خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی در بزرگسالان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه روان@شناسی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

4 دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان­سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی در بزرگسالان ایرانی بود. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه بزرگسالان 20 تا 75 سال شهر اراک در سال 1402 بود. تعداد 500 نفر (275 نفر مرد و 225 نفر زن) به روش نمونه­گیری در دسترس (به شیوه آنلاین) انتخاب شدند. گردآوری داده­ها با مقیاس کوتاه شده خردمندی سن­ دیگو (SD-WISE-7)، مقیاس خردمندی سن دیگو (SD-WISE)، پرسش‏نامه هوش موفق (SIQ)، مقیاس بهزیستی روان­شناختی (PWBS) و پرسش‏نامه آفرینندگی (CQ) بود. همسانی درونی (آلفای کرونباخ)، پایایی ترکیبی، ضریب امگا، روایی عاملی اکتشافی، تاییدی، ملاکی، روایی همگرا و واگرا، ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 24 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری تک عاملی با واریانس تبیین شده 50/73 درصد دارد. آلفای کرونباخ 94/0، پایایی ترکیبی 83/0 و ضریب امگا 91/0 بود. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی از تأیید ساختار تک عاملی این مقیاس حکایت داشت (072/0=RMSEA، 962/0=AGFI، 934/0=GFI، 925/0=NFI و 913/0=CFI). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون هم نشان دهنده همبستگی مثبت مقیاس کوتاه با مقیاس‌ بلند بود که از روایی همگرایی این ابزار حکایت دارد (681/0r= و 01/0>P). یافته­ها نشان داد که، نسخه فارسی مقیاس کوتاه شده خردمندی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و نه تنها نسبت به نسخه بلند می­تواند سریعتر اجرا شود، بلکه ساختار عاملی آن هم قابل اتکا تر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version Abbreviated Wisdom Scale in Iranian Adults

نویسندگان [English]

  • Saeed Veisi 1
  • Rasool Kordnoghabi 2
  • Sadaf Imani 3
  • Fahime Kashefi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Boali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Boali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Boali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

This research aimed to psychometric properties of the Persian version abbreviated wisdom scale in Iranian adults. The method of the present research is applied in terms of its purpose and descriptive in terms of survey type, which is considered quantitative research. The population consisted of adults 20 to 75 years old in Arak city in 2023. In this study, 500 people (275 men and 225 women) a sample were selected using the access sampling method (online method). These individuals were evaluated using the San Diego Wisdom Scale (SD-WISE-7), San Diego Wisdom Scale (SD-WISE), Successful Intelligence Questionnaire (SIQ), Psychological Well-being Scale (PWBS), and creativity Questionnaire (CQ). The internal consistency, as well as the internal consistency (Cronbach's alpha), composite reliability, Omega coefficient, exploratory, confirmatory, criterion validity, convergent and divergent validity, and Pearson correlation coefficient were evaluated using the SPSS and AMOS version 24 software. The results indicated that this scale had a one-factor structure with an explained variance of 73.50%. Cronbach's alpha was 0.94, composite reliability was 0.83, and Omega coefficient was 0.91. The findings showed that the internal consistency reliability of the scale is 0.94. The results of the factor analysis confirmed the one-factor structure of this scale (RMSEA=0/072, CFI=0/913, NFI=0/925, GFI=0/934 and AGFI=0/962). The results of the correlation test also showed the positive correlation of this scale with long-form the convergent validity of this instrument (r=0/681, p<0/01). It could be said that the abbreviated San Diego wisdom scale has acceptable validity and reliability and not only can it be accomplished faster than the long form, but also its factor structure is more reliable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric
  • Reliability
  • Validity
  • Wisdom