نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین ذهن آگاهی و خستگی ناشی از شفقت در درمانگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

خستگی ناشی از شفقت، وضعیتی است که در آن خستگی فیزیکی و هیجانی مراقبان سلامت روان، منجر به کاهش توانایی برای احساس شفقت نسبت به مراجعان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی شفقت خود در رابطه بین ذهن آگاهی و شفقت در درمانگران بود. جامعه آماری این پژوهش روان درمانگران، مشاوران و متخصصین حوزه ی سلامت روان با حداقل یک سال سابقه ی فعالیت درمانی بودند که در ایران سکونت داشتند و در تابستان و پاییز سال 1401 به فضای مجازی دسترسی داشتند. تعداد 300 نفر از اعضای جامعه به روش نمونه گیری در دسترس از اعضای گروه ها و صفحات شبکه های اجتماعی مرتبط با روانشناسی و مشاوره انتخاب شدند و مقیاس های خستگی ناشی از شفقت (CFST؛ فیگلی، 1995)، ذهن آگاهی (FFMQ بائر و همکاران ،2006) و شفقت خود ( SCSنف، 2003) تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم‌افزارهای 26-SPSS و lisrel 8/7 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد شفقت خود در بین ذهن آگاهی و شفقت در درمانگران نقش واسطه ای دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده برازش خوب مدل داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Compassion Between Mindfulness and Compassion Fatigue Among Therapists

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Emadi 1
  • Batool Zare 2
  • Seyed Mohammad Mehdi Emadi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran. Iran.
2 Department of Psychology, Faculty Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Operations Management and Decision Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Compassion fatigue is a condition in which physical and emotional fatigue of mental health caregivers leads to a decrease in the ability to feel compassion towards clients. The purpose of this research was to investigate the mediating role of self-compassion in the relationship between mindfulness and compassion in therapists. The statistical population of this research was psychotherapists, counselors and experts in the field of mental health with at least one year of experience in therapy who lived in Iran and had access to virtual space in the summer and fall of 1401. A total of 300 community members were selected through convenience sampling from members of groups and social media pages related to psychology and counseling, and scales of compassion fatigue (CFST; Figley, 1995), mindfulness (FFMQ Bauer et al. , 2006) and self-compassion (SCSNF, 2003). The research data was analyzed using the path analysis method with the Use of SPSS-26 and Lisrel 8/7 software. The results of the present study showed that self-compassion plays a mediating role between mindfulness and compassion in therapists. Also, the path analysis results showed a good fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion
  • mindfulness
  • compassion in therapists