بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ای آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.52756

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکار­آمدی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه با صلاحیت های حرفه ای آنان است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ارومیه به تعداد 984 نفر بود که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 276 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از سه پرسشنامه باورهای فراشناختی، سنجش صلاحیت حرفه ای و مقیاس خودکارآمدی شرر استفاده شد. روایی ابزار پژوهش بر اساس نظرات اساتید و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین صلاحیت های حرفه ای با باورهای فراشناختی و خوکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد و بین باورهای فراشناختی با خودکارآمدی معلمان نیز  ارتباط معنی ­دار است. همچنین نتایج بیانگر این بود که بین هیچ یک از متغیرها با توجه به جنسیت، تفاوت معنی داری وجود نداشت. لیکن بین باورهای فراشناختی با سابقه تدریس تفاوت مشاهده شد، اما بین صلاحیت حرفه ای و خودکارآمدی با سابقه تدریس، تفاوت معنی داری نبود. وضعیت تاهل نیز تفاوت معنی داری را بین معلمان در این پژوهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Metacognitive and Self-Efficacy of Teachers and their Professional Qualifications

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between metacognitive beliefs and self-efficacy in elementary school teachers and their professional skills of Orumieh city. The population of this study was all 984 elementary school teachers of second region of Orumieh ,so 276 of them were chosen according to Kocran formula. Three metacognitive beliefs, professional competence and Sherer’s Self-efficacy scale questionnaire were used for this research. The reliability of these questioners were calculated according to Cronbach’s alpha test. Pearson correlation and multiple regression and independent t were used for statistical analyze. Findings indicated that there is a meaningful relationship between professional qualifications and self-efficacy and metacognitive beliefs. It also indicated that there is a relationship between teachers’ metacognitive and self-efficacy and there isn’t any relationship between these subscales and gender. Also there was a difference between metacognitive beliefs and teachers experiences but there wasn’t any relationship between professional qualification and self-efficacy and teachers experiences. Marital status showed a meaningful difference between teachers in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional qualifications
  • Metacognitive beliefs
  • Self- Efficacy
  • teachers
  • elementary