تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانشناختی مادر و وزن نوزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.61086

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری در افزایش سلامت روانی مادران باردار و وزن هنگام تولد نوزادان آن‌ها اجرا شده است. در یک طرح نیمه آزمایشی شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (64 نفر) و کنترل (78 نفر) اختصاص یافتند. گروه آزمایش برنامه مداخله‌ای متشکل از 8 جلسه درمان شناختی رفتاری را دریافت کردند. برای هر دو گروه داده­ های مربوط به سطح اضطراب، افسردگی پس از زایمان، عزت نفس، استرس پیش و پس از مداخله جمع ­آوری شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در پس آزمون نمرات اضطراب، افسردگی پس از زایمان و استرس کاهش یافت، ولی تفاوت معنی ­داری در عزت نفس شرکت کنندگان مشاهده نشد. همچنین میانگین وزن نوزادان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنی ­داری را نشان نداد. یافته‌ها حاکی از تأثیر مداخله شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات خلقی پس از زایمان است و لزوم توجه بیشتر به مداخلات روانشناختی در شناسایی، پیشگیری و درمان افسردگی پس از زایمان را پیشنهاد می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Behavioural Psycho-Education on Improvment of Mothers' Mental Health and Infant Gaining Weight

چکیده [English]

The current research aimed to evaluate effectiveness of cognitive behavioural treatment on enhancing mental health of pregnant women and their infants gaining weight. In a quasi-experimental study, participants were randomly assigned to the experimental (64 persons) or control (78 persons) groups . The experimental group received an 8 session of cognitive behavior intervention. For all of the participants, data related to level of their  anxiety, postpartum depression, self steem and stress were collected as the pre test and post test. Results of analysis of variance indicated that in the post test state, cognitive behavior intervention led to decreas score of anxiety, postpartum depression and stress but did not show any significant differences in particpant's self steem. Also no change in either group was found on the measure of infants birth weight.The findings of present study demonstrate the effectiveness of cognitive behavior intervention in the improvement of postpartum mood disorders. Also results suggested that special attention should be given to psychological intervention to prevention, detection, treatmentof postpartum depression..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low Birth Weight
  • Antenatal Education
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Emotional Problem
  • Postpartum Depression
  • Self-steem