اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52306

چکیده

تلاش در جهت کاهش مشکلات بالینی کودکان اتیسم از طریق آموزش والدین در سال­ های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف آموزش روش درمانی پاسخ‌محور به مادران  کودکان مبتلا به اتیسم 12-6 ساله و بررسی اثربخشی این روش بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و همچنین کاهش تنیدگی والدینی مادران آنها انجام شد. در یک کارآزمایی بالینی 14 تن از مادران کودکان اتیستیک یکی از کلینیک­ های توانبخشی اتیسم واقع در شهر تهران بر اساس ملاک­ های ورود به مطالعه انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 12 جلسه برنامه درمانی را بر اساس روش پاسخ‌محور علاوه بر برنامه های رایج کلینیک دریافت کرد. گروه کنترل صرفا برنامه ­های رایج کلینیک را دریافت نمود. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش شامل فهرست ارزشیابی درخودماندگی (ریملند و ادلسن، 2005) و پرسشنامه تنیدگی والدینی (بری و جونز، 1995) بود. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد این روش درمانی بر کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان مبتلا به اتیسم مؤثر است (P≤0/01). همچنین باعث بهبود توانایی ­های ارتباطی، تعامل اجتماعی، آگاهی حسی شناختی و رفتاری کودکان اتیسم می ­شود (P≤ 0/01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Pivotal Response Treatment (PRT) on Decrease Of Clinical Symptoms in Children with Autism and their Parental Stress

چکیده [English]

Trying to reduce clinical problems in children autism through education of parents in recent years has been addressed by researchers. This study aimed to investigate the effectiveness of training of pivotal response treatment (PRT) to mothers with 6 to 12 year old autistic children on reducing the autism symptoms. Also, the impact of PRT on reduction of parenting stress was addressed in this study. In a clinical trial work, 14 mothers of autistic children in a rehabilitation clinic for autistic children in Tehran city, selected. They were randomly assigned to intervention and comparison groups. The intervention group received treatment programs in addition of routine programs of clinic within 12 training sessions. The Autism Evaluation Treatment Checklist (Rimland and Edelson, 2005) and Parental Stress Questionnaire (Berry and Jones, 1995) were used for measuring autism symptoms and parenting stress, respectively. The results of covariance analysis revealed that this treatment method is effective in reducing the parental stress of mothers of autistic children (P ≤ 0.01). Furthermore, this method resulted in an improvement in communication abilities, social interaction, cognitive-sensory ability, and behavior of autistic children (P ≤ 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • pivotal response treatment (PRT)
  • parents
  • autism
  • parental stress