بررسی مبانی فلسفی و میزان هوش معنوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52579

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی میزان هوش معنوی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه­ ای است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه­ الله می ­باشند و انتخاب نمونه آماری این تحقیق نیز بوسیله نمونه گیری خوشه­ ای صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 322 نفر برآورد شده است. به منظور جمع ‌آوری داده‌­ها از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)، و برای تعیین روایی محتوایی از نظرات چند تن از اساتید دانشگاه بقیه ­الله استفاده شده است. به کمک شاخص­ های آمار توصیفی و شاخص­ های آمار استنباطی مانند آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه، به این نتیجه رسیدیم که میزان هوش معنوی در بین کارکنان، در حد متوسط می باشد، و میزان هوش معنوی در بین مردان و زنان یکسان است. همچنین بین گروه ها از نظر مقایسه هوش معنوی با سطوح تحصیلات و سابقه خدمت نیز تفاوت معناداری مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Philosophical Foundations and Spiritual Intelligence of University Staff Bagiatollah and The Demographic Variables and Relationship between their