تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52578

چکیده

مطالعه ارتباط متقابل بین شناخت و هیجان در دهه­ های اخیر روزافزون بوده است. علی رغم اینکه واژه­ های دارای بار هیجانی به دلیل دارا بودن ویژگی­ های متعدد می ­توانند به عنوان طبقه ویژه­ ای از واژه­ ها مد نظر قرار گیرند، با این حال در ایران در زمینه واژه ­هایی که پاسخ­ های هیجانی را فرا می ­خوانند، داده­ های اندکی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تهیه یک هنجار مقدماتی برای واژگان دارای بار هیجانی مختلف بود. شرکت کنندگان در پژوهش عبارت بودند از 1200 دانشجوی ترک، کرد و فارس (600 زن و 600 مرد) که در بین سال های 1389 الی 1391 در دانشگاه­ های استان آذربایجان شرقی و اصفهان شاغل به تحصیل بودند. از شرکت ­کنندگان خواسته شده بود که با استفاده از نسخه رایانه­ ای خودارزیابی با تصاویر آدمک (SAM) واژگان را از حیث خوشایندی/ ناخوشایندی و انگیختگی در یک مقیاس 7 درجه­ای ارزیابی کنند. میانگین و انحراف معیار خوشایندی/ ناخوشایندی و انگیختگی ارزیابی شده برای 320 واژه فارسی به تفکیک جنسیت شرکت­ کنندگان ارائه گردید. از این واژگان می­ توان در طراحی پارادایم­ های آزمایشی (به ویژه در مطالعات حافظه آشکار) که به بررسی واکنش به واژه­ های دارای بار هیجانی پرداخته می­ شود، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary Normalization of Emotional Farsi Words