دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-162 
طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی

صفحه 39-49

10.22059/japr.2017.61079

محمد خدایاری فرد؛ عبدالله خرمی مارکانی؛ باقر غباری بناب؛ فرامرز سهرابی؛ عنایت اله زمانپور؛ رویا راقبیان؛ غلامعلی افروز؛ ولی اله فرزاد؛ نسرین محمودی؛ بهنوش زینلی زاده؛ نرگس تنکمانی


اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی

صفحه 117-132

10.22059/japr.2017.61084

منصوره حاج حسینی؛ طیبه کوشه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمدحسن مرسلی


بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

صفحه 133-150

10.22059/japr.2017.61125

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس


اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

صفحه 221-242

10.22059/japr.2017.63464

کبری اباذری قره بلاغ؛ مختار ملکپور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی