اثربخشی بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای بر رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای بر رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی انجام گرفت. روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری 2ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. بدین منظور 30 معلم دوره ابتدایی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش بسته آموزشی تجربه بهینه مبتنی بر نظریه چیکسنت میهای را طی 7 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. معلمان به پرسشنامه های پژوهش شامل رفتارهای نوآورانه معلمان (IBQ) و تدریس اثربخش (ETQ) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با spss23 به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بسته آموزشی تجربه بهینه بر رفتارهای نوآورانه (0001>P؛ 66/0=Eta؛ 25/54=F) و تدریس اثربخش (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 72/45=F) معلمان دوره ابتدایی تأثیر معنادار دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، بسته آموزشی تجربه بهینه با بهره‌گیری از بازسازی آگاهی و فعالیت‌ها، درک ذهنی چالش‌ها، کنترل انرژی روانی و هدف‌گذاری فعالیت‌ها می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود رفتارهای نوآورانه و تدریس اثربخش معلمان دوره ابتدایی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Optimal Experience Educational Package Based on Csikszentmihalyi's Theory on Innovative Behaviors and Effective Teaching of Primary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghaderi 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • Mohammad Ali Nadi 3
1 1. Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Psychology, Community Health Research Center, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effectiveness of optimal experience educational package based on csikszentmihalyi's theory on innovative behaviors and effective teaching of primary school teachers. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and 2 month follow-up. The statistical population of the research included elementary school teachers in Isfahan city in the academic year of 2020-2021. In this research, 30 primary school teachers were selected by purposive sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The teachers in the experimental group received the optimal experience educational package based on csikszentmihalyi's theory during seven weeks in seven sessions of 90 minutes. The applied questionnaires in this study included innovative behaviors questionnaire and effective teaching questionnaire. The data from the study were analyzed through variance with repeated measures via SPSS23 statistical software. The results showed that optimal experience educational package based on csikszentmihalyi's theory enjoys a suitable content validity from the experts’ viewpoint. Moreover, this package has had effect on the innovative behaviors and effective teaching of primary school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Experience Educational Package
  • Effective Teaching
  • Innovative Behaviors
  • Teachers
  • Csikszentmihalyi's Theory