پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.52755

چکیده

اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس افکار، امیال و تجسم­ های بازگشتی و پابرجا و رفتارها یا اعمال ذهنی تکراری مشخص می شود. دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم سه عامل روانشناختی هستند که با استناد به شواهد موجود پیش ­بینی می شوند که هر یک ممکن است به نحوی با وسواس فکری- عملی مرتبط باشند. هدف پژوهش حاضر پیش­ بینی نشانه ­های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم بود. تعداد 171 نفر از جمعیت عمومی شهر تهران (71 مرد، 100 زن) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان در پژوهش مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS)، مقیاس تکانشوری بارات (BIS)، مقیاس خشم چند بعدی (MAI) و فرم تجدیدنظر شده مقیاس وسواس فکری- عملی (OCI-R) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که عدم پذیرش هیجان های منفی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان، تکانشوری شناختی، تکانشوری حرکتی و خشم درونی پیش ­بینی کننده نشانه­ های وسواس فکری- عملی هستند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آسیب شناسی، پیش گیری و درمان اختلال وسواس فکری- عملی مستلزم توجه به عوامل خطرساز دشواری تنطیم هیجان، تکانشوری و خشم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms on the Basis of Difficulties in Emotion Regulation, Impulsivity and Anger

چکیده [English]

Obsessive-compulsive disorder is characterized by the presence of recurrent and persistent thoughts, urges, or images as well as repetitive behaviors or mental acts.  According to the existing evidence, it can be predicted that difficulties in emotion regulation, impulsivity, and anger are related to obsessive-compulsive disorder in one way or another. The aim of the present study was to predict obsessive-compulsive symptoms on the basis of difficulties in emotion regulation, impulsivity, and anger. A total of 171 individuals from Tehran general population (71 men, 100 women) participated in this study as volunteers. Participant completed the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Barratt Impulsiveness Scale (BIS), Multidimensional Anger Inventory (MAI), and The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R). The results indicated that obsessive-compulsive symptoms could be predicted by non-acceptance of negative emotions, limited access to effective emotion regulation strategies, cognitive impulsivity, motor impulsivity, and anger-in. According to the results of the present study, it can be concluded that psychopathology, prevention, and treatment of obsessive-compulsive disorder recall precise attention to risk factors of difficulties in emotion regulation, impulsivity, and anger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • Impulsivity
  • anger
  • Obsession