طراحی برنامه‌ تعاملی روانی- اجتماعی باورها و رفتارهای دینی دانشجویان بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52349

چکیده

هدف از  طراحی مدل شناختی- رفتاری دینداری، علاوه بر ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری، راهنمایی برای برنامه‌ریزی در جهت بهبود مؤلفه‌های دینداری است. هدف مقالۀ حاضر، تبیین عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با اعتلای باورها و رفتارهای دینی در محیط‌های دانشجویی است. ورود به دانشگاه و کسب آزادی و کنترل بیشتر برای دانشجو، هنجارهای همسالان و دوستان، حضور در مکان‌های دینی در قالب دوستی، باورهای غلط، ابهام در فرهنگ دینی و هنجاری دانشگاه از یک سو، و رابطۀ دلبستگی ایمن با خدا از سوی دیگر، به‌عنوان عوامل مؤثر بر دینداری بررسی و تبیین شده است. این مدل اساس تهیۀ بستۀ آموزشی جامع اعتلای باورها و رفتارهای دینی دانشجویان با هفت محور اساسی مهارت‌های زندگی سالم، دلبستگی ایمن، کیفیت معنوی و رفتار اخلاقی، پاسخگویی به شبهات، هوش معنوی، کاربرد فیلم و طبیعت‌گردی و اصلاح باورهای غلط دینی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing interactive psycho-social program for improvement of religious beliefs and behaviors of university students based on cognitive-behavioral approach

چکیده [English]

The aim of developing a cognitive-behavioral model of religiosity is to construct and standardize of the measurement scale of religiosity, and further, to guide the planning  for improvement of religiosity factors.The objective of this article is to explain psycho-social factors associated with the improvement of   religious beliefs and behaviors of university students. Start of university life and having more freedom and control over their own time, the norms of friends and peer groups presence at sacred places along with friends, wrong beliefs, ambiguity and doubtfulness, and  university religious culture and norms on the one hand, and secured attachment to God on the other hand, had been examined and discussed as  effective factors. Lastly, on the basis of this model a package for improvement of students’ religious beliefs and behaviors has been developed, which covers seven fundamental dimensions of a safe life skills, secured attachement, spiritual quality and moral behavior, responsing questions, spiritual intelligence, using films and sight seeing and correcting wrong religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral model
  • Religiosity
  • religious improvements
  • religiosity factors