مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر اضطراب دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52362

چکیده

معنویت درمانی و فراشناخت درمانی، به عنوان دو روش مهم در درمان اختلال‌های روانی به ویژه در درمان اختلال‌های اضطرابی شناخته شده‌اند. هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر میزان اضطراب دانشجویان دختر مراجعه‌کننده به مراکز جهاد دانشگاهی اصفهان بود. در یک طرح نیمه آزمایشی 45 دانشجو با سطح اضطراب بالا به طور تصادفی در سه گروه (هر گروه 15 نفر) معنویت درمانی، فراشناخت درمانی و کنترل قرار داده شدند. گروه‌های آزمایش به طور مجزا هشت جلسه تحت معنویت درمانی و فراشناخت درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. همه گروه‌ها پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) را به عنوان پیش‌تست، پس‌تست و پی‌گیری دو ماهه تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در مرحله پس‌آزمون، معنویت درمانی برخلاف فراشناخت درمانی باعث کاهش میزان اضطراب می‌شود. در مرحله پی‌گیری اثر معنویت درمانی و فراشناخت درمانی در کاهش اضطراب تفاوت معناداری نداشت. گرچه اثر معنویت درمانی زودتر از فراشناخت درمانی بروز می‌کند، اما در بلندمدت بین این دو درمان تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، استفاده از روش‌های معنویت درمانی و فراشناخت درمانی در کاهش اضطراب مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of effectiveness of spiritual therapy and meta-cognitive therapy on anxiety in girl university students

چکیده [English]

Spiritual therapy and meta-cognitive therapy are known as two important methods in treatment of mental disorder especially anxiety disorders. The present paper reports comparison of effectiveness spiritual therapy and meta-cognitive therapy on anxiety in femal university students referred to jihad counselingcenter University of Isfahan.In a quasi-experimental study 45 students suffering from high levels of anxiety were randomly assigned to three groups of 15 persons each: spiritual therapy, meta-cognitive therapy and control group. The therapy groups separately received 8 session of spiritual therapy and meta-cognitive therapy and control group don’t received any treatment. All of groups completed the Cattell Anxiety Questionnaires (CAQ) as the pre-test, post-test and two month follow-up. Data were analyzed by covariance method. Results showed that unlike meta-cognitive therapy, in post-test state, spiritual therapy lead to decrease rate of anxiety. But in the follow-up state neither spiritual therapy nor meta-cognitive therapy display any significant difference in reducing the rate of anxiety. Although effect of spiritual therapy manifests earlier  than meta-cognitive therapy, but in long trun these two treatments are not significantly different. Therefore the use of Spiritual therapy and meta-cognitive therapy are effective in reduction of anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual therapy
  • meta-cognitive therapy
  • anxiety