ساخت پرسشنامه سوگیری‌های تفسیر تیپ شخصیتی دی و ویژگی‌های روان‌سنجی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. رایانامه:

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و طبیعی، دانشگاه گلوسسترشایر، چلتنهام، انگلیس.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه سوگیری تفسیر تیپ شخصیتی دی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آن در دانشجویان انجام شد. این پژوهش طی پارادایم اثبات‌گرایی از طریق رویکرد کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد. جامعه هدف، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بودند که 277نفر از آن‌ها در آذر تا بهمن ماه ۱۴۰۱ به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند (۱۵۷ زن و ۱۱۸مرد). جهت سنجش متغیرها از سه پرسشنامه تیپ شخصیتی دی (DS-14)، سلامت روانشناختی مقیاس شکوفایی (FS) و سوگیری‌های تفسیر تیپ شخصیتی دی (DIB) استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از ۲۶-SPSS و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از ۲۴-AMOS انجام شد. بر اساس تحلیل اکتشافی، ۱۱ مؤلفه با ارزش ویژه بالاتر از 1 به دست آمد. هر یک از مؤلفه‌ها، تعدادی آیتم را در برگرفت که بار عاملی بالاتر از 5/0 داشتند. پایایی گاتمن و روایی همگرا و واگرای پرسشنامه سوگیری تفسیر نیز تأیید گردید. اما در طی تحلیل عاملی تأییدی، ۵ مؤلفه حذف گردید و ۶ مؤلفه با شاخص‌های برازش مطلوب باقی ماند. بنابراین، از آنجا که این پرسشنامه، ابزاری قابل اعتماد و معتبر است، می‌تواند توسط متخصصان جهت سنجش سوگیری‌های تفسیر افراد با تیپ شخصیتی دی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction of Type D Personality Interpretation Biases Questionnaire and Its Psychometric Properties

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mousavi 1
  • Ali Pakizeh 2
  • Sooran Rajabi 2
  • Kerry John Rees 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
3 Department of Psychology, School of Natural and Social Sciences, University of Gloucestershire, Cheltenham, England
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of constructing the type D personality interpretation bias questionnaire and its psychometric properties in college students. This research was conducted under the positivistic paradigm through a quantitative approach using exploratory and confirmatory factor analysis. The target population was the Persian Gulf University’s students of Bushehr, 277 of whom were selected by probability cluster sampling method from December2022 to February2023 (157 female and 118male). For measuring the variables, three questionnaires of type D personality (DS-14), well-being of Flourishing Scale (FS), and type D Personality Interpretation Biases (DIB) were used. Exploratory factor analysis was performed through SPSS-26 and confirmatory factor analysis was performed through AMOS-24. According to exploratory analysis, 11components with an eigenvalue higher than 1 were found. Each of the components included a number of items that had a factor load higher than 0.5. Guttman reliability and convergent and discriminant validity of the interpretation bias questionnaire were also confirmed. However, in confirmatory factor analysis, five components were removed and 6 components were remained with good fit indices. Therefore, because this questionnaire is a reliable and valid tool, it can be used by experts to measure the interpretation biases of type D personality people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type D personality
  • Interpretation bias
  • Scale