بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.58190

چکیده

با توجه به تعاملات موجود در کلاس­ های چند­پایه، هدف تحقیق حاضر مقایسه ترکیب‌­های متفاوت کلاسی در سه گروه از دانش ­آموزان کلاس چهارم چند­پایه از نظر میزان یادگیری ضمنی با پیشرفت ­تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش ­آموزان پایه چهارم ابتدایی دبستان­ های دولتی شهرستان پیرانشهر بودند که سه گروه 16 نفری متشکل از 8 دختر و 8 پسر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به شیوه علی _ مقایسه­ ای انجام شد. برای جمع ­آوری داده‌ها از چهار آزمون محقق ساخته در دروس ریاضی و علوم پایه­‌های چهارم و پنجم استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با کمک شاخص‌­های آمار توصیفی، همچنین تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان کلاس ­های چند­پایه تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته‌های دیگر تحقیق نشان داد که بین میزان یادگیری ضمنی در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دانش ­آموزان گروه چهارم با پنجم است. همچنین بین پیشرفت ­تحصیلی ناشی از یادگیری ضمنی در دختران و پسران تفاوت معنا­داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of implicit learning and academic achievement in multiple grade classes in primary schools

چکیده [English]

According to interactions in multiple grade classes, the present study aims to compare different class compositions in three different groups of fourth-grade multiple grade students in implicit learning and academic achievement. Statistical population consists of all fourth grade public elementary school students in Piranshahr. 3 groups of students including 8 girls and 8 boys were randomly selected. This research used a Causal Comparative method. Four researcher made questionnaires in mathematics and science courses for fourth and fifth grades were used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics; analysis of variance and Sheffe's test. Findings showed that there weren’t significant differences in academic achievements between multi grade students. Other findings showed that there was significant difference in implicit learning among three groups and this difference was beneficent for fourth and fifth grade students. Also there wasn’t a significant difference in academic achievement due to implicit learning between boys and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implicit learning
  • academic achievement
  • multiple grade classes
  • elementary