رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه ای پنج عامل بزرگ شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

4 دکتر مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای پنج عامل بزرگ شخصیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و رفتارهای پرخطر در نوجوانان بود. روش مطالعه حاضر از نوع مدل مسیر بود. شرکت کنندگان در این مطالعه 259 دانش آموز در پایه های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم شهر بوشهر در سال تحصیلی 1401-1400 را شامل می شد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک-فرم تجدید نظر شده (RFCP)، پرسشنامه خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت باربانلی (BFQ-C) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-24 استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر نشانگر رابطه معنی دار و منفی بین عامل گفت و شنود با رفتارهای پرخطر (01/0P˂، 318/0-= r) و رابطه معنی دار و مثبت عامل همنوایی با رفتارهای پرخطر (01/0P˂، 228/0= r) در نوجوانان بود. الگوهای ارتباطی خانواده مبتنی بر گفت و شنود و نیز ویژگی های شخصیتی برونگرایی و وظیفه شناسی می توانند در کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر باشند. درمانگران و مشاوران مدارس بایستی بر این متغیرها در حین توسعه برنامه‌های مداخله‌ای و آموزشی برای خود تاکید داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Family Communication Patterns and High-Risk Behaviors in Adolescents: The Mediating Role of Big Five Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Reza Abbasirad 1
  • Mohammad Rostami 2
  • Mohadeseh Fasihi 1
  • Niloufar sarhangi 3
  • Soliman Ahmadboukani 4
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
4 Department of counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate the mediating role of the big five personality traits in the relationship between family communication patterns and high-risk behaviors in adolescents. The method of the present study was path analysis. The participants in this study included 259 students in the 10th, 11th, and 12th grades from Bushehr, in the academic year of 2021-2022, who were selected using available sampling. The research tools were Koerner and Fitzpatrick's Family Communication Patterns Questionnaire-Revised Form (RFCP), Iranian Teenagers' Riskiness Questionnaire (IARS), and Barbanelli's Big Five Personality Factors Questionnaire (BFQ-C). SPSS-25 and AMOS-24 software were used for data analysis. The findings of this study indicate a significant and negative relationship between the conversation factor and high-risk behaviors (r=-.318, P<.01) and a significant and positive relationship between the conformity factor and high-risk behaviors (r=.228, P<.01) in adolescents. The conversation factor in the family communication patterns, as well as the personality traits of extroversion, and conscientiousness can be effective in the reducing of high-risk behaviors in adolescents. Therapists and school counselors should emphasize these variables while developing intervention and educational programs for the adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Communication Patterns
  • High-Risk Behaviors
  • Big Five Personality Traits
  • Adolescents