مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.61783

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و  ابراز و جود در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت بود. روش پژوهش علی مقایسه­ای و جامعه آن تمامی دانش آموزان با و بدون اختلال لکنت در مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت بود که مشغول به تحصیل می­باشند. از میان جامعه آماری تعداد ۳۰ نفر دانش­آموز با اختلال لکنت و ۳۰ دانش­آموز بدون اختلال لکنت به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و مقیاس ابراز وجود (جرات ورزی) گمبریل و ریچی استفاده شد. داده­های بدست آمده از طریق تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که دانش آموزان با اختلال لکنت در راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود با همسالان عادی خود تفاوت عمده­ای دارند، بدین معنی که آنها پائین­تر از همتایان عادی خود بودند. با توجه به نقش اساسی و کاربردی راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در محیط­های اجتماعی و تحصیلی در جهت موفقیت در امور گوناگون، پیشنهاد می­شود متخصصان بالینی و همچنین مشاوران به کودکان مبتلا به اختلال لکنت آموزش­هایی جهت تنظیم هیجان، مدیریت هیجان، کاربرد آن و ابراز وجود به آنها ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare emotion regulation strategies and assertiveness in high school male students with and without stuttering

چکیده [English]

The aim of this study is to compare the expression of emotion regulation strategies and presence in high school male students with and without stuttering city is Kuhdasht. Methods comparative study population includes all high school students with and without stuttering in the city Kuhdasht. Of the population of 30 students with and30 students without stuttering available sampling stuttering were selected. In order to collect the data, emotional regulation and scale Garnfsky assertiveness (assertiveness) Gmbryl and Ritchie were used. Data obtained through multivariate analysis of variance were analyzed. The results of this study showed that students with stuttering in emotion regulation strategies and assertive with their normal peers are major differences, this means that they were lower than their normal counterparts With regard to the role of emotion regulation strategies and self-expression in social and education in order to succeed in a variety of matters, It is recommended that clinicians and counselors to children with stuttering disorder training for emotional regulation, emotional management, application and give expression to them.  
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation strategies
  • Self-expression
  • Stuttering