بررسی رابطه پاسخگویی ادراک‌شده همسران و میزان نشانه‌های افسردگی با توجه به نقش تعدیل‌کننده ترس از شفقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه پاسخگویی ادراک‌شده همسران و میزان نشانه‌های افسردگی اتکایی و درون‌فکن باتوجه‌به نقش تعدیل‌کننده ترس از شفقت انجام‌شد. این پژوهش از انواع مطالعات کاربردی بوده و طرح آن توصیفی‌همبستگی است. جامعه، کلیه افراد متأهل ساکن ایران در اسفند 1400 و فروردین 1401 بودند. نمونه، 439 نفر شامل 349 زن و 90 مرد بودند که به‌صورت دردسترس در فضای مجازی انتخاب شدند. داده‌ها به‌وسیله مقیاس‌های تجربه‌های افسردگی بازطراحی‌شده(RecDEQ)، افسردگی بک(BDI-II)، ادراک پاسخگویی همسران(PPRS) و ترس‌ازشفقت (FCS) جمع‌آوری شدند. همه داده‌ها، در بستر برخط به‌دست‌آمدند و با آزمون همبستگی و رگرسیون در نرم‌افزارSPSS-26 تحلیل شدند. طبق نتایج، پاسخگویی ادراک‌شده همسران و میزان نشانه‌های افسردگی اتکایی و درون‌فکن، رابطه معکوس و معنادار داشتند(P< 0.001). ترس از دریافت‌شفقت از دیگران، ترس‌ازشفقت به خود و ترس‌ازشفقت به دیگران نیز با نشانه‌های افسردگی اتکایی و درون‌فکن، رابطه مستقیم و معنادار داشتند(P< 0.001). همچنین، ترس از دریافت‌‌شفقت از دیگران، تعدیل‌کننده رابطه بین پاسخگویی ادراک‌شده همسران و افسردگی اتکایی بود(P=0.01). یافته‌های این پژوهش، نظریه بلت درباره عوامل زمینه‌ساز و تشدیدکننده افسردگی اتکایی و درون‌فکن را توسعه بخشید. همچنین، با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که توجه به ترس از شفقت، در نظریه‌پردازی، سبب‌شناسی و طراحی درمان برای بهبود افسردگی افراد متأهل، سودبخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Perceived Partner Responsiveness and the Degree of Depression Symptoms According to the Moderating Role of Fear of Compassion

نویسندگان [English]

  • Zahra Seyfikar 1
  • Maryam Abbasi Sooreshjani 2
  • Hojjatollah Farahani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences , University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty Psychology and Educational Sciences, University of University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor,, Psychology, Faculty of Humanities, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the relationship between perceived partner responsiveness and depression symptoms According to the moderating role of Fear of Compassion. It was a practical study that following Descriptive Correlation Model. The population was all married persons in Iran in March and April 2022. The sample consisted of 439 people, including 349 women and 90 men, who were randomly selected. The data of were collected by means of Reconstructed Depression Experience questionnaire (RecDEQ), Beck Depression Inventory (BDI-II), Perceived Partner Responsiveness Scale (PPRS) and Fear of Compassion Scale (FCS). All data were collected Online and analyzed with Correlation and Regression tests in SPSS-26. According to the results, there was an inverse and significant relationship between PPR and two depressions(P<0.001). three aspects of FC also had a direct and significant relationship with anaclitic and introjective depression(P<0.001). Also, fear of compassion from others moderated the relationship between PPR and anaclitic depression(P=0.01). The results of this study developed the theory of Blatt in underlying and supportive factors of anaclitic and introjective depression. Also, according to the findings, paying attention to the fear of compassion at beneficial in theorizing, etiology and designing treatment to improve depression in married people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaclitic
  • Depression
  • Fear of Compassion
  • Introjective
  • Perceived Responsiveness