رابطه تعلل‌ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ‌تعلل ­ورزی با ادراک از ساختار کلاس درس و تبیین نقش خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی) و جنسیت در این ارتباط است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی (چندگانه) بود. جامعه پژوهش دانش ­آموزان پایۀ دوم متوسطه شهر بیرجند بودند و گروه نمونه 400 نفر (200 دختر، 200 پسر) به شیوه ‌خوشه­ ای و تصادفی انتخاب شدند. مقیاس تعلل ­ورزی تحصیلی نسخه دانش‌آموز (PASS، سولومون و راتبلوم، 1984)، ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (1988)، و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پینتریچ و همکاران، 1991) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. داده ­ها با روش رگرسیون چندگانه ‌همزمان و تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که متغیرهای جنسیت، ‌ارزشیابی تبحری، اضطراب امتحان ‌و راهبردهای فراشناختی پیش­ بینی کننده­ های معنادار تعلل ­ورزی هستند. همچنین دانش ­آموزان دختر و پسر در مؤلفه ­های ادراک از ساختار کلاس (به ­جز مؤلفة ‌تکالیف انگیزشی)، ‌باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با هم تفاوت دارند. به ­علاوه، ‌تکالیف انگیزشی و حمایت از خودمختاری از مؤلفه‌های ادراک از ساختار کلاس درس، پیش ­بینی کننده‌ خودتنظیمی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Academic Procrastination and Classroom Structure: The Role of Motivational Beliefs and Learning Strategies of Self-Regulation

چکیده [English]

The present study investigates the relationship between procrastination and perception of classroom structure and explained the role of self-regulation (motivational beliefs and learning strategies of self-regulation) and gender in this relationship. The research method was correlation (multiple regressions) and the research population was the all students of the second grade in high schools of Birjand city. The research sample were 400 (200 girls and 200 boys) were selected randomly with cluster sampling method. The data collected by Procrastination Assessment Scales-Students (PASS, Solomon & Rothblum, 1984), Blackburn's Perception of Classroom Structure Questionnaire (1998) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pentrich & et al, 1991). The data were analyzed were by multiple regression and multivariate analysis of variance. The results showed that gender, mastery evaluation, test anxiety and metacognition strategies predicted significantly procrastination. In addition, there were statistically significant differences between male and female students in the components of the perception of class structure (except for motivational assignments), motivational beliefs and self-regulated learning strategies. Furthermore, motivational assignments and support from autonomy were significant predictors of self-regulaiton.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procrastination
  • Academic Procrastination
  • Self-Regulation
  • Motivational Beliefs
  • Learning Strategies