ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.54575

چکیده

مطالعات متعدد نتایج ناهماهنگی را در مورد ارتباط باورهای وسواسی با نشانه ­های وسواس فکری- عملی و متغیرهای شناختی گزارش کرده ­اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه همبستگی از نوع پیش ­بینی می­ باشد. تعداد 650 زن با سنین 20 تا 40 سال که از طریق نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای دو مرحله ­ای انتخاب شده بودند، ابتدا پرسشنامه باورهای وسواسی را تکمیل کردند. از آن تعداد، 83 زن که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند، در گروه باورهای وسواسی بالا، و 83 زن که یک انحراف معیار بالاتر از میانگین نبودند، در گروه باورهای وسواسی پایین قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه ­های باورهای وسواسی، آشفتگی استنتاج، تنظیم شناختی هیجان و وسواس فکری- عملی بودند. داده­ ها به وسیله تحلیل ممیز با روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تنها متغیرهای پیش ‌بین آشفتگی استنتاج، وسواس شستن و احتکار، 1/80 درصد پاسخ دهندگان را در گروه هایی که باورهای وسواسی بالا و پایین داشتند، به درستی طبقه ‌بندی کردند. نتایج این مطالعه مدل ارزیابی و رویکرد مبتنی بر استنتاج را تایید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Obsessive-Compulsive Subgroups, Inferential Confusion and Emotion Regulation Strategies with Obsessive Beliefs in Women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beliefs obsessive
  • Obsessive compulsive
  • Inferential confusion
  • Emotion Regulation