مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین و دارودرمانی بر شدت نشانه های دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (AD/HD) و استرس فرزندپروری در مادران آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

اختلال کاستی توجه/بیش ­فعالی (AD/HD) یکی از رایج ­ترین اختلالات عصبی- تحولی رایج دوران کودکی است. این اختلال علاوه بر ایجاد مشکلات رفتاری و یادگیری در کودک، معمولا تعامل کودک مبتلا را با خانواده و نیز همسالان، با مشکل مواجه می­ کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش رفتاری والدین (BPT) مبتنی بر رویکرد بارکلی و دارو درمانی با متیل فنیدیت (MPH، ریتالین) در کاهش شدت نشانه­ های دانش ­آموزان پسر مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش ­فعالی و میزان استرس فرزندپروری در مادران آن­ها بود. ابزارهای پژوهش شامل نخستین خرده ­مقیاس ویرایش چهارم پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)، تدوین ­شده توسط گادو واسپرافکین (1994) و  مقیاس استرس فرزندپروری بری و جونز (1995) بود. نتایج نشان داد که هر دو روش در کاهش شدت نشانه ­ها در کودکان مبتلا به ADHD و استرس فرزندپروری مادران موثر بودند، اما اثربخشی دارودرمانی بر هر دو متغیر وابسته، به نحوی معنادار بیش از اثربخشیBPT بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study on Effectiveness of Behavior Parent Training (BPT) and Pharmacotherapy on Intensity of symptoms in Male Primary School Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) and Parental Stress in their Mothers

نویسندگان [English]

  • Soheila Khodaverdian 1
  • Fatemeh Golshani 2
  • Sousan Emamipour 2
  • Adis Kraskian 3
1 Islamic Azad University, Tehran Central Branch
چکیده [English]

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) is one of the most common neurodevelopmental disorders in childhood which involves behavioral and learning disturbances in children.  In addition, the disorder usually causes some problems in a child’s interaction with the peer group and family members. The present research addresses the comparative effectiveness of Behavior Parent Training (BPT) based on Barkley’s approach and pharmacotherapy with Methylphenidate (MPH, Ritalin) on the intensity of symptoms in male primary school students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) and parental stress in their mothers. The research instruments consisted of the first subscale of Children’s Symptoms Inventory, 4th Edition (CSI-4) developed by Gadow and Sprafkin (1994) and Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995).  Results revealed positive outcomes of both intervention methods; however, the effectiveness of MPH significantly surpassed that of BPT on both of the dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior Parent Training
  • Pharmacotherapy
  • attention deficit/hyperactivity disorder
  • parental stress
حسن زاده، س. ( 1391). استرس والدینی در مادران دارای فرزند ناشنوا. مجله روان شناسی و 1 علوم تربیتی. 42، 62-51
فرزاد، و.، امامی پور، س. و وکیل قاهانی، ف. (1390).  بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه ی علایم مرضی کودکان بر روی کودکان کار. تحقیقات روان شناختی. 3، 56-47
محمد اسماعیل، ا. ، علی پور، ا. (1380). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلال های پرسشنامه علائم مرضی کودکان(CSI-4) بر روی دانش آموزان 6-14 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. پژوهشکده کودکان استثنایی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 15-13، 106-90.
محمدی، ح. و موسوی، و.(1394).  مقایسه تنظیم هیجان و خودمهارگری در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی.  فصلنامه تحول روانشناختی کودک. 1، 2، 42-29
Adam, B., Young- walker, L. (2014). The Evolution of the ADHD Diagnosis and its Implications for DSM-5. Journal of Pediatrics and Congenital Disorders. Mini Review,1-2        
Barkley, R. A., (2015). History of ADHD. In Russel A. Barkley (Ed.), Attention Deficit      Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th.edition. NY: Guilford Press, 16-20
Barkley, R. A., (2015). Is Emotional Dysregulation a Core Component of ADHD. In Russel A. Barkley (Ed.), Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th. edition. NY: Guilford Press, 117-120
Barkley, R. A., (2015). Executive Functioning and Self-Regulation Viewed as an Extended Phenotype: Implications ofthe Theory for ADHD and Its Treatment. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th. edition. NY: Guilford Press, 521-525
 
Chako, A., Allan, C., Uderman, J., cornwell, M. , Anderson, M. & Chimiklis, A. (2015). Training Parents of Youth with ADHD. In Russel A. Barkley (Ed.), Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th. edition. NY: Guilford Press. 658-661
Charach, A. et al. (2011). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effectiveness of Treatment in At-Risk Preschoolers; Long Term Effectiveness in All ages, and Variability in Prevalence, Diagnosis and Treatment. Comparative Effectiveness Review No: 44. Agency for Healthcare Resarch and Quality. Rockville, USA.13-14
Chronis, A. M., Jones, H. A. & Raggi, V. L. (2006). Evidence-Based Psychisocial Treatments for Children and Adolescents with ADHD. Chronical Psychological Review. 26(2006).484-502
 4. Curatolo, P., Paloscia, C., D’Agati, E., Moavero, R. & Pasini, A. (2008). The Neurobiology of ADHD. European Journal of Pediatric Neurology. 13(2009). pp. 299-304
Danforth, J. S. (2006). Parent Training for Families of Children with Comorbid ADHD and ODD. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. 2(1). 45-48
Johnston, C. & Chronis-Tuscano, A. (2015). Families with ADHD. In Russel A. Barkley (Ed.), Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4th. edition. NY: Guilford Press. 256-258
Pianta, R. C.(?). STRS (Student- Teacher Relationship Manual). Psychological Assessment Resources, Inc. 1-11
Piquero, A. R., Farrington, D. P., Welsh, B. C., Trembly, R. & Jennings, W. G. (2007). Effects of Early Family/ Parent Training on Antisocial Behavior & Delinquency. Retrieved December 6, 2015 from:Meta_Analysis_CAMPBELL_REVIEW_FINAL_ACCEPTED 080308.doc. 3-8
Raghibi, M., Fouladi, S. & Bakhshani N.M. (2014). Parent Training and Behavior Therapy on Behaviors of Children With Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. Health Scope. 3(2), January 2014. 1-4
Shahrbanian, M., Salehi, S. & Azizi, A. (2013). The comparison of the Effectiveness of Parents Behavioral Training and Medication with Ritalin on the Rate of the Signs of ADHD. Journal of Community Health Research. 2(2). 50-58
Tripp, G. & Wickens J. R. (2009). Neurobiology of  ADHD. Neuropharmacology. 57(2009). 579-589
Wheeler, L. (2010). Critique of the article by Visser and Jehan (2009). ADHD: A scientific factor or a factual opinion? Emotional and behavioral Difficulties. 15(3). 257-267