اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.59109

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن­ آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و کنترل توجه در افراد معتاد انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه ­آزمایشی و از نوع طرح­ های پیش ­آزمون- پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه بیماران مذکری بود که در تابستان 1394 برای ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد تهران مراجعه کرده بودند. از بین آنها 34 نفر به شیوه نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ­های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کریچ و اسپین هاون و آزمون استروپ بود که قبل و بعد از مداخله از هر دو گروه گواه و آزمایش به ­عمل آمد. آزمودنی­ های گروه آزمایش در 8 جلسه 2 ساعته  تحت درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفتند. گروه گواه هیچ­گونه آموزش درمانی ویژه ­ای دریافت نکردند. داده­ ها به ­وسیله تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش تنظیم شناختی - هیجانی و کنترل توجه افراد حاضر در گروه آزمایش تاثیرگذار بوده است. بنابراین، درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی منجر به افزایش تنظیم شناختی- هیجانی و کنترل توجه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness-based cognitive-behavioral therapy on cognitive - emotion regulation and attentional control among addicted individuals