تأثیر آموزش مهارت‌های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس شغلی و روان‌شناختی رانندگان اتوبوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.57957

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌‌های ‌روانی ‌اجتماعی بر مدیریت استرس روان‌شناختی و شغلی رانندگان اتوبوس انجام شده است. نمونه‌گیری از نوع در دسترس و گروه نمونه شامل 157 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس­رانی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون تک گروهی است. برای جمعآوری دادهها از سیاهه استرس شغلی و سیاهه پاسخ به استرس در مراحل قبل و بعد از آموزش استفاده شد. گروه آزمایشی در نه جلسه، هفته‌ای یک بار و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم آموزش دیدند. آموزش مهارت‌های روانی‌اجتماعی رانندگان با تاکید بر رویکرد شناختی-رفتاری صورت گرفت. دادههای جمعآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های روانی ‌اجتماعی به کاهش استرس روان‌شناختی و شغلی رانند‌گان اتوبوس منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of psycho-social skills training on vocational and psychological stress in bus drivers

چکیده [English]

The present research was done to examine the efficacy of psychosocial skills training on psychological and job stress management of bus drivers. Accessible sampling method was utilized and the sample consisted of 157 bus drivers in the city of Tehran. The research method is quasi- experimental with pretest-posttest. Job Stress Inventory and Stress Response Inventory were administered before and after the training. Experimental group was trained in nine sessions of 1 1/2 hours duration per week. Psychosocial skills training emphasized on cognitive behavior therapy. Gathered data were analyzed by Multivariate analysis of variance method. Result suggested that psychosocial skills training lead to decrease occupational and psychological stress of bus drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Skills
  • job stress
  • Psychological Stress
  • city bus drivers education