture, Health & Sexuality, 21(8), 853-866. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1520919
Nelson, O., & Salawu, A. (2017). Can my wife be virtual-adulterous? An experiential study on facebook, emotional infidelity and self- disclosure. Journal of International Women's Studies, 18(2), 166-179. https://vc.bridgew.edu/jiws/vol18/iss2/12
Payne, M. (2015). Narrative therapy: an introduction for counsellors (2nd Ed.). Translated by: M. Esmaeil Nasab & H. Panahi. Tehran: Roshd. (In Persian)
Rajabi, G., Khoshnoud, G., Sodani, M., & Khojastehmehr, R. (2020). The effectiveness of affective-reconstructive couple therapy in increasing the trust and marital satisfaction of couples with remarriage. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 26(1), 114-129. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.1.218.18 (In Persian)
Sadati, S. E., Mehrabizadeh Honarmand, M., & Soodani, M. (2015). The causal relationship of differentiation, neuroticism, and forgiveness with marital disaffection through mediation of marital conflict. Journal of Family Psychology1(2), 55-68. https://www.ijfpjournal.ir/article_245498.html?lang=en (In Persian)
Santhya, K. G., Haberland, N., & Singh, A. K. (2006). She knew only when the garland was put around her neck: Findings from an exploratory study on early marriage in Rajasthan. New Delhi: Population Council. https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-pgy/234/
Sarfo, E. A., Salifu Yendork, J., & Naidoo, A.V. (2020). Examining the intersection between marriage, perceived maturity and child marriage: perspectives of community elders in the Northern region of Ghana. Culture. Health & Sexuality, 23(7), 991-1005. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1749934
Savickas, M. (2011). Career counseling. Translated by: H. Doroudi & A. Zarebi. Tehran: Arasbaran. (In Persian)
Seifi Ghozlu, S. J., Damirchi, E., Rezaei Sharif, A., & Sheykholeslami, A. (2022). Making and survey of psychometric features of psychological-marital problems questionnaire (pmpq) in women who field for a divorce with a history of early marriage: A mixed study, Journal of Psychology, 26(3), 222-231. http://www.iranapsy.ir/en/Article/34159/FullText (In Persian)
Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B.A. (2015). Schema therapy with couples: A practitioner's guide to healing relationships. John Wiley & Sons. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118972700
Snyder, D. K. (1999). Affective reconstruction in the context of a pluralistic approach to couple therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 6(4), 348-365.
Snyder, D. K., & Mitchell, A. E. (2008). Affective-reconstructive couple therapy: A pluralistic, developmental approach. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 353–382). The Guilford Press.
Travis, T. L. (2005). Teaching conflict resolution skills, using computer-based interaction, to at-risk junior high students assigned to a disciplinary alternative education program. Unpublished doctoral dissertation. University of Houston.
Turkman, F., Scafi, M., Eidgahin, N., & Sohrabi, A. (2013). Homogeneity, intimacy and emotional divorce using network analysis software. Social Cultural Knowledge, 6(4), 25-50. https://marefatefarhangi.nashriyat.ir/node/208 (In Persian)
United Nations Population Fund. (2016). Marry too young: end child marriage. Retrieved December 29, from https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf
 United Nations Children's Fund. (2019). “Child marriage.” Retrieved October 16, from https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage
Valipoursheikhi, Z., & Mirederikvand, F. (2019). The effectiveness of emotion regulation instruction on increasing of marital adjustment in couples with marital conflict. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(1), 75-81 http://ijpn.ir/article-1-1104-en.html (In Persian)
Wallace, H. M., Exline, J., & Baumeister, R. F. (2008). Interpersonal consequences of forgiveness: Does forgiveness deter or encourage repeat offenses? Journal of Experimental Social Psychology, 44(2), 453-460. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2007.02.012
Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., ... & Petroni, S. (2017). Economic impacts of child marriage in Ethiopia: Global Synthesis Report. Washington, D.C.: World Bank Group.
Yin, E. T., & Black, J. M. (2014). The legal anthropology of marriage in Ghana: Presenting power dynamics through legal arenas. International Journal of Current Research, 6(12), 10696–10704. https://journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/6810.pdf
Zuccarini, D., Johnson, M., Dalgleish, L., & Makinen, J. A. (2013). Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: the client change process and therapist interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 148-162. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
Zwack, J., & Greenberg, L. (2020). Where are the emotions? how emotion-focused therapy could inspire systemic practice. In Systemic research in individual, couple, and family therapy and counseling (Eds: M Ochs, M Borcsa, J Schweitzer): 249-264, Cham, Springer.