اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر خود ـ تنظیمی و مؤلفه‌های آن در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52546

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر خودـ تنظیمی و مؤلفه‌های  آن در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی، و بر اساس طرح پیش ­آزمون ـ پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان پسر سال اول دبیرستان شهرستان بروجن تشکیل می ‌دادند که با استفاده از روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه پژوهش شامل 24 نفر بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. 11 جلسه آموزش مهارت ‌های زندگی برای نوجوانان گروه آزمایش برگزار گردید و نوجوانان گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه خودـ تنظیمی (SRQ) ابزار مورد استفاده در این پژوهش بود. تحلیل داده‌ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و همچنین آزمون  گروه‌های مستقل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مهارت‌ های زندگی بر خودـ تنظیمی و مؤلفه‌ های آن اثر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، پس از اجرای برنامه آموزشی، گروه آزمایش در نمره کل خودـ تنظمی رفتار و کلیه مؤلفه‌ های آن یعنی دریافت اطلاعات مرتبط، ارزیابی اطلاعات و مقایسه آنها با هنجارها، راه ‌اندازی تغییر، جستجوی گزینه‌ ها، تنظیم یک نقشه، اجرای نقشه و سنجیدن اثربخشی نقشه، نمرات بالاتری را در مقایسه با ‌گروه کنترل به دست آوردند (05/0P<).

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training on Self – Regulation and its Components

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effectiveness of group training of life skills on adolescents’.self-regulatory behavior. The study used Pretest-Posttest Control Group Design. The population was composed of male first grade junior  high school students in the city of Boroujen selected by random sampling. The sample group were 24 students, who were randomly put in two experimental and control groups (12 in eachgroup).The experimental group attended in 11 sessions of life skills training while the control group did not receive any training. Self-Regulation Questionnaire (SRQ) was applied as research instrument. Data analysis was conducted using covariance analysis as well as independent groups t- test. The results suggested that group training of life skills had a significant positive influence on self-regulation of behavior and its components. In other words, subsequent to attending training sessions, experimental group exhibited higher scores, compared to control group, regarding the total scores ofself- regulation of behavior and all components of selfـ  regulation, namely receiving relevant information, evaluating the information and comparing it to norms, triggering change, searching for options, formulating a plan, implementing the plan and  assessing the plan’s effectiveness(p˂0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills training
  • Self-regulation of behavior
  • Adolescents