دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-162 
3. طراحی و تعیین روایی محتوایی و صوری مقیاس هوش معنوی در دانشجویان ایرانی

صفحه 39-49

محمد خدایاری فرد؛ عبدالله خرمی مارکانی؛ باقر غباری بناب؛ فرامرز سهرابی؛ عنایت اله زمانپور؛ رویا راقبیان؛ غلامعلی افروز؛ ولی اله فرزاد؛ نسرین محمودی؛ بهنوش زینلی زاده؛ نرگس تنکمانی


6. تأثیر تمرین‌های نوروفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

صفحه 89-100

یوسف مقدس تبریزی؛ رضا رجبی؛ کامران سبزی دیزج یکان؛ مسعود نبوی؛ رضا رستمی


7. مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک بر کاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دوقطبی

صفحه 101-116

مرضیه پورصالحی نویده؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ زهره خسروی؛ فاطمه گلشنی


8. اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی

صفحه 117-132

منصوره حاج حسینی؛ طیبه کوشه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمدحسن مرسلی


9. بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار

صفحه 133-150

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی؛ گیتی شمس


11. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس رضایت مندی زوجیت در گروه معلمان متأهل زن شهر تهران

صفحه 163-179

معصومه محبی؛ سوگند قاسم زاده؛ ولی اله فرزاد؛ غلامعلی افروز


15. اثربخشی برنامه توانبخشی گروهی فلورتایم بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر کارکردهای هیجانی

صفحه 221-242

کبری اباذری قره بلاغ؛ مختار ملکپور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی